//Arts M&G worden

Arts M&G worden

De opleiding Arts M&G is bedoeld voor artsen die zich willen specialiseren op het terrein van maatschappij en gezondheid; die hart hebben voor de publieke gezondheid. Zowel pas afgestudeerde basisartsen als artsen die reeds meerdere jaren werkzaam zijn, kunnen de opleiding volgen. Ook artsen die al een andere specialisatie hebben, kiezen voor M&G om zich breder te scholen of omdat ze een beroep in de sociale geneeskunde ambiëren. Als Arts M&G heb je een belangrijke rol voor alle groepen in onze samenleving. Het is een afwisselende, verantwoordelijke en belangrijke baan met een grote maatschappelijke relevantie. De opleiding tot Arts M&G vindt grotendeels plaats in de praktijk. Daarnaast volg je cursorisch onderwijs.

Na een opleiding in een van de acht vakprofielen, specialiseer je je verder als Arts M&G. Met die titel heb je een scala aan mogelijkheden, zoals je in de brochure ‘De Arts Maatschappij en Gezondheid‘ kunt lezen. Want uit alle verhalen van de artsen spreekt hetzelfde enthousiasme: dit vak geeft je de ruimte om jezelf volop te ontplooien, terwijl je zowel voor het individu als het collectief van grote betekenis bent. Het werk zelf is zeer afwisselend, in welke functie je ook werkzaam bent.

De geneeskundige vervolgopleidingen tot arts M&G (inclusief profielen), verzekeringsarts en bedrijfsarts bestaan uit een theoretische opleiding en gelijktijdig een praktijkopleiding op de werkplek. Het cursorisch onderwijs en het praktijkonderwijs wordt volgens het principe van educatief partnerschap vormgegeven. De theoretische opleiding wordt verzorgd door een opleidingsinstituut (NSPOH, TNO , SGBO of Vrije Opleidingen). De praktijkopleiding op de werkplek wordt verzorgd een erkende opleidingsinrichting.

Samen met de Vereniging van Adviserend Geneeskundigen werkzaam bij Zorgverzekeraars (VAGZ) richtte KAMG het SSGO op. Dit is een erkende opleidingsinrichting voor het specialisme arts M&G en het profiel Beleid & Advies.

Opleiding

De NSPOH verzorgt de opleiding voor medisch specialisten in de public health, aangevuld door TNO voor het profiel jeugdgezondheidszorg. Deze medische vervolgopleiding is bedoeld voor (basis)artsen werkzaam op het snijvlak van maatschappij en gezondheid en die zich willen specialiseren in de public health. Hun hart ligt bij de gezondheidszorg en bij maatschappelijke vraagstukken en weten dat de één meer gezondheidsrisico’s loopt dan de ander. Juist vanwege die risico’s is een goede volksgezondheid in onze samenleving van belang.

De medische vervolgopleiding M&G is ontwikkeld vanuit wensen en eisen uit het veld. De opleiding kent twee fasen: een profielgerichte eerste fase en een tweede fase, gericht op beleid, visieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in de publieke gezondheid.

1e Fase: beroepsgerichte fase
De eerste fase van de opleiding is een beroepsgerichte fase. In deze fase wordt gewerkt aan de sociaal-geneeskundige basis en uw specifieke profielprogramma. De praktijkopleiding vormt het centrale deel van de opleiding. De opleider beoordeelt de uitgevoerde praktijkopdrachten. Cursorisch onderwijs ondersteunt de praktijkopleiding. Na de eerste fase beschikken deelnemers over de nodige competenties om binnen het specifieke werkveld goed te kunnen functioneren. Deze fase sluit af met een registratie in het gekozen profiel:

  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  • Infectieziektebestrijding (IZB)
  • Forensische geneeskunde (FG)
  • Tuberculosebestrijding (TBC)
  • Medische milieukunde (MMK)
  • Sociaal Medische indicatiestelling en advisering (I&A)
  • Beleid en Advies (B&A)
  • Beleid en Advies Militair Arts (B&A MA)

2e Fase beleid, visieontwikkeling & onderzoek
Na de tweede fase kunnen deelnemers een sturende en vernieuwende rol te vervullen vanuit een heldere visie op het terrein van maatschappij en gezondheid. U ontwikkelt een brede blik, voert zelfstandig onderzoek uit en verwerft de competenties om een regierol binnen uw werkveld vorm te geven. De opleiding wordt afgesloten als de deelnemer aan alle verplichtingen heeft  voldaan en een voldoende competentieniveau heeft bereikt. Dan stelt de NSPOH de eindverklaring op en reikt het diploma uit. Vervolgens  beslist de RGS over inschrijving in het register als Arts Maatschappij & Gezondheid.

Bron: NSPOH

Bron