CGS stemt in met Landelijk Opleidingsplan voor arts M+G!

Op 8 april jl. heeft het CGS met veel waardering ingestemd met het landelijk opleidingsplan Maatschappij + Gezondheid, het adviesverzoek ontwerpbesluit Maatschappij + Gezondheid en het ontwerp Kaderbesluit profielen.
Het CGS was heel positief over de nieuwe opleiding. Het concludeerde dat het goed aansluit bij de toekomstvisie van het CGS als verwoord in de korte notitie ‘Het zorglandschap verandert, het specialismenlandschap verandert mee’. De nieuwe opleiding biedt flexibiliteit en legt een duidelijke verbinding met de clusters 1 en 3. Het opleidingsplan voldoet aan de criteria van het CGS en is overzichtelijk en duidelijk.

Het CGS maakte twee korte kanttekeningen en verzoek ons om deze beide punten nog in het LOP te verwerken. In beginsel stemt het CGS ook in met de datum van inwerkingtreding van 1 januari 2021, met dien verstande dat als het specifieke besluit maatschappij en gezondheid onverhoopt later dan 1 januari 2021 in werking treedt, ook het LOP later in werking treedt.

Besluit maatschappij en gezondheid en Kaderbesluit profielen
Zoals gezegd zijn beide besluiten door het CGS als ontwerpbesluiten vastgesteld. Beide besluiten zijn in nauwe samenwerking tussen KAMG en CGS stand gekomen.

Vervolgstappen
Na ontvangst van de adviezen zal het CGS zich beraden over het al dan niet overnemen van de adviezen en deze verwerken in de ontwerpbesluiten. Vervolgens zal het CGS de ontwerpbesluiten inclusief de eventuele wijzigingen als besluit vaststellen. Het CGS informeert vervolgens de instanties die inhoudelijk advies hebben uitgebracht over wat met het uitgebrachte advies is gedaan. Het vastgestelde Besluit maatschappij en gezondheid zal tenslotte nog aan de minister van VWS worden voorgelegd die ingevolge artikel 14, vierde lid, van de Wet BIG formeel zal moeten instemmen met het besluit. Pas na publicatie van het instemmingsbesluit van de minister van VWS in de Staatscourant kan het besluit in werking treden. Het Kaderbesluit profielen behoeft niet de instemming van de minister, maar de inwerkingtreding daarvan zal afhangen van de inwerkingtreding van het Besluit maatschappij en gezondheid. De beoogde inwerkingtredingsdatum van beide besluiten is 1 januari 2021.

Het Landelijk Opleidingsplan M+G 2020 lees je hier.

Meer informatie over de regelgeving van het CGS en de vaststellingsprocedure is te vinden op www.knmg.nl/cgs.

Brede steun nieuw opleidingsplan artsen Maatschappij + Gezondheid

GGD’en en Sanquin kiezen voor dit nieuwe opleidingsplan omdat de arts M+G van de toekomst breed opgeleid moet zijn om breed inzetbaar te zijn. Zij willen nog aantrekkelijker zijn als werkgever, met een goed loopbaanperspectief. Ook de KNMG spreekt haar steun uit voor dit opleidingsplan. Op het moment dat de opleiding breder en daarmee de kans op interessant werk groter wordt, is de verwachting dat dit de instroom van AIOS zal vergroten. Dit opleidingsplan speelt in op de trend die overal in de zorg zichtbaar is. Namelijk een groeiend tekort aan artsen en verpleegkundigen. Losgio schaart zich ook volledig achter het plan: “Het is noodzakelijk dat de arts M+G breed wordt opgeleid. Het nieuwe vierjarige Landelijk Opleidings Plan (LOP) voorziet in deze behoefte.”

Breed opgeleid = breed inzetbaar
GGD’en kiezen voor dit nieuwe opleidingsplan omdat de arts M+G van de toekomst breed opgeleid moet zijn om breed inzetbaar te zijn. Deze artsen werken op het snijvlak van geneeskunde en maatschappij voor het bewaken, bevorderen en beschermen van de individuele en collectieve gezondheid.

Denk daarbij aan: de jeugdarts die verbonden is aan een team dat de jeugdgezondheidszorg in een gemeente verzorgt, de forensisch arts die in opdracht van een gemeente een lijkschouw doet of een vertrouwensarts die een mogelijk geval van kindermishandeling onderzoekt; de arts medische milieukunde die de effecten van de omgeving op de gezondheid in kaart brengt en daarover adviseert aan gemeenten. Of de arts infectieziektebestrijding die zich behalve op patiëntencontact ook op beleid richt. Of de arts sociaal medische advisering die er voor kwetsbare groepen in de samenleving is.

Loopbaanperspectief
GGD’en willen nog aantrekkelijker zijn als werkgever, met een goed loopbaanperspectief. Op het moment dat de opleiding breder en daarmee de kans op interessant werk groter wordt, verwachten wij dat de instroom van AIOS zal vergroten. Bovendien spelen we met dit opleidingsplan in op de trend die overal in de zorg zichtbaar is. Namelijk een groeiend tekort aan artsen en verpleegkundigen.

Versterkingsprogramma
GGD GHOR Nederland is betrokken bij het versterkingsprogramma zoals dat momenteel door KAMG wordt uitgevoerd. Meer informatie over het landelijk opleidingsplan, en ook over het ambassadeurschap voor public health, is te vinden op de website van KAMG.

 

Groepsontwikkeling

Word ambassadeur voor public health

Meelopen in het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid

Wij zoeken Ambassadeurs voor de public health, die (aankomend) artsen willen laten kennismaken met het vakgebied en het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid door in de praktijk een dag(deel) mee te lopen

In het kader van het “Programma Versterking Publieke Gezondheid en de rol van de arts Maatschappij + Gezondheid als verbinder van preventie, zorg, welzijn en sociaal domein” ontwikkelen wij een platform meelopen. Voor dit platform bouwen wij aan een netwerk van enthousiaste ambassadeurs die het leuk vinden om belangstellende studenten geneeskunde en artsen kennis te laten maken met de praktijk. Laagdrempelig en praktisch, in de vorm van een meeloopdag.

Wij zoeken daarvoor aios, profielartsen en specialisten Maatschappij + Gezondheid die dit op vrijwillige basis willen en kunnen doen. Uiteraard met instemming van de organisatie waar je werkt.

In het kort werkt het als volgt:

  • Aios, profielartsen en specialisten Maatschappij + Gezondheid die lid zijn van een wetenschappelijke vereniging behorend tot de KAMG kunnen zelf in het ledenbestand van de KAMG aanvinken dat zij ‘Ambassadeur voor de public health’ willen zijn. Je krijgt dan een mail met een vraag voor aanvullende gegevens. Je kan je aanmelden via Mijn KAMG.
    N.B. de ambassadeur kan te allen tijden zijn/of haar ambassadeurschap intrekken, opgeven, opschorten en weer opnieuw kenbaar maken.
  • (Aankomend) artsen die kennis willen maken met de praktijk van de public health, kunnen zich aanmelden als belangstellende voor een meeloopdag via de website artsmg.nl/aanmelden.
  • SOGEON (de nieuwe stichting ten bevordering van de instroom en de kwaliteit van de opleidingen arts Maatschappij + Gezondheid) neemt de digitale aanmelding in behandeling en zoekt op basis van profiel/deskundigheidsgebied en regio een ambassadeur. Dit betekent dat SOGEON toegang heeft tot de persoonsgegevens van de ambassadeurs zoals deze in E-captain staan vermeld. De ambassadeur heeft met het aanvinken in Mijn E-captain expliciet toestemming gegeven voor inzage van deze gegevens door uitsluitend SOGEON.
  • SOGEON benadert de ambassadeur met het verzoek om zelf een afspraak te maken met de belangstellende. SOGEON verstrekt dus geen persoonsgegevens van de ambassadeurs aan belangstellenden en/of derden. De ambassadeur is vrij om te beslissen of een meeloopdag wel/niet ingepland kan worden. Indien de ambassadeur niet beschikbaar is, benadert SOGEON een volgende ambassadeur. Ambassadeur en belangstellende maken onderling de concrete afspraken over een passende dag, tijdstip en duur.
  • Er wordt achter de schermen gewerkt aan inhoudelijke ondersteuning voor de organisatie van een meeloopdag, zoals inspiratie voor een meeloopprogramma, een overzicht van veel gestelde vragen, etc.

Gerealiseerd door samenwerkingsverband:

               GeplakteAfbeelding-6.png

Doelmatig leren werken door projecten te doen

Aiossen doelmatig leren denken en werken

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hoe leer je aiossen om doelmatig te denken en te werken? Daarvoor startte het College Geneeskundige Specialismen (CGS) – met subsidie van het ministerie van VWS – eind 2015 het Bewustzijnsproject. Onderzoek toont aan dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. Daarom richtte het Bewustzijnsproject zich op de geneeskundige vervolgopleidingen van alle specialismen. Het driejarige project bestond uit twee onderdelen: een inhoudelijk project uitgevoerd door Maastricht University en een evaluatieonderzoek uitgevoerd door het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het CGS heeft de rapporten Eindrapportage Doelmatig en kostenbewust leren denken en werken en het Beleidsadvies Evaluatieonderzoek van het Bewustzijnsproject onlangs als eindresultaat aangeboden aan het ministerie van VWS.

Tools & trainingen

Het Bewustzijnsproject zorgde dat het onderwerp werd opgenomen in de landelijke opleidingsplannen van geneeskundige specialismen en profielen. Om het bewustzijn verder te vergroten, ontwikkelde Maastricht University samen met aiossen en opleiders uit alle onderwijs- en opleidingsregio’s (OOR’s) vele tools, projecten en trainingen. De online courses ‘Kennis van zorgkosten’ en ‘Waardegedreven zorg en Verandermanagement’ werden ontwikkeld en inmiddels deden al meer dan 1000 cursisten hier aan mee. E-Infuse blijft de courses de komende jaren aanbieden.

Toolbox Doelmatigheid van Zorg

Al deze opbrengsten zijn samengebracht in de online toolbox Doelmatigheid van Zorg: www.bewustzijnsproject.nl. De toolbox blijft tot en met december 2021 beschikbaar zodat opleiders, aiossen, onderwijskundigen en andere betrokkenen bij de geneeskundige vervolgopleidingen in het hele land ruim voldoende tijd hebben om er de vruchten van te plukken.

Bekijk de toolbox

Beleidsadvies Athena Instituut

Gedurende het Bewustzijnsproject heeft het Athena Instituut de activiteiten binnen het project geëvalueerd. De evaluatie heeft de facilitators en barrières geïdentificeerd die de implementatie van doelmatigheid op de leer-werkvloer beïnvloeden. Deze inzichten zijn samengevat in vier centrale thema’s die doelmatigheidspijlers zijn genoemd. De doelmatigheidspijlers zijn opgedeeld in bouwstenen die concrete handvatten bieden aan aiossen, opleiders, supervisors en andere betrokkenen die willen werken aan het ontwikkelen en implementeren van doelmatigheid op de leer-werkvloer.

Download de rapporten

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Versterk de opleiding tot arts M&G

KAMG verzoekt VWS om bekostiging opleiding M&G

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De zorgbehoefte van de maatschappij verandert. De sterk gespecialiseerde curatieve zorg dreigt onbetaalbaar te worden en is toenemend inefficiënt vanwege de opmars van welvaartsziekten en chronische multimorbiditeit. Om goede gezondheidszorg beschikbaar en toegankelijk te maken en houden, is een verschuiving nodig naar preventie. Een integrale benadering van de zorg waarbij de gezonde burger centraal staat. Hiervoor zijn breed opgeleide artsen M&G nodig die zich soepel bewegen door het veld van de publieke zorg, aansluitend bij de lokale behoefte. Het aantal huisartsen en klinisch specialisten is sinds 2000 gestegen met ongeveer 50%. Het aantal artsen M&G neemt echter sterk af, van 1200 in 2000 tot 700 nu. Een kentering is noodzakelijk. Hiervoor is de inzet van verschillende partijen nodig. De KAMG neemt haar verantwoordelijkheid met het nieuwe integrale opleidingsplan tot arts M&G en het Programma Versterking: één integrale opleiding tot arts M&G, grotere bekendheid van het specialisme M&G, academisering en betere carrièreperspectieven.

De afgelopen maanden heeft de KAMG gesproken met vele partijen in de (semi-) publieke gezondheidszorg over de noodzaak tot verandering. Groot knelpunt blijkt de bekostiging van de opleiding tot arts M&G. Op dit moment is deze onvolledig. Daardoor kan het nieuwe opleidingsplan (LOP 2017) niet ingevoerd worden en wordt de toekomst van de arts M&G bedreigd. We hebben het Ministerie van VWS nodig om de opleiding te bekostigen, net zoals VWS dat doet bij de andere  geneeskundige specialismen.

De KAMG vraagt daarom -middels een brief aan de Ministers en staatsecretaris van VWS- om volledige bekostiging van de opleiding tot arts M&G per 1-1-2021.

Lees ook het bericht hierover in Medisch Contact[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Nieuwe sollicitatieronde arts M&G start 1 augustus

Volgende sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 augustus 2019

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Artsen die verder kijken dan de klacht, de ziekte, het lichaam of zelfs de patiënt, dát zijn artsen Maatschappij & Gezondheid. Op 1 augustus 2019 openen de selectierondes voor de profielopleidingen tot jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, arts medische milieukunde en forensisch arts en voor de tweede fase-opleiding arts Maatschappij & Gezondheid. Eigenschappen die we zoeken? Een brede blik, interesse in wat er in de maatschappij speelt en overstijgend denkvermogen.

Arts M&G is een specialisme buiten de ziekenhuismuren waarbij je echt middenin de maatschappij staat: bij de mensen waarvoor je het doet én hun omgeving. Lijkt dat jou wat? Solliciteer dan voor een opleidingsplek! Online solliciteren kan van 1 augustus t/m 14 september 2019 op de website artsmg.nl.[/vc_column_text][vc_btn title=”Direct solliciteren” size=”lg” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.artsmg.nl||target:%20_blank|”][vc_column_text]

Inhoud van de opleidingen

Inhoudelijk is de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid onlangs aangepast aan de behoeften van het veld. De aios krijgt tijdens de opleiding veel ruimte om ‘bruggen’ te bouwen. Niet alleen tussen de sociale geneeskunde en aanpalende (klinische) specialismen, maar ook tussen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg, én natuurlijk tussen de verschillende profielen M&G. Daarnaast is ook meer aandacht voor academisering binnen het vakgebied. Stichting Sogeon faciliteert dit proces en staat voor innovatie en bevorderen van de kwaliteit van de opleidingen M&G. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de opleidingsinstituten NSPOH en TNO, KAMG, GGD GHOR Nederland, ActiZ en LOSGIO.

Landelijk werkgeverschap

Sinds 1 januari 2019 komen artsen gedurende hun opleiding in dienst bij een landelijk werkgever, de SBOH. Deze stichting is al jaren de werkgever van de aios huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Lees meer op www.sboh.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

CGS: Verkenning houdbaarheid huidige stelsel van specialismen en profielen

CGS verkent houdbaarheid huidige stelsel van specialismen en profielen (KNMG)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) publiceerde een notitie waarin zij de houdbaarheid huidige stelsel van specialismen en profielen verkennen. Met het nieuwe landelijke opleidingsplan sluit de KAMG aan bij deze ontwikkelingen door te pleiten voor een brede specialistenopleding M&G. Onderstaand vind je het bericht van de KNMG over de CGS-notitie.

Het zorglandschap verandert en het huidige stelsel van opleidingsplannen en regelgeving moet zich daar aan aanpassen. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) publiceerde hierover de korte notitie ‘Het zorglandschap verandert, het specialismenlandschap verandert mee’.

Steeds complexere zorg

De zorgvraag in Nederland wordt steeds complexer. Ontwikkelingen als multimorbiditeit, vergrijzing, patiëntenparticipatie en voortschrijdende technologie zijn volop gaande en zullen effect hebben op de zorg. Verschillende disciplines (medisch, verpleegkundig, technisch etc.) zullen moeten samenwerken. Het huidige stelsel van geneeskundige specialismen en profielen is niet flexibel genoeg om in die ontwikkelingen mee te kunnen gaan.

Lees het volledige bericht op www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

arts in opleiding tot onderzoeker M&G

Nieuw: arts in opleiding tot onderzoeker Maatschappij + Gezondheid

Versterking publieke gezondheid

De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) heeft in 2018 het stimuleringsprogramma ‘Versterking publieke gezondheid; de rol van de arts Maatschappij + Gezondheid als verbinder van zorg, preventie, welzijn en sociaal domein’ ontwikkeld. Eén van de programmalijnen is: ‘Goed opleiden en Academiseren’. De beroepsgroep vindt het voor de toekomst van de publieke gezondheidszorg en de volksgezondheid van groot belang dat het vernieuwde landelijk opleidingsplan arts Maatschappij + Gezondheid (2017) wordt ingevoerd. Een up-to-date en geïntegreerde medische vervolgopleiding, met bredere deskundigheidsgebieden (in plaats van de smalle profielen) en gecombineerd met een flinke wetenschappelijke impuls en academische verankering.

Stuurgroep AIOTO Maatschappij & Gezondheid

In het kader van het stimuleringsprogramma hebben IOSG, LOSGIO, SOGEON, NSPOH en KAMG [1] de handen ineen geslagen en de Stuurgroep AIOTO Maatschappij + Gezondheid ingesteld. De Stuurgroep heeft tot taak om de combinatie van de opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in een promotietraject te bevorderen. Concreet zal de Stuurgroep de opstart en invulling van twee AIOTO-plekken (= arts in opleiding tot onderzoeker) voor het specialisme Maatschappij + Gezondheid in 2019 stimuleren en ondersteunen. 

Landelijk werkgeverschap AIOTO door/bij SBOH

Met ingang van 1 januari 2019 is een deel van de medische vervolgopleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid (M+G) onderbracht bij de SBOH [2]. Dit geldt voor de profielen jeugdgezondheidszorg, forensische geneeskunde, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en medische milieukunde. De SBOH biedt als landelijk werkgever voor AIOS M+G de (financiële) mogelijkheid om de opleiding tot arts M+G te combineren met het uitvoeren van een promotieonderzoek. Enkele artsen worden in de gelegenheid gesteld om in een periode van 7 jaar én de medische vervolgopleiding arts M+G én een volwaardig promotietraject te doorlopen. Belangstellenden solliciteren in beginsel tweemaal: éenmaal voor een opleidingsplaats en éénmaal voor een onderzoeks-/promotieplaats. Een AIOTO krijgt vervolgens één aanstelling bij de SBOH. 

Samenwerking universiteiten en opleidingsinstituten

In 2019 en 2021 komen voor AIOS M+G twee onderzoeksplaatsen beschikbaar. In de jaren daaropvolgend komen er naar verwachting tweejaarlijks twee nieuwe onderzoeksplaatsen bij. Daarnaast kan er meegedongen worden naar een onderzoekstraject op het gebied van medisch onderwijs(vernieuwing).

Voor vragen, stuur een e-mail naar het secretariaat.


[1] IOSG = interfacultair overleg sociale geneeskunde; LOSGIO = landelijk overleg van sociaalgeneeskundigen in opleiding; SOGEON = stichting sociaal geneeskundige opleidingen in Nederland; NSPOH = Netherlands school of public and occupational health; KAMG = koepel van artsen maatschappij en gezondheid.

[2] De SBOH is al langer de centrale werkgever voor artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderen geneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten.

Maak het verschil, word arts M&G

2e sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 februari 2019

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Artsen die verder kijken dan de klacht, de ziekte, het lichaam of zelfs de patiënt, dát zijn artsen Maatschappij & Gezondheid. Jeugdartsen vallen hieronder, evenals artsen infectieziektebestrijding. Op 1 februari openen de selectierondes voor de profielopleidingen jeugdarts en arts infectieziektebestrijding en voor de tweede fase-opleiding arts Maatschappij & Gezondheid.

Arts M&G is een specialisme buiten de ziekenhuismuren waarbij je echt middenin de maatschappij staat: bij de mensen waarvoor je het doet én hun omgeving. Lijkt dat jou wat? Solliciteer dan voor een opleidingsplek! Online solliciteren kan van 1 februari t/m 8 maart 2019 op de website artsmg.nl.

Landelijk werkgeverschap

De instroom van artsen in de opleidingen arts M&G is onvoldoende om de behoefte aan opgeleide artsen in het werkveld te vervullen. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport( VWS) een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Eén daarvan is dat aios (artsen in opleiding tot specialist) Maatschappij & Gezondheid vanaf 1 januari 2019 in dienst komen van één werkgever, deSBOH. Dit ‘landelijk werkgeverschap’ is nu al gebruikelijk bij een groot aantal medisch specialismen zoals bijvoorbeeld huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. Vanaf 2019 is het landelijk werkgeverschap ook van kracht voor de profielopleidingen jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts medische milieukunde, arts tuberculosebestrijding en arts forensische geneeskunde en de hierbij horende tweede fase. Het grote voordeel van landelijk werkgeverschap is dat aios in de nieuwe opleiding in en van meerdere opleidingssituaties kunnen leren. Het ministerie van VWS wil op deze manier, samen met de wetenschappelijke verenigingen van de vijf profielen en de opleidingsinstituten NSPOH en TNO, de opleiding aantrekkelijker maken voor jonge artsen en hen motiveren om voor de sociale geneeskunde te kiezen.

Inhoud van de opleidingen

Inhoudelijk gaat de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid op de schop. De grootste verandering is dat aios meer ruimte krijgen om ‘bruggen’ te bouwen. Niet alleen tussen de sociale geneeskunde en aanpalende (klinische) specialismen, maar ook tussen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg, én natuurlijk tussen de verschillende profielen M&G. Er is ook veel aandacht voor academisering binnen het vakgebied.

Bron: www.artsmg.nl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Arts M&G Infectieziektenbestrijding

Factsheet ‘Pilot verbreding praktijkonderwijs aios Infectieziektebestrijding’

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In 2017 en 2018 voerden de GGD’en in de regio Oost*, GGD Gelderland-Zuid en GGD Gelderland-Midden/VGGM een pilot uit voor aios Infectieziektenbestrijding (IZB). Het ministerie van VWS en de RGS stemden in met de pilot. De aios IZB konden zodoende binnen de regio stage lopen bij een andere GGD dan die waarvoor zij werken. De stages zijn uitgevoerd als uitwisselingsstages onder (hoofd) verantwoordelijkheid van de eigen praktijkopleider en met begeleiding van een RGS-erkende praktijkopleider uit de stage-GGD.

Verbreden en versterken

Op deze manier kunnen aios tijdens hun opleiding kennis maken met verschillende organisaties en praktijkopleiders ter verbreding en versterking van hun kijk op het vakgebied. Dit brengt de aios nieuwe inzichten en biedt eenverse impuls aan de opleiding. Ook organisaties zijn gebaat bij de tijdelijke intrede van andere aios met een frisse blik op de organisatie en werkwijzen.

Positieve resultaten

Het doel van de pilot was onderzoeken of uitwisselingsstages bijdragen aan het versterken en verbreden van het praktijkdeel van de opleidingen in de sociale geneeskunde. Uit de resultaten, zie ook onderstaande factsheet, blijkt dat dat het geval is. Alle betrokkenen gaven aan de pilot zeer positief te waarderen. Daarom krijgen alle aios IZB die studeren in ‘oude’ opleidingsstructuurde gelegenheid tot uitwisselingsstages. De gekozen stage-opzet leent zich ook voor de andere profielen binnen Maatschappij en Gezondheid.

De resultaten van de pilot laten ook zien dat de opzet in de ‘nieuwe’ opleiding waarbij aios in verschillende stages een bredere kijk op het vakgebied wordt geboden een goede keuze is om de opleiding de versterken.

Download de factsheet

*GGD Twente, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]