Basisarts moet bijscholen voor herregistratie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Voor basisartsen die vanwege te weinig werkervaring niet voor herregistratie in aanmerking dreigen te komen, is een scholingsprogramma ontwikkeld door VUmc en de NFU.

Sinds 1 januari 2012 moet iedere arts zich na een termijn van vijf jaar herregistreren in het BIG-register. Dat gebeurt onder meer op basis van het aantal gewerkte uren in de individuele gezondheidszorg. In vijf jaar tijd moet dat 2080 uur zijn: gemiddeld 8 uur per week. Omdat basisartsen zich niet genoeg konden voorbereiden op de herregistratie en er nog geen bijscholing gereed was om zonder die werkervaring tóch te kunnen herregistreren, werd het eerste herregistratiemoment uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 januari 2018. Inmiddels is in het zogeheten beoordelingskader voor artsen uitgewerkt welke werkervaring meetelt.

Basisartsen die per 1 januari 2018 willen herregistreren, kunnen zich tot 28 februari inschrijven voor het scholingsprogramma van VUmc en NFU. Het programma bestaat uit drie modules over basiskennis, klinisch redeneren en klinische vaardigheden, die bestaan uit zelfstudie en een toets. Voor het programma staat tien maanden en de drie modules samen kosten 2215 euro.

Meer informatie op de website van de KNMG

Bron: Medisch Contact – 18 januari 2017[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Lees meer in het dossier ‘Herregistratie'” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

Basisartsen opgelet! Scholingsprogramma herregistratie BIG-register gestart

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 1 januari 2018 moeten veel basis- en profielartsen zich voor de eerste keer herregistreren in het BIG-register van het CIBG. Herregistratie is mogelijk op grond van relevante werkervaring. De arts die niet genoeg werkervaring heeft, kan zich herregistreren na het volgen van een scholingsprogramma. Sinds 13 januari 2017 is inschrijving voor dit scholingsprogramma mogelijk. Schrijf u snel in want de inschrijftermijn loopt tot en met 28 februari. Basisartsen ontvingen hierover een brief van het CIBG, de dienst voor registers van de rijksoverheid. 

Herregistratie basisartsen in BIG-register

Sinds 1 januari 2012 geldt voor iedere arts de verplichting om zich na een termijn van vijf jaren te herregistreren in het BIG-register. In overleg met de KNMG is de verplichting tot herregistratie met een jaar uitgesteld omdat een aantal eisen nog niet duidelijk was. Dit betekent dat veel basis- en profielartsen zich nu op 1 januari 2018 voor het eerst moeten herregistreren in het BIG-register. Herregistratie geschiedt op basis van relevante werkervaring. Welke werkervaring mag meetellen is nader uitgewerkt in het zogenoemde beoordelingskader voor artsen. Voor profielartsen geldt dat, door de registratie in een profielregister, al aangetoond is dat zij voldoende uren gewerkt hebben in de individuele gezondheidszorg.

Lees het volledige bericht op www.knmg.nl

Meer informatie over de criteria voor herregistratie voor basisartsen vindt u op de website van het BIG-register en bij de KNMG.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Lees meer in het dossier ‘Herregistratie'” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

Herregistratie vanaf nu online: Mijn RGS

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sinds 1 januari 2017 verlopen alle herregistraties van geneeskundig specialisten en profielartsen bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) online.

Vier maanden voordat je je moet herregistreren, ontvangt je een brief van de RGS met uitleg over het online proces van herregistreren. Wanneer je vragen hebt over online herregistreren via MijnRGS kun je terecht bij de medewerkers van de MijnRGS Helpdesk. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur op 030-282 39 69 en per e-mail op mijnrgs@fed.knmg.nl.

Meer informatie over MijnRGS

Lees dit bericht op www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Lees meer in het dossier ‘Herregistratie'” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

Projectgroep Evaluatie Individueel Functioneren (kwaliteitsvisitatie) is aan de slag!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Je eerste inschrijving in een specialistenregister is vijf jaar geldig. Om daarna specialist te kunnen blijven, moet je minstens elke vijf jaar ‘herregistreren’. De overheid heeft aangegeven dat voor de periodieke herregistratie ook wij artsen M&G aan een kwaliteitsprogramma moeten deelnemen. Het College Geneeskundige Specialismen stelt hiervoor de regels vast.

Kwaliteitsvisitatie op deze manier is nog nieuw voor de arts M&G. Om adequaat in te spelen op deze ontwikkeling heeft de KAMG een projectgroep in het leven geroepen. Deze projectgroep ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ ging dit najaar van start voor het opzetten van een model voor de kwaliteitsvisitatie voor artsen Maatschappij en Gezondheid en verzekeringsartsen.

Het onderdeel ‘Kwaliteitsvisitaties’ van het Besluit Herregistratie Specialisten treedt per 1 januari 2020 in werking. We hebben dus nog de tijd om het model voor kwaliteitsvisitatie zorgvuldig op te zetten. Het KAMG-bestuur ontwikkelde al een visie op de kwaliteitsvisitatie met het streven om aan te sluiten bij de reeds bestaande ICT structuur binnen onze beroepsgroep.

De kwaliteitsvisitatie wordt zo onderdeel van een ontwikkeltraject dat jou als arts stimuleert in je professionele ontwikkeling, ook na de beroepsopleiding. Hieronder kun je meer lezen over hoe we te werk gaan.

Voorbereiding

Er is al een literatuuronderzoek verricht naar de (klinische) kwaliteitsvisitatie en we inventariseren de ervaringen van andere wetenschappelijke verenigingen. Vervolgens zetten we een basismodel op. We maken gebruik van bestaande instrumenten (die bijvoorbeeld binnen de ICT groepen al gehanteerd worden) en ontwikkelen wanneer nodig nieuwe instrumenten. Ook over de selectie en scholing van visitatoren moeten we nadenken. Alle wetenschappelijke verenigingen van de KAMG zijn gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep die ontwikkelde instrumenten toetst en van commentaar voorziet.

Basismodel

Uitgangspunt is de kwaliteitsvisitatie aan te laten sluiten op de gangbare eisen en terminologie binnen de beroepsopleiding. Speciale aandacht hebben we voor het beperken van administratieve en bureaucratische lasten. Dit alles moet leiden tot een model waar artsen M&G uit het hele werkveld van de KAMG samen met verzekeringsartsen, zowel binnen de publieke als de private sector achter kunnen staan.

Pilot en invoering

Het basismodel wordt getoetst in een pilot om te kijken of het ook in de praktijk werkt. In de loop van 2018 willen we het model implementeren. Artsen M&G die zich in 2020 willen herregistreren hebben dan nog twee jaar voorbereidingstijd. Tegelijkertijd werken we aan een overgangsregeling voor hen die dan niet aan de eisen kunnen voldoen.

Met de KAMG nieuwsbrief en tijdens ledenvergaderingen blijf je regelmatig op de hoogte over de voortgang van dit project. Wil je meer weten? Neem dan contact op met: Clementine Wijkmans (namens Concilium) en Hanna Bos (namens KAMG bestuur). Wil je lid worden van de klankbordgroep? Stuur dan een mail aan het bureau KAMG![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Lees meer in het dossier ‘Herregistratie'” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

Brief RGS over gewijzigde herregistratie-eisen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Begin oktober ontvingen alle geneeskundig specialisten en profielartsen een brief van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) over de gewijzigde herregistratie-eisen.

Het CGS heeft gewijzigde herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen opgesteld, die sinds 1 januari 2016 van kracht zijn. Veel is hetzelfde gebleven, een paar zaken zijn veranderd. Deze brief bevat hierover informatie. Ook is in de nieuwe regelgeving deelname aan verplichte periodieke evaluatie van het individueel functioneren opgenomen, resulterend in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) en externe kwaliteitsevaluatie in groepsverband. De eisen voor het deelnemen aan de evaluatie van het individueel functioneren en de externe kwaliteitsevaluatie treden per 1 januari 2020 in werking.

Je kunt de brief downloaden.

Meer informatie over de gewijzigde herregistratie-eisen vind je ook op de website van de KNMG.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Dossier Herregistratie” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

DNA arts M&G

Kwaliteitsvisitaties en professionalisering ICT-groepen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Het onderdeel ‘Kwaliteitsvisitaties’ van het Besluit Herregistratie Specialisten treedt per 1 januari 2020 in werking. Over de visie en insteek die de KAMG hiervoor koos, lees je alles in de kadernotitie “Kwaliteitsvisitatie van KAMG ICT* groepen ten behoeve van herregistratie van artsen in het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid”.

Download de kadernotitie

De KAMG en NVVG willen in de komen jaren naar professionalisering van de ICT-groepen en zo voldoen aan de twee nieuwe herregistratie-eisen:

  1. evaluatie individueel functioneren
  2. evaluatie van het functioneren in groepsverband.

KAMG en NVAG kiezen voor een vorm van kwaliteitsevaluatie, voortbouwend op de voor ons bekende en vertrouwde ICT-groepen waarbij te zijner tijd beide elementen van evaluatie (de individuele component en het groepselement) aan de orde moeten komen.

Met prof. dr. Kiki Lombarts, hoogleraar professional performance AMC/UVA, bekijken we de mogelijkheden of KAMG en NVVG vanuit haar vakgroep ondersteund kunnen worden bij de opzet en inrichting van een systeemmethodiek en instrumentarium. Daarmee moeten we per 1 januari 2020 aan de nieuwe herregistratieverplichtingen voor evaluatie van het functioneren kunnen voldoen. Momenteel werken we met de NVVG aan een projectplan en starten vanuit het bureau KAMG voorbereidende/inventariserende werkzaamheden om de aard, omvang en samenstelling van de bestaande ICT-groepen in kaart te brengen.

N.B. de RGS vraagt bij de herregistratie-aanvraag reeds naar deelname aan kwaliteitsvisitaties. Dit is voor de arts M&G (en profielartsen) nu nog niet aan de orde, pas vanaf 1 januari 2020.

 

* ICT = intercollegiale toetsing

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Dossier Herregistratie” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

Geaccrediteerde deskundigheids-bevordering

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nadat het Besluit Herregistratie Specialisten in werking trad, informeerde de RGS ons, de NVAB en de NVVG over een onvoorziene ‘complicatie’ voor de herregistratie van sociaal geneeskundigen. Het besluit spreekt namelijk over 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

Sociaal geneeskundigen kennen wel een goedgekeurde, maar niet een formeel geaccrediteerde ODB-tabel. ODB staat voor Overige DeskundigheidsBevordering. Daarom hebben de besturen van NVAB, NVVG en KAMG de RGS onmiddellijk en formeel laten weten dat de huidige ODB-tabel wat ons betreft geldt als grondslag voor herregistratie. Daarmee is het probleem voor de korte termijn opgelost. Dit jaar onderzoeken we gezamenlijk hoe we de ODB-tabel structureel en toekomstbestendig kunnen omzetten in ‘geaccrediteerde deskundigheidsbevordering’. Dit betekent o.a. dat:

  • de ODB-tabel formeel geaccrediteerd moet worden
  • de onderdelen qua uren gemaximeerd moeten worden
  • onderdelen van de ODB-tabel gesloten normen moeten krijgen die vervolgens opgenomen moeten worden in GAIA.

Het ABSG (accreditatiebureau sociale geneeskunde) gaat ons hierbij helpen, wat wij zeer waarderen. Vooralsnog hoef je niets anders te doen dan gebruikelijk om accreditatie aan te vragen of punten te krijgen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Dossier Herregistratie” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

DNA arts M&G

Invulling herregistratie-eisen basisartsen bekend

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In november 2015 werd bekend dat de invoering van de herregistratie voor basisartsen met een jaar werd uitgesteld, naar 1 januari 2018. Reden was dat de eisen voor herregistratie onvoldoende duidelijk waren en artsen zich niet goed kunnen voorbereiden op de komende herregistratie.

[zozo_blockquote footer_text=”” position=”left” animation_type=”none” animation_delay=”500″]Eisen herregistratie basisartsen nu duidelijk[/zozo_blockquote]

Nu is het beoordelingskader voor herregistratie van artsen in het BIG-register is gepubliceerd, waarmee de eisen voor herregistratie duidelijk worden. We hebben in de afgelopen jaren goed overleg gevoerd en zijn heel tevreden met het resultaat dat we samen met de KNMG hebben bereikt.

Lees het volledige nieuwsbericht van de KNMG

Ga naar het Beoordelingskader[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Dossier Herregistratie” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]