2 februari 2016
Bron: www.knmg.nl

Het beoordelingskader voor herregistratie van artsen in het BIG-register is gepubliceerd. Dit stuk geeft duidelijkheid over de eisen voor herregistratie van basisartsen. Deze helderheid was nodig omdat de positie van onder meer profielartsen, medisch adviseurs en promovendi onduidelijk was.
Sinds 1 januari 2012 geldt voor iedere arts de verplichting om zich na een termijn van vijf jaren te herregistreren in het BIG-register. In overleg met de KNMG heeft de minister recent de verplichting tot herregistratie met een jaar (t/m 31 december 2017) uitgesteld. De KNMG heeft de afgelopen jaren diverse overleggen gevoerd met het ministerie om de eisen te verhelderen. De uitkomsten daarvan zijn in het Beoordelingskader voor artsen opgenomen.

Medisch adviseurs
In het Beoordelingskader is bepaald dat werkzaamheden van medisch adviseurs kunnen meetellen als deze werkzaamheden ertoe dienen de gezondheid van een individu te bevorderen, te bewaken of te beoordelen. Bij een beoordeling van de gezondheid moet het gaan om een eigenstandig en onafhankelijk medisch oordeel over de gezondheid van een individu, ongeacht het doel van die beoordeling. Dit betekent onder meer dat het adviseren over de mogelijkheden van behandelingen in het kader van letselschade of arbeidsongeschiktheid, het adviseren over indicaties, advisering over het recht op voorzieningen en het adviseren over rijgeschiktheid kunnen meetellen als werkervaring voor herregistratie.

Profielartsen
Artsen die in een KNMG-profielregister staan ingeschreven moeten, anders dan specialisten, ook een herregistratieverzoek voor het BIG-register indienen. De KNMG heeft zich de afgelopen jaren ingezet om aan deze dubbele registratie een praktische invulling te geven. In het Beoordelingskader is nu bepaald dat het bewijs van inschrijving in een KNMG-profielregister als basis voor herregistratie in het BIG-register kan dienen.

Promotieonderzoek
Artsen die promoveren op een onderzoek dat is gerelateerd aan het beroepsprofiel mogen hun werkzaamheden meetellen voor herregistratie. Na overleg met betrokken partijen (waaronder de KNMG) heeft de minister besloten deze werkzaamheden aan te merken als gelijkgestelde werkzaamheden.

Preventieve gezondheidszorg
De werkzaamheden op het gebied van gezondheidspreventie kunnen worden meegeteld indien het gaat om het bewaken, bevorderen of het behoeden voor verslechtering van de gezondheidstoestand van individuele personen of wanneer deze werkzaamheden weerslag hebben op de individuele gezondheidszorg.

Andere werkzaamheden
Het Beoordelingskader beschrijft verschillende andere werkzaamheden waarbij wordt aangegeven of ze kunnen meetellen voor herregistratie. Het gaat om onder meer de werkzaamheden van
vertrouwensartsen, artsen die werken met patiëntmateriaal, docenten, cosmetische ingrepen, artsen werkzaam als achterwacht voor ambulanceverpleegkundigen, artsen werkzaam bij een alarmcentrale en artsen werkzaam in de farmaceutische geneeskunde.
Werkzaamheden die volgens het Beoordelingskader niet kunnen meetellen zijn: werkzaamheden van toezichthouders, opleiders en examinatoren van een EHBO-cursus en epidemiologen. Ook tellen bepaalde werkzaamheden van medisch adviseurs niet mee. Hierbij gaat het om advisering op het gebied van beleid, het verrichten van managementtaken en het verzorgen van interne scholing.

Scholingseisen herregistratie basisartsen
In het komende jaar zal er meer duidelijkheid komen over de scholingseisen waar basisartsen aan moeten voldoen die niet aan de werkervarings-eis voldoen.

Meer informatie en achtergronden vindt u op de KNMG-site bij Herregistratie BIG-register.

Gerelateerd: Invoering herregistratie uitgesteld