Functioneren meten

Video’s invitational conference Evaluatie Individueel Functioneren 10 oktober 2017

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/a-PFbG8yqX0″][vc_video link=”https://youtu.be/e-hNwKP7d5g”][vc_video link=”https://vimeo.com/249949152″][vc_video link=”https://vimeo.com/251020847″][vc_video link=”https://vimeo.com/249950816″][vc_video link=”https://youtu.be/fbNfP-lXyws”][/vc_column][/vc_row]

Beleidskader KAMG intercollegiale toetsing

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deelname aan intercollegiale toetsing (ICT) is een verplichte deskundigheidsbevorderende activiteit voor de sociaalgeneeskundige om voor herregistratie in aanmerking te komen.

Onderlinge toetsing vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de professionals van betreffende beroepsgroep sociaalgeneeskundigen. Artikel D.20 Kaderbesluit CSG bepaalt dat intercollegiale toetsing in overeenstemming moet zijn met de criteria die daarvoor door de wetenschappelijke verenigingen zijn gesteld.  In het Beleidskader KAMG betreffende ICT (per 1 januari 2017) vind je de relevante criteria.

Download het beleidskader[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Toelichting 200 uur deskundigheidsbevordering

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sinds 1 januari 2016 geldt het nieuwe besluit herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen van het College Geneeskundig Specialismen KNMG. In dat besluit wordt – naast de werkervaringseis – gesproken over 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering die in een periode van 5 jaar gevolgd moet worden. Deze 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering wordt in dat besluit niet nader ingevuld of verder uitgewerkt. De sociaal geneeskundige verenigingen (NVAB, NVVG en KAMG) hebben echter in 2016 een aantal besluiten genomen die hier direct mee te maken hebben en hieraan nadere invulling geven.

Voor de goede orde, deze besluiten betreffen:

 • Handhaven van de bestaande ICT-systematiek (intercollegiale toetsing) in ieder geval tot aan de nieuwe eisen per 1-1-2020 omtrent evaluatie individueel functioneren en evaluatie functioneren in een groep.
 • Handhaven en omzetten de bekende ODB-tabel in GAIA, waarmee de ODB-tabel wordt geautomatiseerd en menugestuurd. ODB staat voor Overige DeskundigheidsBevordering.
 • Maximaal 25% (= max 50 uur) geaccrediteerde scholing mag buiten het eigen specialisme worden gevolgd.
 • Er is sociaal geneeskundige lijstverbinding tussen KAMG, NVAB en NVVG aangegaan.

De KAMG en aangesloten verenigingen krijgen de laatste tijd steeds vaker vragen over de herregistratie-eisen voor sociaalgeneeskundig specialisten. De eisen tezamen met de besluiten van de verenigingen worden niet goed begrepen en op verschillende manieren uitgelegd. Een probleem is dat de vroegere beleidsregels van de RGS ten aanzien van dit onderwerp inmiddels zijn ingetrokken en niet meer worden gepubliceerd. Daarnaast krijgen wij signalen dat GAIA nog niet in lijn is met de nieuwe herregistratie-eisen.

Om helder antwoord te geven op de vele vragen, volgt onderstaand een uiteenzetting van de wijze waarop de 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering in een registratieperiode van 5 jaar ingevuld moet/kan worden binnen het specialisme arts M&G:

De 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten bestaan uit:

 • minimaal 40 uur ICT (intercollegiale toetsing)
 • 160 uur ODB (conform de ODB-tabel in GAIA) en/of geaccrediteerde scholing
 • Van de 160 uur ODB en/of geaccrediteerde scholing mag maximaal 50 uur geaccrediteerde scholen buiten het specialisme (sociale geneeeskunde) worden gevolgd

Geaccrediteerde scholing binnen het eigen specialisme bestaat uit alle ABSG en ABAN geaccrediteerde scholing.

Download de accreditatieregelgeving voor ‘overige deskundigheidsbevordering’ voor artsen Maatschappij & Gezondheid en profielartsen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Evaluatie Individueel Functioneren: wat is jouw koers?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op dinsdag 10 oktober organiseerden NVVG, GAV en KAMG een invitational over Evaluatie Individueel Functioneren (EIF)*. De invitational startte aansluitend op de najaarsvergaderingen van NVVG en GAV. EIF leeft, de opkomst was veel groter dan verwacht én velen bleven napraten. Plenair was aandacht voor de achtergrond van de nieuwe herregistratie-eisen en de stand van zaken nu. De statafelsessies en workshops zetten de deelnemers aan het denken en gaven handvatten om een beeld te vormen van wat EIF voor hen inhoudt. Theo Hoofs, Landelijk Adviseur Verzekeringsarts UWV en stuurgroeplid was ook aanwezig en deelt zijn ervaringen.

Regie

“De kernboodschap is dat EIF bijdraagt aan het formuleren van professionele ontwikkeling op persoonlijk niveau: waar zit mijn plezier in mijn werk, waar loop ik warm voor en hoe kom ik daar? Het is wel een herregistratie-eis, maar vooral ook een goed middel om regie te nemen op je eigen loopbaan. Oók als je zestigplus bent en je voornaamste doel is om het werk vol te houden. Het draait om kennis, vaardigheden, competenties en je eigen persoonlijke doelen. Vitaliteit kan hier een onderdeel van zijn. Dat kun je in je persoonlijk ontwikkelplan (POP) opnemen door jezelf vragen te stellen, zoals: hoe doe ik dat? Hoe behoud ik mijn kennis? Hoe draag ik deze over, hoe neem ik mijn rol als senior met veel ervaring? Minder werken is niet altijd de enige mogelijkheid.”

Elkaar helpen

“Het is echt belangrijk dat we dit proces goed faciliteren. Mensen moeten uit hun comfort zone stappen en dat is vaak niet zo makkelijk. Bij de bijeenkomst bleek ook dat er een groot kennisverschil is tussen de verschillende artsen. Sommigen weten alles al over portfolio’s, persoonlijke ontwikkelingsplannen en competenties, anderen horen het nu voor het eerst. Het raakt de praktijk van individuele artsen. Voor jonge (aankomend) artsen is het al veel gebruikelijker om over je portfolio na te denken en feedback te vragen, zij krijgen dat in de geneeskundestudie al mee. Dat was vroeger zo anders. Voor artsen die al langer werkzaam zijn, is het vaak nieuw. Het kan dan enorm helpen om aan je jongere collega’s te vragen: hoe doe jij dat?”

Zie meer tips van deelnemers[/vc_column_text][vc_column_text]

ICT-groepen gaan professionaliseren

“De onderlinge toetsingsgroepen moeten professioneler worden. Hiervoor komt een werkgroep onder leiding van Mariëlle Jambroes. Deze werkgroep gaat vaststellen aan welke criteria een ICT-groep moet gaan voldoen. Tijdens de workshop ‘Professionaliseing ICT-groepen werden ervaringen en visies gedeeld. Je kunt ook nog deelnemen aan deze werkgroep.”

Van vinken naar vonken

“EIF stimuleert een leven lang leren, essentieel voor iedere arts. Je kunt een duidelijker keuze voor je loopbaan maken en ervoor zorgen dat de bij- en nascholing die je volgt, daaraan bijdraagt. Dat helpt ook als je aan je werkgever toestemming voor een opleiding of cursus vraagt: je hebt er een verhaal bij. Je hebt natuurlijk nog steeds accreditatiepunten nodig, maar de inhoud staat nu meer voorop dan wanneer je elk jaar nog even wat punten moet afvinken.”

Taak stuurgroep EIF

“De stuurgroep** zet zich in om het voor iedereen behapbaar en mogelijk te maken EIF in de eigen praktijk in te voeren. De informatie van de invitational helpt om aan te sluiten bij de behoeften van de artsen. We hebben veel vragen en informatie gekregen waar we verder mee aan de slag gaan. Tussen nu en voorjaar 2018 staan een praktijkpilot en inbreng van een klankbordgroep op de agenda. Daarnaast richten we ons tussen nu en 2019 op het werven en opleiden van visitatoren, het maken van een digitaal registratiesysteem en het zorgen voor een goede implementatie van EIF in de praktijk.”

Projectorganisatie EIF van KAMG, NVVG en GAV

Bekijk ook de uitleg door Sylvia van der Burg-Vermeulen[/vc_column_text][vc_column_text]*Onderdeel van de herregistratie-eisen per 1 januari 2020 is dat je als sociaal geneeskundige moet deelnemen aan evaluatie van het individuele functioneren en van de groep waarbinnen de arts werkzaam is. Voor alle andere geneeskundig specialismen geldt dit nu al. De nieuwe regelgeving geeft geen inhoudelijke criteria voor de periodieke evaluatie van het functioneren (individueel en als groep), maar bepaalt dat deze volgens de (geaccrediteerde) systematiek van de eigen wetenschappelijke vereniging gevolgd dient te worden. Uiterlijk per 1 januari 2020 moet een systeem hiervoor operationeel zijn. De stuurgroep ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ (EIF) ging najaar 2016 van start om dit systeem te ontwikkelen en in het leven te roepen.

** Leden stuurgroep: Sylvia van der Burg-Vermeulen, Hanna Bos, Clementine Wijkmans, Jan Hoevenaars, Kevin de Decker en Theo Hoofs.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tips deelnemers invitational EIF

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op dinsdag 10 oktober organiseerden NVVG, GAV en KAMG een invitational over Evaluatie Individueel Functioneren (EIF). Onderstaand vind je enkele tips van deelnemers over EIF.

 • Voor jonge (aankomend) artsen is het al veel gebruikelijker om over je portfolio na te denken en feedback te vragen, zij krijgen dat in de geneeskundestudie al mee. Dat was vroeger zo anders. Voor artsen die al langer werkzaam zijn, is het vaak nieuw. Het kan dan enorm helpen om aan je jongere collega’s te vragen: hoe doe jij dat?”
 • Vermijd streven naar perfectie; een ordner op je bureau of map op de computer is ook een goede start. Begin met overzichtelijke stappen. Maar probeer ook de dingen die je moeilijk vindt, te verkennen en om te zetten in leerdoelen. 
 • Gebruik het om een plan te maken en jouw koers te varen. Het past naadloos in de driehoek: eigenaarschap, leiderschap en vakmanschap. Je hebt een eigen verhaal waar bepaalde bij- en nascholing bij hoort, dat kun je uitleggen aan je werkgever. Je kunt laten zien wat het voor jou betekent dat je ergens geweest bent.
 • EIF is meer dan intercollegiale toetsing. Dat is cyclisch en gericht op de professie. Onderlinge toetsing is meer gericht op het persoonlijk leren en ontwikkelen door de professional.
 • Gebruik eventueel een SWOT-analyse: je gaat dan na wat jouw sterktes en zwaktes zijn en wat de omgeving aan kansen en bedreigingen heeft. Met die informatie kun je verder nadenken over jouw POP.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Video Sylvia van der Burg-Vermeulen, Projectcoördinator EIF

Evaluatie individueel functioneren – wat zijn de eisen nu en straks?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In 2016 zijn nieuwe regels aangekondigd voor herregistratie van specialisten. Een belangrijke wijziging voor artsen in de sociale geneeskunde is dat de arts moet deelnemen aan evaluatie van het individuele functioneren en van de groep waarbinnen de arts werkzaam is. 

De nieuwe regelgeving geeft geen inhoudelijke criteria voor de periodieke evaluatie van het functioneren (individueel en als groep), maar bepaalt dat deze volgens de (geaccrediteerde) systematiek van de eigen wetenschappelijke vereniging gevolgd dient te worden. Uiterlijk per 1 januari 2020 moet een systeem hiervoor operationeel zijn. De projectgroep ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ (EIF) ging najaar 2016 van start om dit systeem te ontwikkelen en in het leven te roepen.

Projectcoördinator EIF, Sylvia van der Burg- Vermeulen, vertelt in onderstaande video wat de huidige herregistratie eisen zijn. In de tweede video legt ze helder en puntsgewijs uit wat de toekomstige herregistratie eisen zijn en hoe de herregistratie er globaal uit gaat zien.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_video link=”https://vimeo.com/217404313″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_video link=”https://vimeo.com/217404389″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Lees meer over Evaluatie Individueel Functioneren in het dossier Herregistratie, bij berichten over herregistratie bij RGS[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Functioneren meten

Evaluatie individueel functioneren stap voor stap dichterbij

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zoals de meeste artsen ondertussen weten zijn er in 2016 nieuwe regels aangekondigd voor herregistratie van specialisten. Een belangrijke wijziging voor artsen in de sociale geneeskunde is dat de arts moet deelnemen aan evaluatie van het individuele functioneren en van de groep waarbinnen de arts werkzaam is. 

De nieuwe regelgeving geeft geen inhoudelijke criteria voor de periodieke evaluatie van het functioneren (individueel en als groep), maar bepaalt dat deze volgens de (geaccrediteerde) systematiek van de eigen wetenschappelijke vereniging gevolgd dient te worden. Uiterlijk per 1 januari 2020 moet een systeem hiervoor operationeel zijn. De projectgroep ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ (EIF) ging najaar 2016 van start om dit systeem te ontwikkelen en in het leven te roepen.

Bekijk ook de twee meest gestelde vragen onder dit bericht.[/vc_column_text][vc_column_text]

Wat is er tot nu toe gedaan?

Begin april 2017 accordeerden de besturen van de NVVG, GAV en KAMG het advies van de projectgroep over de instrumenten die in het EIF gehanteerd zullen worden. Advies is om instrumenten, zoals een vragenlijst en toetsinstrumenten* eenvoudig beschikbaar te maken op een daarvoor bestemde website. De vragenlijsten voor MultiSource Feedback en zelfevaluatie worden ontwikkeld op basis van de lijsten die medisch specialisten al hanteren.[/vc_column_text][vc_column_text]

Wat gaat er nu gebeuren?

De komende maanden werken we aan twee belangrijke onderdelen:

 1. Een model om EIF in de praktijk vorm te geven.
 2. Voorstellen om de huidige ICT-groepen te gaan professionaliseren. Dit is noodzakelijk omdat er verplichte EIF-kwaliteitsvisitaties binnen de ICT-groepen plaats gaan vinden. Met pilots binnen alledrie de verenigingen toetsen we hoe dit systeem in de praktijk werkt. Binnenkort nodigen we een grote klankbordgroep van artsen uit alle hoeken van de KAMG/NVVG/GAV uit voor praktijkadvies over deze zaken.

Het praktijkmodel voor EIF en de aanpak voor de professionalisering van de ICT-groepen vormen samen het systeem waarmee we voldoen aan de nieuwe regelgeving. Bij de ontwikkeling hiervan hebben we nauw overleg met de RGS. Zo zorgen we ervoor dat wat we ontwikkelen voldoet aan de eisen van de RGS. En met elkaar werken we aan een systeem dat zo goed mogelijk bijdraagt aan onze kwaliteit en tegelijkertijd arbeidsluw en zo prettig mogelijk is.

* Deze staan ook beschreven in de Landelijke Opleidingsplannen van de sociaal geneeskundige wetenschappelijke verenigingen.[/vc_column_text][vc_message]

Meer weten en meedenken?

Kom dan naar de themamiddag die (ook) over dit belangrijke onderwerp gaat. Voor de KAMG is deze themamiddag op 1 juni 2017.[/vc_message][vc_separator][vc_column_text]

Veelgestelde vragen

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

hoe verhoudt een POP zich tot EIF?

Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) fungeert als vliegwiel voor de ontwikkeling van de arts; met het POP kan de arts gericht werken aan verbeteracties die onder andere uit de EIF voortkomen. Het POP is voor de wat jongere of recent geregistreerde artsen een bekend begrip: het vormt de ruggengraat van de opleiding tot arts in een sociaal geneeskundig profiel of specialisme. Onderliggende gedachte is dat elke arts zich blijft ontwikkelen en dat een POP behulpzaam is om dat gericht, doelmatig en onderbouwd te doen. Elke arts maakt een POP en past dit jaarlijks aan, mede gebaseerd op de reflectie op zijn of haar eigen ontwikkeling in het afgelopen jaar.[/vc_column_text][vc_column_text]Lees ook: Evaluatie individueel functioneren – het verplichte leuk maken[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Waarom vindt de EIF-kwaliteitsvisitatie plaats in de ICT-groep?

De meeste artsen in de sociale geneeskunde werken in een multidisciplinair team. Vaak als enige arts. Soms worden deze teams in het kader van de Wet Publieke gezondheid gevisiteerd waarbij de bijdrage van het team aan (onderdelen van) de volksgezondheid wordt beoordeeld. Bij EIF gaat het erom dat je ook als individuele arts aantoonbaar nadenkt over en reflecteert op jouw functioneren. De bedrijfsartsen/ NVAB kozen voor een individuele kwaliteitsvisitatie binnen een speciale visitatiegroep. De besturen van de KAMG/NVVG en GAV kozen ervoor EIF te koppelen aan de ICT-groepen. Dit beperkt de werklast en biedt een uitgelezen kans om de ICT-groepen verder te professionaliseren. Daarmee ontstaat een blijvende en positieve impact op de kwaliteit van de professionals in de sociale geneeskunde.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Herregistratie

Herregistratie in BIG-register, herkansing mogelijk bij scholingsprogramma (KNMG)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Basisartsen met een geneeskundediploma van vóór 2013 die hun BIG-registratie willen behouden, moeten zich voor 1 januari 2018 herregistreren. De arts die niet genoeg uren werkervaring heeft, of waarvan de uren niet voldoen aan de vereisten, kan zich herregistreren na het volgen van een toets- en scholingsprogramma. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) stelde een programma op en VUmc voert dit uit.

Meer informatie over het scholingsprogramma vindt u op scholingbigherregistratiebasisartsen.nl.
Let op: herkansing mogelijk bij scholingsprogramma Onlangs maakte het CIBG bekend dat artsen die het scholingsprogramma niet vóór 31 december 2017 volledig hebben afgerond, de gelegenheid krijgen te herkansen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Deelname aan het eerste toetsmoment op 24 mei 2017 (NB inschrijving mogelijk t/m 24 april);
 • Eén herkansingsmogelijkheid per module van de scholing;
 • De eerstvolgende herkansingsmogelijkheid per module moet zijn benut;
 • Een aanvraag tot herregistratie op basis van scholing moet voor 1 januari 2018 zijn gedaan. Over de wijze waarop wordt u nog geïnformeerd door het BIG-register.
 • Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC) moet vóór 1 januari 2019 zijn aangeleverd.

Als blijkt dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de registratie doorgehaald. Meer informatie hierover leest u op de website van het BIG-register en bij de KNMG: herregistratie basisartsen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Nieuwe accreditatieregelgeving en ODB-werkwijze per 1 april

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Per 1 juli 2018 is de regeling aangepast. Kijk voor de actuele informatie bij Arts M&G blijven (herregistratie).


Per 1 april 2017 invoering van nieuwe accreditatieregelgeving en werkwijze voor overige deskundigheidsbevordering (ODB) voor de KAMG en NVVG

Nieuwe accreditatieregelgeving voor ODB

De KAMG, NVVG en Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) werkten afgelopen jaar gezamenlijk aan de inpassing van de bekende ODB-tabel voor sociaalgeneeskundigen in het nieuwe herregistratiebesluit specialisten.

Lees de nieuwe accreditatieregelgeving voor ‘overige deskundigheidsbevordering’ voor artsen Maatschappij & Gezondheid en profielartsen.

Nieuwe werkwijze: zelfaccreditatie van ODB via GAIA

Het doel van de nieuwe werkwijze is zelfaccreditatie van overige deskundigheidsbevordering (ODB) via GAIA. Hierdoor kan de accreditatie van ODB administratief worden afgehandeld en is beoordeling door een medisch secretaris van de RGS niet meer nodig. De nieuwe werkwijze bestaat eruit dat artsen er zelf verantwoordelijk voor zijn om ODB-activiteiten in te voeren in GAIA. Vanaf 1 april 2017 is het GAIA-systeem zo ingericht dat dit mogelijk is.

Let op! ODB-activiteiten van na 1 april 2017 die niet zijn ingevoerd in GAIA, worden door de RGS niet meegerekend bij de herregistratie.

Pilotperiode van 1 april tot 30 september

De nieuwe accreditatieregelgeving en werkwijze worden gedurende 6 maanden in een pilot uitgetest. In september 2017 wordt de pilot geëvalueerd. Afhankelijk van de evaluatie van de pilot kunnen de nieuwe regelgeving en werkwijze desgewenst nog iets worden aangepast. Bij een positieve evaluatie worden de nieuwe regelgeving en werkwijze per 1 januari 2018 omgezet in regulier beleid. Met deze nieuwe regelgeving en werkwijze harmoniseren de KAMG en NVVG met de overige geneeskundige specialismen: de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en de medisch specialisten.

Per 1 april 2017 invoering van lijstverbindingen tussen KAMG, NVAB en NNVG voor geaccrediteerde nascholing

De KAMG, NVAB en NVVG hebben besloten om “lijstverbindingen” aan te gaan. Dit houdt in dat geaccrediteerde bij- en nascholing, gevolgd in een ander sociaal geneeskundig specialisme, per definitie relevant wordt geacht voor alle sociaal geneeskundigen en dus voor het eigen specialisme meetelt.

Voor vragen of overleg kun je contact opnemen met:

 • het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG) via mail of  telefoonnummer 030-6868773.
 • de KNMG Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) – Michiel Wesseling, secretaris Accreditatie Overleg, telefoonnummer: 030 2823272.

Lees hierover ook op de KNMG website[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Rob Kok, voorzitter NVVG

Evaluatie Individueel Functioneren: het verplichte leuk maken

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De overheid heeft aangegeven dat voor de periodieke herregistratie ook artsen M&G en verzekeringsartsen aan een kwaliteitsprogramma moeten deelnemen. Daarom startte afgelopen najaar het project ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ (EIF). Rob Kok is voorzitter van de NVVG en projectleider van de werkgroep binnen EIF. Hij is gedreven om een wezenlijke en liefst leuke bijdrage te kunnen leveren aan de professionele ontwikkeling van artsen.

Waar ben je nu mee bezig?

Rob Kok, NVVG-voorzitterRob Kok: “Op dit moment zijn we met de werkroep bezig met de eerste fase. Dat wil zeggen: we gaan een keuze maken voor kwaliteitsinstrumenten (360 graden feedback) waarmee elke dokter straks informatie verkrijgt over zijn eigen functioneren vanuit diverse invalshoeken. Het idee is om met deze feedback een verbeterplan voor het eigen functioneren te ontwikkelen en te bespreken binnen de eigen intervisie/onderlinge toetsing groep. Het maken van een persoonlijk verbeterplan is geen doel op zich, maar is bedoeld om een leven lang leren te stimuleren. “

Wat vind jij het belangrijkste doel van het project?

“Dat we er goed in slagen geschikte instrumenten te kiezen en een EIF-model te ontwikkelen waarmee het voor de artsen leuk wordt om het individuele functioneren en het functioneren in een team te verbeteren. We zoeken dus naar een uitdaging in plaats van de zoveelste (administratieve) verplichting.”

Wat is je motivatie om dit te doen?

“Mijn drijfveer is al langer om collega’s te helpen hun professioneel handelen op een hoger plan te brengen. In mijn promotieonderzoek over ‘evidence-based verzekeringsgeneeskunde’ ging het over hoe een systematisch methodiek hierin kan faciliteren. Nu gaat het over hoe gevalideerde vragenlijsten/instrumenten inzicht bieden en zo helpen het functioneren te verbeteren. Dit is meer de zachte kant van ons handelen, maar daarmee zeker niet minder belangrijk.”

Andere beroepsverenigingen hebben al systemen om EIF te doen. Kun je een voorbeeld geven van andere beroepsverenigingen van een instrument dat bijdraagt aan het evalueren van het individueel functioneren van een arts?

“Zeker. Bij de Federatie Medisch Specialisten is het ‘Individueel functioneren medisch specialisten’ (IFMS) ontwikkeld. Met de nieuwe herregistratie eisen per 1-1-2016 vormt dit voor hen inmiddels een verplicht onderdeel. Het AMC heeft daarvoor veel onderzoek gedaan naar hoe valide de ontwikkelde vragenlijsten zijn. Daar kunnen wij op voortbouwen, zodat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden.”

Je bent zelf voorzitter van de NVVG en werkzaam als verzekeringsarts. Wat vind jij de meerwaarde van de samenwerking van de KAMG en de NVVG hierin?

“Het is belangrijk om vanuit de Sociale Geneeskunde breed instrumenten te ontwikkelen. De krachten te bundelen. Temeer daar we het vak aantrekkelijker hopen te maken en we zo ook de schaarse financiële middelen voor alle betrokken (kleine) verenigingen beter benutten. Mijn droom is dat het voor jonge dokters ook aantrekkelijker wordt richting Sociale Geneeskunde te gaan als we een meer divers werkgebied hebben met elkaar. Er zijn ook genoeg maatschappelijke en politieke krachten die ons hierheen proberen te bewegen. Denk alleen maar aan de nieuwe governance structuur van de KNMG, met een vertegenwoordiger voor ons cluster of raamplannen Sociale Geneeskunde binnen de geneeskundige opleidingen die het belang van intensiever samenwerken steeds meer onderkennen en benadrukken.”

Hoe zijn leden van de vereniging betrokken bij dit project?

“Er is een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van de 3 deelnemende verenigingen (KAMG, GAV en NVVG). Verder is er per projectonderdeel een werkgroep met ook weer een brede vertegenwoordiging vanuit de verengingen. De werkgroep adviseert de stuurgroep. De stuurgroep heeft een coördinerende rol en adviseert uiteindelijk de besturen van de 3 verenigingen, die de finale keuzes maken voor hun leden. In dit project wordt ook een klankbordgroep opgericht met belangrijke stakeholders/disciplines uit het sociaal-geneeskundig werkveld. Ook hier worden leden van de verenigingen bij betrokken. Zo is er op verschillende momenten input van vertegenwoordigers/leden van elke vereniging, wat moet bijdragen aan een breed draagvlak voor de te maken keuzes.”

Als een gewone arts M&G of verzekeringsarts, wat ga ik dan straks merken van het instrument dat jullie ontwikkelen?)

“De komende twee jaar gaan we dit ontwikkelen en piloten, maar vanaf 1-1-2020 is dit een verplichte herregistratie eis, net als nu al geldt voor alle andere specialismen. Dit betekent voor ons dat er uiterlijk in 2019 al gestart dient te zijn met deze methodiek. Dus ‘gewone dokters’ gaan hier ook steeds meer mee te maken krijgen. En nogmaals, we hopen dat dit ‘verplichte’ instrument uiteindelijk toch vooral ook als leuk en nuttig voor de eigen professionele ontwikkeling wordt gezien.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]