CGS: Verkenning houdbaarheid huidige stelsel van specialismen en profielen

CGS verkent houdbaarheid huidige stelsel van specialismen en profielen (KNMG)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) publiceerde een notitie waarin zij de houdbaarheid huidige stelsel van specialismen en profielen verkennen. Met het nieuwe landelijke opleidingsplan sluit de KAMG aan bij deze ontwikkelingen door te pleiten voor een brede specialistenopleding M&G. Onderstaand vind je het bericht van de KNMG over de CGS-notitie.

Het zorglandschap verandert en het huidige stelsel van opleidingsplannen en regelgeving moet zich daar aan aanpassen. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) publiceerde hierover de korte notitie ‘Het zorglandschap verandert, het specialismenlandschap verandert mee’.

Steeds complexere zorg

De zorgvraag in Nederland wordt steeds complexer. Ontwikkelingen als multimorbiditeit, vergrijzing, patiëntenparticipatie en voortschrijdende technologie zijn volop gaande en zullen effect hebben op de zorg. Verschillende disciplines (medisch, verpleegkundig, technisch etc.) zullen moeten samenwerken. Het huidige stelsel van geneeskundige specialismen en profielen is niet flexibel genoeg om in die ontwikkelingen mee te kunnen gaan.

Lees het volledige bericht op www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Landelijk opleidingsplan arts M&G 2017 – veelgestelde vragen

Nadat het opleidingsplan in juni 2018 is aangeboden aan het CGS, werkt de bestuurscommissie Opleidingen aan de invoering van het plan, zodat er vanaf 1 januari 2021 volgens dit plan kan worden opgeleid. Onderstaand vind je een lijst met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over het nieuwe opleidingsplan.

Wat is het LOP KAMG 2017? In het LOP arts M&G 2017 is er sprake van één vierjarige specialistenopleiding tot arts M&G. Met de nieuwe specialistenopleiding tot arts M&G komt een eind aan de tweedeling in de opleiding tot arts M&G in profiel- en specialistenopleiding. De profielopleidingen verdwijnen. In de nieuwe integrale specialistenopleiding tot arts M&G is ruimte voor uitstroom in 5 deskundigheidsgebieden. Registratie per deskundigheidsgebied is mogelijk binnen het register van de KAMG (in oprichting).

Bron: aanbiedingsbrief LOP CGS dd 29-5-18Wanneer start de opleiding arts M&G volgens het LOP arts M&G 2017? De geplande invoerdatum voor het LOP arts M&G 2017 is 1-1-2021. De KAMG gaat de implementatie van het LOP voorbereiden door de impact van de veranderingen door het landelijk werkgeverschap voor het veld nauwkeurig te monitoren. Medio 2020 vindt evaluatie plaats. Als uit de evaluatie onverhoopt blijkt dat implementatie van het LOP per 1-1-2021 niet voor alle deskundigheidsgebieden wenselijk is, is er een mogelijkheid om het LOP gefaseerd in te voeren.

Bron: aanbiedingsbrief LOP CGS dd 29-5-18Per welke datum is het KAMG landelijke opleidingsplan door het CGS en VWS erkend?” Het LOP arts M&G is op 1 juni 2018 ter goedkeuring aangeboden aan het College Geneeskundig Specialisten. Het CGS adviseert VWS over het LOP arts M&G 2017. Wat hebben het LOP arts M&G 2017 en het Landelijk werkgeverschap met elkaar te maken? Per 1-1-2019 wordt – voor de door VWS gefinancierde profielen – het landelijk werkgeverschap voor aios M&G geïntroduceerd. Het opleidingscurriculum is per 1-1-2019 aangepast in lijn met het LOP arts M&G 2017. Hierdoor kan de overgang van het opleidingscurriculum per 1-1-2019 naar het LOP arts M&G 2017 per 1-1-2021 eenvoudig worden gerealiseerd.

Bron: aanbiedingsbrief LOP CGS dd 29-5-18 Waarom is een geïntegreerde opleiding nodig?” Patiënten én de volksgezondheid hebben breed kijkende artsen nodig. Met een stevige basisopleiding en een gedegen specialisatie. Iedere specialist en zeker een arts M&G moet zicht hebben op de (gezondheids) zorg in de volle breedte. Een arts M&G begrijpt hoe deze georganiseerd is en kent zijn of haar plek daarin, snapt de principes van zorg en voorzorg en de problemen daarbij, is in staat te communiceren met alle collega’s binnen en buiten zijn of haar vakgebied, is in staat om de belangen van de patiënt te behartigen zelfs als deze tegen de belangen van bv een werkgever ingaan, weet goed door te geleiden naar collega’s en is in staat wetenschappelijk onderzoek te doen, op te leiden, te innoveren en strategisch te handelen. Naast deze vaardigheden moet een specialist een vakman zijn, niet alleen op het brede terrein van de M&G, maar ook in één of meer subspecialisaties.
Bron: mail EB dd 29-3-18

Met het nieuwe LOP arts M&G wordt het vak aantrekkelijker voor jonge artsen omdat het een breed perspectief biedt binnen de publieke gezondheidszorg.Wat zijn de voordelen voor de werkgevers? De arts M&G is gedegen opgeleid en heeft kennis over het brede veld van de publieke gezondheidszorg binnen en buiten zijn of haar deskundigheidsgebied. De arts M&G heeft de competenties om op beleidsmatig en strategisch vlak ingezet te worden en de brug te slaan tussen de publieke gezondheidszorg, de curatieve gezondheidszorg, het sociale domein en overheid. Lopen we niet het risico dat er meer basisartsen in dienst genomen worden als de profielopleidingen vervallen? Naast de opleiding arts M&G worden er veldnormen opgesteld waarin per deskundigheidsgebied beschreven wordt wat een basisarts kan en mag doen, wat een AIOS mag en kan doen en wat een arts M&G doet. Hiermee wordt duidelijk welke competenties nodig zijn om bepaalde taken binnen een deskundigheidsgebied uit te voeren en welke verantwoordelijkheden elke arts heeft. Zo is het voor cliënten en stakeholders duidelijk wat er van elke arts verwacht kan worden. Is het LOP arts M&G alleen voor de gesubsidieerde opleidingen? Nee, het LOP arts M&G gaat over alle deskundigheidsgebieden. De KAMG streeft ernaar om de hele opleiding arts M&G gefinancierd te krijgen.

De deskundigheidsgebieden zijn:

  • JeugdGezondheid (JG)
  • Medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld en Forensische geneeskunde (MF)
  • Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding en Medische milieukunde (ITM)
  • Medische Advisering (MA)
  • Donor- en Farmaceutische geneeskunde (DF)

Wat gebeurt er met de profielregisters?” Zodra voor een deskundigheidsgebied het LOP arts M&G start, sluit de instroom van nieuwe artsen in het desbetreffende profielregister. Alleen artsen die dan al in opleiding zijn voor het betreffende profiel, kunnen zich na afronding van hun profielopleiding nog registreren in het profielregister. Sluiting van het profielregister betekent: geregistreerde profielartsen behouden hun registratie, maar er worden geen nieuwe artsen geregistreerd. Na enige tijd zal het profielregister afgeschaft worden, afhankelijk van de doorstroming van profielartsen naar het LOP arts M&G.Ik ben profielarts, wat nu? Voor de huidige profielartsen geldt een overgangsregeling. Een profielarts kan op basis van aantoonbare, eerder verworven competenties, en eventuele aanvullende eisen, geregistreerd worden in het specialistenregister of instromen in de opleiding arts M&G. De overgangsregeling zal gelden voor een nog nader te bepalen periode.

Een profielarts moet rekening houden met het afschaffen van het profielregister in de toekomst. Als hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van de overgangsregeling en het profielregister wordt afgeschaft, vervalt daarmee ook de titel als profielarts.Is er wel genoeg werk voor artsen M&G? Ja, artsen M&G hebben een breed competentieprofiel waarmee zij kunnen werken in de spreekkamer en op het gebied van beleid en strategie en onderzoek. De arts M&G coacht en ondersteunt professionals bij gecompliceerde problemen, is gesprekspartner voor andere medische specialisten en verbindt de bevindingen uit de spreekkamer met te formuleren beleid. Lees meer in het dossier ‘Opleiding’

Landelijk opleidingsplan 2017

Landelijk opleidingsplan arts M&G 2017 aangeboden aan CGS

Op 1 juni 2018 bood KAMG het Landelijk opleidingsplan (LOP) arts M+G 2017 ter vaststelling aan, aan het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Hiermee is een volgende stap gezet naar een integrale specialistenopleiding tot arts M+G. Met de vierjarige specialistenopleiding tot arts M+G komt een eind aan de splitsing in de opleiding tot profielarts en vervolgens specialist. De profielopleidingen verdwijnen. In het opleidingsplan is ruimte voor uitstroom in vijf deskundigheidsgebieden. 

Overgangsregeling

Op dit moment werkt KAMG aan een overgangsregeling waarmee profielartsen, door het aantonen van eerder verworven competenties, kunnen instromen in het specialistenregister M+G. De huidige profielregisters verdwijnen op termijn. Registratie per deskundigheidsgebied wordt mogelijk binnen het register van de KAMG.

Ingangsdatum

De KAMG bereidt de invoering van het LOP voor door de veranderingen voor het veld nauwkeurig te monitoren. Het eerdere streven om vanaf 1 januari 2020 met het nieuwe opleidingsplan te gaan werken is bijgesteld naar 1 januari 2021. Op dit moment vinden er belangrijke ontwikkelingen plaats in het veld van de opleidingen tot arts M+G met de overgang naar het landelijk werkgeverschap per 1 januari 2019. KAMG vindt het belangrijk om deze processen zorgvuldig te doorlopen en kiest er daarom voor om de ingangsdatum een jaar te verzetten.

Download het LOP 2017

Nieuw opleidingsplan Arts M&G definitief

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In november 2017 bekrachtigde het KAMG-bestuur het opleidingsplan arts M&G, volgend op de vaststelling met wijzigingen in november 2016. Het opleidingsplan 2017 is opgesteld door vanuit het specifieke karakter van de diverse deskundigheidsgebieden te komen tot wat ‘ons bindt’ in de publieke gezondheidszorg, gericht op gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in eerste en tweede fase en profielen. Er zijn vijf deskundigheidsgebieden gedefinieerd:

  1. JeugdGezondheid (JG).
  2. Medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld en Forensische geneeskunde (MF).
  3. Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding en Medische milieukunde (ITM).
  4. Medische Advisering (MA).
  5. Donor- en Farmaceutische geneeskunde (DF)

Het opleidingsplan 2017 beschrijft de opleiding voor zover dat voor alle aankomend artsen M&G geldt. Wat voor de deskundigheidsgebieden in het bijzonder geldt, werken de wetenschappelijke verenigingen nu uit. Zij denken na over welke kennis, vaardigheden en attitude belangrijk zijn voor het betreffende deskundigheidsgebied. Deze moeten voor 1 april 2018 klaar zijn en komen als bijlage bij het opleidingsplan.

Download het opleidingsplan

Vervolg

De herziene opzet van het opleidingsplan heeft gevolgen voor regelgeving, praktijk en administratie. Denk aan: hoe zorgen we voor een goede overgangsregeling voor wie nu in opleiding is, hoe verwerken we de veranderingen voor de profielregistraties, wat betekent het voor de regelgeving en wanneer kan het plan redelijkerwijs van kracht worden? Daarvoor is een bestuurlijke commissie door de KAMG aangesteld. Zij brengen de precieze gevolgen in kaart en geven advies.

Daarnaast wordt de KAMG-registratie aangepast naar deskundigheidsgebieden. Hiervoor werken twee conciliumleden aan een plan van aanpak.

De KAMG legt het opleidingsplan in juni 2018 ter goedkeuring voor aan het College Geneeskundig Specialisten, samen met de uitgewerkte plannen ten aanzien van de differentiaties. Het streven is om vanaf 1 januari 2020 met het nieuwe plan te gaan werken.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Studeren opleiding

Implementatie nieuw opleidingsplan M&G. Hoe ver zijn we?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De bestuurscommissie opleiding van de KAMG is op verschillende gebieden actief met de implementatie van de nieuwe opleiding M&G. De commissie bestaat uit de bestuursleden Hanna Bos, Marleen Johannes, Henk Jans, Kees Kraaij en Sabine Bantjes. Sabine volgt Erik de Jonge namens het Losgio op.

Waar staan we nu?

Het nieuwe opleidingsplan M&G is goedgekeurd door het bestuur van de KAMG. Het uiteindelijke besluit over het opleidingsplan en de implementatie ligt bij het CGS.

De bestuurscommissie heeft een voorstel gemaakt voor het inrichten van de overgang van de profielen. Hierbij hebben we alle mogelijkheden bekeken en afgewogen. De profielartsen behouden hun titel, maar wat is er dan in de toekomst nodig voor het huidige profielregister? Hoe kunnen profielartsen doorstromen naar het specialistenregister? Hoe moeten profielartsen zich herregistreren?

De bestuurscommissie en het concilium werken de deskundigheidsgebieden uit. Er zijn vier deskundigheidsgebieden genoemd in het opleidingsplan. De inhoud van de deskundigheidsgebieden wordt uitgewerkt door de werkgroepen in het concilium. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen van de KAMG. Zo krijgt elke beroepsgroep de opleiding die nodig is voor de toekomst.

We staan ook stil bij de consequenties die de nieuwe opleiding heeft voor praktijkopleiders en praktijkinrichtingen. Hiervoor betrekken we opleiders, werkgevers en opleidingsinstituten. In de loop van het jaar zullen we met de betrokken partijen aan de slag gaan met de ontwikkeling van een landelijk raamwerk voor het instellingsopleidingsplan (de praktijkopleiding).

De KAMG is en blijft in gesprek met GGD GHOR NL, ACTIZ , opleidingsinstituten en individuele werkgevers/opleidingsinstellingen om de overgang naar de nieuwe opleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Belangrijk is om met elkaar de overtuiging te hebben dat voor alle deskundigheidsgebieden een 4-jarige opleiding tot specialist arts Maatschappij & Gezondheid in de toekomst gewenst en nodig is. De verenigingen binnen de KAMG zijn hier nauw bij betrokken.

Wat doen we nog meer?

Om de instroom van de opleiding te bevorderen wordt gewerkt aan het aantrekkelijker maken van het vak. In de basisopleiding geneeskunde moet public health meer aandacht krijgen. Academisering van de opleiding M&G en van het vak is een prioriteit. Dit hangt direct samen met de overgang naar een 4-jarige opleiding met integrale/doorlopende leerlijnen.

Bij alle vernieuwingen komt ook de vraag naar boven of de titel van arts Maatschappij & Gezondheid nog passend is. Weet men waar deze titel voor staat? Herkend de arts M&G zich in deze titel? Is het internationaal herkenbaar? In de komende tijd halen we op verschillende manieren input op over dit onderwerp, onder andere met een online stemformulier.[/vc_column_text][vc_message]Is arts Maatschappij en Gezondheid de beste naam voor jouw specialisme? Stem mee![/vc_message][/vc_column][/vc_row]

Presentatie Nieuw opleidingsplan

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op het KAMG congres ‘Vakmanschap’ op vrijdag 25 november jl. vertelde Clementine Wijkmans, voorzitter van het Concilium, over de vernieuwing van het opleidingsplan arts M&G. Public health is in ontwikkeling en wordt steeds belangrijker. Zie bijvoorbeeld ook het advies van de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Er valt steeds meer overlap te verwachten in de samenwerking van zorgprofessionals. Alle medische clusters zijn bezig met de toekomst, zo ook de arts M&G. Voor het nieuwe opleidingsplan is o.a. gekeken naar de visies en opleidingsplannen van andere wetenschappelijke verenigingen. Een van de uitdagingen voor de arts M&G is dat het veld heel divers is. Gezocht is naar een gelijke basis met daarbij de noodzakelijke ruimte voor differentiatie: eenheid in diversiteit.

Bekijk de wijzigingen en status in de presentatie (pdf)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Nieuw landelijk opleidingsplan

De toekomstig arts M&G in staat stellen een duurzame rol te spelen binnen het totale terrein van de publieke gezondheid. Dat is het doel van het nieuwe opleidingsplan. Het concept ligt nu bij werkgevers, opleidingsinstituten, wetenschappelijke verenigingen en het interfacultair overleg hoogleraren sociale geneeskunde voor feedback.

Het nieuwe opleidingsplan heeft een volgende fase bereikt. Begin december 2015 ontvingen werkgevers, opleidingsinstituten, wetenschappelijke verenigingen en het interfacultair overleg hoogleraren sociale geneeskunde het concept. Naar aanleiding van de feedback die we van hen ontvangen, gaat het KAMG-bestuur aan de slag om met de betrokken partijen van gedachten te wisselen over hoe, wanneer en onder welke voorwaarden we gezamenlijk het nieuwe opleidingsplan arts M&G kunnen verwezenlijken. De aanpak hiervoor wordt voor deze zomer opgesteld. Het concilium start ondertussen in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen met de vertaling en uitwerking van het generieke en deskundigheid specifieke onderwijs.

Wat is er anders? 

Breder opleiden

Het bestuur van de KAMG onderschrijft de ambitie en lijn van het ontwerpopleidingsplan als uitgangspunt en kader voor het opleiden van artsen M&G. Dit betekent dat de arts in opleiding tijdens de praktijkopleiding meer dan nu in de breedte wordt opgeleid en de competenties in een breder kader van het werkveld kan behalen.

Deskundigheidsgebieden

In het concept opleidingsplan worden de huidige profielen en nieuwe aandachtsgebieden binnen de publieke gezondheid gebundeld tot deskundigheidsgebieden. De arts M&G in opleiding volgt binnen alle deskundigheidsgebieden een groot gedeelte van het cursorisch onderwijs samen met andere aios. De praktijkopleiding en het specifieke onderwijs geven de vertaling voor het specifieke deskundigheidsgebied.

Hierdoor kan de arts M&G een duurzamere rol spelen binnen het totale terrein van de publieke gezondheid. Hij of zij is beter toegerust om te anticiperen op veranderingen binnen het werkveld en breder opgeleid waardoor ook andere werkgevers en rollen in de publieke gezondheidszorg in beeld komen.

Het Concilium van de KAMG werkt met veel enthousiasme, inspiratie en inzet aan een nieuw en vernieuwend landelijk geïntegreerd opleidingsplan voor het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid. De KAMG is vol vertrouwen dat de nieuwe arts M&G hiermee nog beter in staat is zich ten volle in te zetten voor public health en haar positie in de medische wereld en de maatschappij.

Achtergrond

Aanleiding om het opleidingsplan arts M&G te herzien is dat het Handboek Sociale Geneeskunde toe is aan een grondig herziening. De KAMG heeft in haar position paper “De bevolking gezond houden” beschreven welke uitdagingen en ontwikkelingen in de komende jaren op de arts M&G afkomen en welke verantwoordelijkheid zij/hij hierin moet nemen. Dit vroeg om een herbezinning en herijking van de competenties van de arts M&G. Medio 2015 kon u al lezen over het het nieuwe competentieprofiel voor de arts M&G. Dit profiel diende als vertrekpunt voor het ontwerp van het nieuwe opleidingsplan.

Ook maakte u al kennis met KOERS dat integraal onderdeel is geworden van het nieuwe landelijk opleidingsplan arts Maatschappij & Gezondheid. We verwachten dat het landelijk opleidingsplan, samen met KOERS het huidige handboek sociale geneeskunde zal vervangen.

 

Status landelijk opleidingsplan

Een nieuw landelijk opleidingsplan is voor eerste bespreking aan het bestuur aangeboden. Daarna gaat het plan voor feedback naar verenigingen, werkgevers en opleidingsinstituten. Een eerste resultaat is het competentieprofiel voor de arts M&G.
Nieuw integraal opleidingsplan arts Maatschappij & Gezondheid

Parallel aan de ontwikkeling van KOERS heeft het Concilium van de KAMG zich toegelegd op de vernieuwing en actualisering van het landelijke opleidingsplan arts Maatschappij en Gezondheid. Directe aanleiding vormde de position paper “De bevolking gezond houden” die de KAMG begin 2013 heeft uitgebracht. Hierin beschrijft de KAMG de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de arts M&G in het licht van ontwikkelingen binnen de publieke gezondheidszorg. Een belangrijke accentverschuiving hierbij is dat daar waar voorheen de focus lag op de specifieke expertise van de verschillende profielartsen, nu de brede en integrale expertise van sociaalgeneeskundig specialist arts Maatschappij & Gezondheid centraal is komen te staan.

Logische consequentie is dan ook dat zorgvuldig wordt gekeken naar de actualiteit en houdbaarheid van de huidige opleiding voor de 2e fase arts M&G in relatie tot de verschillende 1e fase profielopleidingen. Na een eerste verkenning en analyse heeft het bestuur van de KAMG aan het Concilium gevraagd om en nieuw, integraal landelijk opleidingsplan voor het specialisme arts M&G te ontwikkelen.

Eerste tussenresultaat: nieuw competentieprofiel arts M&G

Het Concilium KAMG – bestaande uit opleiders en leden van de onderwijscommissies van de elf aangesloten wetenschappelijke verenigingen – is met onderwijskundige ondersteuning een intensief ontwikkeltraject gestart om voor het eind van 2015 te komen tot een ontwerp van het nieuwe opleidingsplan. Inmiddels een nieuw competentieprofiel voor de arts Maatschappij & Gezondheid tot stand gekomen.
Download het competentieprofiel

Vervolg 

Een ontwerp landelijk opleidingsplan is voor eerste bespreking aan het bestuur aangeboden. Daarna gaat het plan voor feedback naar verenigingen, werkgevers en opleidingsinstituten. Belangrijke aspecten bij de implementatie die daarop volgt zijn: het met belanghebbende overeenkomen van een haalbare ambitie tot actualisering en vernieuwing, het bepalen van de termijn(en) waarop het nieuwe opleidingsplan wordt ingevoerd en het uiteenzetten van de wijze waarop we de overgang van de huidige naar de nieuwe situatie bereiken. Kortom, naast het nieuwe opleidingsplan zal een implementatieplan wordt opgesteld met input en betrokkenheid van belanghebbende partijen.

Volgende fase opleidingsplan arts M&G

Het nieuwe opleidingsplan heeft een volgende fase bereikt. Begin december 2015 ontvingen werkgevers, opleidingsinstituten, wetenschappelijke verenigingen en het interfacultair overleg hoogleraren sociale geneeskunde het concept. Naar aanleiding van de feedback die we van hen ontvangen, gaat het KAMG-bestuur aan de slag om met de betrokken partijen van gedachten te wisselen over hoe, wanneer en onder welke voorwaarden we gezamenlijk het nieuwe opleidingsplan arts M&G kunnen verwezenlijken. De aanpak hiervoor wordt voor deze zomer opgesteld. Het concilium start ondertussen in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen met de vertaling en uitwerking van het generieke en deskundigheid specifieke onderwijs.

Download het concept opleidingsplan

Wat is er anders?
Breder opleiden

Het bestuur van de KAMG onderschrijft de ambitie en lijn van het ontwerpopleidingsplan als uitgangspunt en kader voor het opleiden van artsen M&G. Dit betekent dat de arts in opleiding tijdens de praktijkopleiding meer dan nu in de breedte wordt opgeleid en de competenties in een breder kader van het werkveld kan behalen.

Deskundigheidsgebieden

In het concept opleidingsplan worden de huidige profielen en nieuwe aandachtsgebieden binnen de publieke gezondheid gebundeld tot deskundigheidsgebieden. De arts M&G in opleiding volgt binnen alle deskundigheidsgebieden een groot gedeelte van het cursorisch onderwijs samen met andere aios. De praktijkopleiding en het specifieke onderwijs geven de vertaling voor het specifieke deskundigheidsgebied.

Hierdoor kan de arts M&G een duurzamere rol spelen binnen het totale terrein van de publieke gezondheid. Hij of zij is beter toegerust om te anticiperen op veranderingen binnen het werkveld en breder opgeleid waardoor ook andere werkgevers en rollen in de publieke gezondheidszorg in beeld komen.

Het Concilium van de KAMG werkt met veel enthousiasme, inspiratie en inzet aan een nieuw en vernieuwend landelijk geïntegreerd opleidingsplan voor het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid. De KAMG is vol vertrouwen dat de nieuwe arts M&G hiermee nog beter in staat is zich ten volle in te zetten voor public health en haar positie in de medische wereld en de maatschappij.

Achtergrond

Aanleiding om het opleidingsplan arts M&G te herzien is dat het Handboek Sociale Geneeskunde toe is aan een grondige herziening. De KAMG heeft in haar position paper “De bevolking gezond houden” beschreven welke uitdagingen en ontwikkelingen in de komende jaren op de arts M&G afkomen en welke verantwoordelijkheid zij/hij hierin moet nemen. Dit vroeg om een herbezinning en herijking van de competenties van de arts M&G. Medio 2015 kon je al lezen over het het nieuwe competentieprofiel voor de arts M&G. Dit profiel diende als vertrekpunt voor het ontwerp van het nieuwe opleidingsplan.

Ook maakte je al kennis met KOERS dat integraal onderdeel is geworden van het nieuwe landelijk opleidingsplan arts Maatschappij & Gezondheid. We verwachten dat het landelijk opleidingsplan, samen met KOERS het huidige handboek sociale geneeskunde zal vervangen.