Mensen op het terras

Advies verkenner inrichting van opleidingsinfrastructuur Publieke Gezondheid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De instroom in de medische vervolgopleiding arts maatschappij en gezondheid (arts M&G) blijft achter bij de ramingen van het Capaciteitsorgaan. Dat betekent dat er minder artsen opgeleid worden dan er naar verwachting nodig zijn met als gevolg dat er op termijn een tekort aan gekwalificeerde artsen M&G ontstaat.

Een deel van de 1e en 2e fase opleidingsplaatsen wordt publiek gefinancierd door het ministerie van VWS omdat deze gerelateerd zijn aan de Wet Publieke Gezondheid. Het gaat om de jeugdartsen, artsen infectieziektenbestrijding, artsen tuberculosebestrijding en medisch milieukundigen. Om de instroom van deze door VWS gefinancierde opleidingen te verhogen en de kwaliteit van de opleidingen te bevorderen wil VWS onder andere meer coördinatie en afstemming met betrekking tot de instroom en capaciteit van de opleiding in de praktijk. Ten behoeve hiervan is besloten een nieuwe opleidingsinfrastructuur te ontwerpen.

Het ministerie van VWS heeft in samenspraak met betrokken partijen uit het veld, te weten ActiZ, GGD GHOR NL, KAMG, LOSGIO, NSPOH en TNO, aan Paul van der Velpen de opdracht gegeven om te adviseren over de inrichting van deze opleidingsinfrastructuur met betrekking tot:

  • de organisatiestructuur die nodig is voor opleidingsinstituut overstijgende taken;
  • welke opleidingsinstituut overstijgende taken in deze structuur ondergebracht kunnen worden, en
  • de aansluiting en samenwerking van opleidingsinstituten met de academische sociale geneeskunde in de UMC’s.

De voorstellen uit dit advies worden besproken met voormelde partijen en de uitkomsten hiervan worden meegenomen in de gesprekken met VWS over de subsidiëring van de door VWS gefinancierde opleidingen.

Download het advies ‘Naar een robuuste opleidingsinfrastructuur voor de medische opleidingen voor de publieke gezondheid’

Vervolg na het advies

De adviezen uit het Rapport van de verkenner met betrekking tot de structuur van de opleiding zijn geaccordeerd door de Stuurgroep. Er komt een stichting die -vergelijkbaar met de huisartsengeneeskunde – zorg gaat dragen voor het aannemen en plaatsen van de aios bij opleidings- en stageverlenende instituten. Er zijn twee kwartiermakers benoemd die aan de slag zijn met het oprichten van de stichting.

ActiZ en GGD GOHR Nederland hebben in de laatste Stuurgroep vergadering aangeboden een plan te maken voor een flankerend programma, waarbij optimalisering van het beroepsperspectief van professionals in de publieke gezondheidszorg centraal staat.

VWS heeft de KAMG gevraagd om een programma te gaan leiden om de positionering van het vak arts M&G te verbeteren. Dit programma omvat vier onderdelen. We organiseren regiobijeenkomsten waarin we met bestuurders, beleidsmakers en professionals om tafel gaan over de ontwikkelingen, uitdagingen, ambities en kansen voor de publieke gezondheid. Daarnaast zijn er drie programmalijnen: Positie, imago & bekendheid, Goed Opleiden en Academiseren en Uitdagend Werken. Op dit moment zijn we druk doende subsidie aan te vragen voor dit programma en het treffen van voorbereidingen op de uitvoering ervan. We hopen in juni van dit jaar met het programma te starten.

Zie ook:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]