Functioneren meten

Evaluatie individueel functioneren stap voor stap dichterbij

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zoals de meeste artsen ondertussen weten zijn er in 2016 nieuwe regels aangekondigd voor herregistratie van specialisten. Een belangrijke wijziging voor artsen in de sociale geneeskunde is dat de arts moet deelnemen aan evaluatie van het individuele functioneren en van de groep waarbinnen de arts werkzaam is. 

De nieuwe regelgeving geeft geen inhoudelijke criteria voor de periodieke evaluatie van het functioneren (individueel en als groep), maar bepaalt dat deze volgens de (geaccrediteerde) systematiek van de eigen wetenschappelijke vereniging gevolgd dient te worden. Uiterlijk per 1 januari 2020 moet een systeem hiervoor operationeel zijn. De projectgroep ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ (EIF) ging najaar 2016 van start om dit systeem te ontwikkelen en in het leven te roepen.

Bekijk ook de twee meest gestelde vragen onder dit bericht.[/vc_column_text][vc_column_text]

Wat is er tot nu toe gedaan?

Begin april 2017 accordeerden de besturen van de NVVG, GAV en KAMG het advies van de projectgroep over de instrumenten die in het EIF gehanteerd zullen worden. Advies is om instrumenten, zoals een vragenlijst en toetsinstrumenten* eenvoudig beschikbaar te maken op een daarvoor bestemde website. De vragenlijsten voor MultiSource Feedback en zelfevaluatie worden ontwikkeld op basis van de lijsten die medisch specialisten al hanteren.[/vc_column_text][vc_column_text]

Wat gaat er nu gebeuren?

De komende maanden werken we aan twee belangrijke onderdelen:

  1. Een model om EIF in de praktijk vorm te geven.
  2. Voorstellen om de huidige ICT-groepen te gaan professionaliseren. Dit is noodzakelijk omdat er verplichte EIF-kwaliteitsvisitaties binnen de ICT-groepen plaats gaan vinden. Met pilots binnen alledrie de verenigingen toetsen we hoe dit systeem in de praktijk werkt. Binnenkort nodigen we een grote klankbordgroep van artsen uit alle hoeken van de KAMG/NVVG/GAV uit voor praktijkadvies over deze zaken.

Het praktijkmodel voor EIF en de aanpak voor de professionalisering van de ICT-groepen vormen samen het systeem waarmee we voldoen aan de nieuwe regelgeving. Bij de ontwikkeling hiervan hebben we nauw overleg met de RGS. Zo zorgen we ervoor dat wat we ontwikkelen voldoet aan de eisen van de RGS. En met elkaar werken we aan een systeem dat zo goed mogelijk bijdraagt aan onze kwaliteit en tegelijkertijd arbeidsluw en zo prettig mogelijk is.

* Deze staan ook beschreven in de Landelijke Opleidingsplannen van de sociaal geneeskundige wetenschappelijke verenigingen.[/vc_column_text][vc_message]

Meer weten en meedenken?

Kom dan naar de themamiddag die (ook) over dit belangrijke onderwerp gaat. Voor de KAMG is deze themamiddag op 1 juni 2017.[/vc_message][vc_separator][vc_column_text]

Veelgestelde vragen

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

hoe verhoudt een POP zich tot EIF?

Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) fungeert als vliegwiel voor de ontwikkeling van de arts; met het POP kan de arts gericht werken aan verbeteracties die onder andere uit de EIF voortkomen. Het POP is voor de wat jongere of recent geregistreerde artsen een bekend begrip: het vormt de ruggengraat van de opleiding tot arts in een sociaal geneeskundig profiel of specialisme. Onderliggende gedachte is dat elke arts zich blijft ontwikkelen en dat een POP behulpzaam is om dat gericht, doelmatig en onderbouwd te doen. Elke arts maakt een POP en past dit jaarlijks aan, mede gebaseerd op de reflectie op zijn of haar eigen ontwikkeling in het afgelopen jaar.[/vc_column_text][vc_column_text]Lees ook: Evaluatie individueel functioneren – het verplichte leuk maken[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Waarom vindt de EIF-kwaliteitsvisitatie plaats in de ICT-groep?

De meeste artsen in de sociale geneeskunde werken in een multidisciplinair team. Vaak als enige arts. Soms worden deze teams in het kader van de Wet Publieke gezondheid gevisiteerd waarbij de bijdrage van het team aan (onderdelen van) de volksgezondheid wordt beoordeeld. Bij EIF gaat het erom dat je ook als individuele arts aantoonbaar nadenkt over en reflecteert op jouw functioneren. De bedrijfsartsen/ NVAB kozen voor een individuele kwaliteitsvisitatie binnen een speciale visitatiegroep. De besturen van de KAMG/NVVG en GAV kozen ervoor EIF te koppelen aan de ICT-groepen. Dit beperkt de werklast en biedt een uitgelezen kans om de ICT-groepen verder te professionaliseren. Daarmee ontstaat een blijvende en positieve impact op de kwaliteit van de professionals in de sociale geneeskunde.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Nieuwe accreditatieregelgeving en ODB-werkwijze per 1 april

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Per 1 juli 2018 is de regeling aangepast. Kijk voor de actuele informatie bij Arts M&G blijven (herregistratie).


Per 1 april 2017 invoering van nieuwe accreditatieregelgeving en werkwijze voor overige deskundigheidsbevordering (ODB) voor de KAMG en NVVG

Nieuwe accreditatieregelgeving voor ODB

De KAMG, NVVG en Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) werkten afgelopen jaar gezamenlijk aan de inpassing van de bekende ODB-tabel voor sociaalgeneeskundigen in het nieuwe herregistratiebesluit specialisten.

Lees de nieuwe accreditatieregelgeving voor ‘overige deskundigheidsbevordering’ voor artsen Maatschappij & Gezondheid en profielartsen.

Nieuwe werkwijze: zelfaccreditatie van ODB via GAIA

Het doel van de nieuwe werkwijze is zelfaccreditatie van overige deskundigheidsbevordering (ODB) via GAIA. Hierdoor kan de accreditatie van ODB administratief worden afgehandeld en is beoordeling door een medisch secretaris van de RGS niet meer nodig. De nieuwe werkwijze bestaat eruit dat artsen er zelf verantwoordelijk voor zijn om ODB-activiteiten in te voeren in GAIA. Vanaf 1 april 2017 is het GAIA-systeem zo ingericht dat dit mogelijk is.

Let op! ODB-activiteiten van na 1 april 2017 die niet zijn ingevoerd in GAIA, worden door de RGS niet meegerekend bij de herregistratie.

Pilotperiode van 1 april tot 30 september

De nieuwe accreditatieregelgeving en werkwijze worden gedurende 6 maanden in een pilot uitgetest. In september 2017 wordt de pilot geëvalueerd. Afhankelijk van de evaluatie van de pilot kunnen de nieuwe regelgeving en werkwijze desgewenst nog iets worden aangepast. Bij een positieve evaluatie worden de nieuwe regelgeving en werkwijze per 1 januari 2018 omgezet in regulier beleid. Met deze nieuwe regelgeving en werkwijze harmoniseren de KAMG en NVVG met de overige geneeskundige specialismen: de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en de medisch specialisten.

Per 1 april 2017 invoering van lijstverbindingen tussen KAMG, NVAB en NNVG voor geaccrediteerde nascholing

De KAMG, NVAB en NVVG hebben besloten om “lijstverbindingen” aan te gaan. Dit houdt in dat geaccrediteerde bij- en nascholing, gevolgd in een ander sociaal geneeskundig specialisme, per definitie relevant wordt geacht voor alle sociaal geneeskundigen en dus voor het eigen specialisme meetelt.

Voor vragen of overleg kun je contact opnemen met:

  • het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG) via mail of  telefoonnummer 030-6868773.
  • de KNMG Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) – Michiel Wesseling, secretaris Accreditatie Overleg, telefoonnummer: 030 2823272.

Lees hierover ook op de KNMG website[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Rob Kok, voorzitter NVVG

Evaluatie Individueel Functioneren: het verplichte leuk maken

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De overheid heeft aangegeven dat voor de periodieke herregistratie ook artsen M&G en verzekeringsartsen aan een kwaliteitsprogramma moeten deelnemen. Daarom startte afgelopen najaar het project ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ (EIF). Rob Kok is voorzitter van de NVVG en projectleider van de werkgroep binnen EIF. Hij is gedreven om een wezenlijke en liefst leuke bijdrage te kunnen leveren aan de professionele ontwikkeling van artsen.

Waar ben je nu mee bezig?

Rob Kok, NVVG-voorzitterRob Kok: “Op dit moment zijn we met de werkroep bezig met de eerste fase. Dat wil zeggen: we gaan een keuze maken voor kwaliteitsinstrumenten (360 graden feedback) waarmee elke dokter straks informatie verkrijgt over zijn eigen functioneren vanuit diverse invalshoeken. Het idee is om met deze feedback een verbeterplan voor het eigen functioneren te ontwikkelen en te bespreken binnen de eigen intervisie/onderlinge toetsing groep. Het maken van een persoonlijk verbeterplan is geen doel op zich, maar is bedoeld om een leven lang leren te stimuleren. “

Wat vind jij het belangrijkste doel van het project?

“Dat we er goed in slagen geschikte instrumenten te kiezen en een EIF-model te ontwikkelen waarmee het voor de artsen leuk wordt om het individuele functioneren en het functioneren in een team te verbeteren. We zoeken dus naar een uitdaging in plaats van de zoveelste (administratieve) verplichting.”

Wat is je motivatie om dit te doen?

“Mijn drijfveer is al langer om collega’s te helpen hun professioneel handelen op een hoger plan te brengen. In mijn promotieonderzoek over ‘evidence-based verzekeringsgeneeskunde’ ging het over hoe een systematisch methodiek hierin kan faciliteren. Nu gaat het over hoe gevalideerde vragenlijsten/instrumenten inzicht bieden en zo helpen het functioneren te verbeteren. Dit is meer de zachte kant van ons handelen, maar daarmee zeker niet minder belangrijk.”

Andere beroepsverenigingen hebben al systemen om EIF te doen. Kun je een voorbeeld geven van andere beroepsverenigingen van een instrument dat bijdraagt aan het evalueren van het individueel functioneren van een arts?

“Zeker. Bij de Federatie Medisch Specialisten is het ‘Individueel functioneren medisch specialisten’ (IFMS) ontwikkeld. Met de nieuwe herregistratie eisen per 1-1-2016 vormt dit voor hen inmiddels een verplicht onderdeel. Het AMC heeft daarvoor veel onderzoek gedaan naar hoe valide de ontwikkelde vragenlijsten zijn. Daar kunnen wij op voortbouwen, zodat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden.”

Je bent zelf voorzitter van de NVVG en werkzaam als verzekeringsarts. Wat vind jij de meerwaarde van de samenwerking van de KAMG en de NVVG hierin?

“Het is belangrijk om vanuit de Sociale Geneeskunde breed instrumenten te ontwikkelen. De krachten te bundelen. Temeer daar we het vak aantrekkelijker hopen te maken en we zo ook de schaarse financiële middelen voor alle betrokken (kleine) verenigingen beter benutten. Mijn droom is dat het voor jonge dokters ook aantrekkelijker wordt richting Sociale Geneeskunde te gaan als we een meer divers werkgebied hebben met elkaar. Er zijn ook genoeg maatschappelijke en politieke krachten die ons hierheen proberen te bewegen. Denk alleen maar aan de nieuwe governance structuur van de KNMG, met een vertegenwoordiger voor ons cluster of raamplannen Sociale Geneeskunde binnen de geneeskundige opleidingen die het belang van intensiever samenwerken steeds meer onderkennen en benadrukken.”

Hoe zijn leden van de vereniging betrokken bij dit project?

“Er is een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van de 3 deelnemende verenigingen (KAMG, GAV en NVVG). Verder is er per projectonderdeel een werkgroep met ook weer een brede vertegenwoordiging vanuit de verengingen. De werkgroep adviseert de stuurgroep. De stuurgroep heeft een coördinerende rol en adviseert uiteindelijk de besturen van de 3 verenigingen, die de finale keuzes maken voor hun leden. In dit project wordt ook een klankbordgroep opgericht met belangrijke stakeholders/disciplines uit het sociaal-geneeskundig werkveld. Ook hier worden leden van de verenigingen bij betrokken. Zo is er op verschillende momenten input van vertegenwoordigers/leden van elke vereniging, wat moet bijdragen aan een breed draagvlak voor de te maken keuzes.”

Als een gewone arts M&G of verzekeringsarts, wat ga ik dan straks merken van het instrument dat jullie ontwikkelen?)

“De komende twee jaar gaan we dit ontwikkelen en piloten, maar vanaf 1-1-2020 is dit een verplichte herregistratie eis, net als nu al geldt voor alle andere specialismen. Dit betekent voor ons dat er uiterlijk in 2019 al gestart dient te zijn met deze methodiek. Dus ‘gewone dokters’ gaan hier ook steeds meer mee te maken krijgen. En nogmaals, we hopen dat dit ‘verplichte’ instrument uiteindelijk toch vooral ook als leuk en nuttig voor de eigen professionele ontwikkeling wordt gezien.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Herregistratie vanaf nu online: Mijn RGS

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sinds 1 januari 2017 verlopen alle herregistraties van geneeskundig specialisten en profielartsen bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) online.

Vier maanden voordat je je moet herregistreren, ontvangt je een brief van de RGS met uitleg over het online proces van herregistreren. Wanneer je vragen hebt over online herregistreren via MijnRGS kun je terecht bij de medewerkers van de MijnRGS Helpdesk. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur op 030-282 39 69 en per e-mail op mijnrgs@fed.knmg.nl.

Meer informatie over MijnRGS

Lees dit bericht op www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Lees meer in het dossier ‘Herregistratie'” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

Projectgroep Evaluatie Individueel Functioneren (kwaliteitsvisitatie) is aan de slag!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Je eerste inschrijving in een specialistenregister is vijf jaar geldig. Om daarna specialist te kunnen blijven, moet je minstens elke vijf jaar ‘herregistreren’. De overheid heeft aangegeven dat voor de periodieke herregistratie ook wij artsen M&G aan een kwaliteitsprogramma moeten deelnemen. Het College Geneeskundige Specialismen stelt hiervoor de regels vast.

Kwaliteitsvisitatie op deze manier is nog nieuw voor de arts M&G. Om adequaat in te spelen op deze ontwikkeling heeft de KAMG een projectgroep in het leven geroepen. Deze projectgroep ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ ging dit najaar van start voor het opzetten van een model voor de kwaliteitsvisitatie voor artsen Maatschappij en Gezondheid en verzekeringsartsen.

Het onderdeel ‘Kwaliteitsvisitaties’ van het Besluit Herregistratie Specialisten treedt per 1 januari 2020 in werking. We hebben dus nog de tijd om het model voor kwaliteitsvisitatie zorgvuldig op te zetten. Het KAMG-bestuur ontwikkelde al een visie op de kwaliteitsvisitatie met het streven om aan te sluiten bij de reeds bestaande ICT structuur binnen onze beroepsgroep.

De kwaliteitsvisitatie wordt zo onderdeel van een ontwikkeltraject dat jou als arts stimuleert in je professionele ontwikkeling, ook na de beroepsopleiding. Hieronder kun je meer lezen over hoe we te werk gaan.

Voorbereiding

Er is al een literatuuronderzoek verricht naar de (klinische) kwaliteitsvisitatie en we inventariseren de ervaringen van andere wetenschappelijke verenigingen. Vervolgens zetten we een basismodel op. We maken gebruik van bestaande instrumenten (die bijvoorbeeld binnen de ICT groepen al gehanteerd worden) en ontwikkelen wanneer nodig nieuwe instrumenten. Ook over de selectie en scholing van visitatoren moeten we nadenken. Alle wetenschappelijke verenigingen van de KAMG zijn gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep die ontwikkelde instrumenten toetst en van commentaar voorziet.

Basismodel

Uitgangspunt is de kwaliteitsvisitatie aan te laten sluiten op de gangbare eisen en terminologie binnen de beroepsopleiding. Speciale aandacht hebben we voor het beperken van administratieve en bureaucratische lasten. Dit alles moet leiden tot een model waar artsen M&G uit het hele werkveld van de KAMG samen met verzekeringsartsen, zowel binnen de publieke als de private sector achter kunnen staan.

Pilot en invoering

Het basismodel wordt getoetst in een pilot om te kijken of het ook in de praktijk werkt. In de loop van 2018 willen we het model implementeren. Artsen M&G die zich in 2020 willen herregistreren hebben dan nog twee jaar voorbereidingstijd. Tegelijkertijd werken we aan een overgangsregeling voor hen die dan niet aan de eisen kunnen voldoen.

Met de KAMG nieuwsbrief en tijdens ledenvergaderingen blijf je regelmatig op de hoogte over de voortgang van dit project. Wil je meer weten? Neem dan contact op met: Clementine Wijkmans (namens Concilium) en Hanna Bos (namens KAMG bestuur). Wil je lid worden van de klankbordgroep? Stuur dan een mail aan het bureau KAMG![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Lees meer in het dossier ‘Herregistratie'” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

Brief RGS over gewijzigde herregistratie-eisen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Begin oktober ontvingen alle geneeskundig specialisten en profielartsen een brief van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) over de gewijzigde herregistratie-eisen.

Het CGS heeft gewijzigde herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen opgesteld, die sinds 1 januari 2016 van kracht zijn. Veel is hetzelfde gebleven, een paar zaken zijn veranderd. Deze brief bevat hierover informatie. Ook is in de nieuwe regelgeving deelname aan verplichte periodieke evaluatie van het individueel functioneren opgenomen, resulterend in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) en externe kwaliteitsevaluatie in groepsverband. De eisen voor het deelnemen aan de evaluatie van het individueel functioneren en de externe kwaliteitsevaluatie treden per 1 januari 2020 in werking.

Je kunt de brief downloaden.

Meer informatie over de gewijzigde herregistratie-eisen vind je ook op de website van de KNMG.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Dossier Herregistratie” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

DNA arts M&G

Kwaliteitsvisitaties en professionalisering ICT-groepen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Het onderdeel ‘Kwaliteitsvisitaties’ van het Besluit Herregistratie Specialisten treedt per 1 januari 2020 in werking. Over de visie en insteek die de KAMG hiervoor koos, lees je alles in de kadernotitie “Kwaliteitsvisitatie van KAMG ICT* groepen ten behoeve van herregistratie van artsen in het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid”.

Download de kadernotitie

De KAMG en NVVG willen in de komen jaren naar professionalisering van de ICT-groepen en zo voldoen aan de twee nieuwe herregistratie-eisen:

  1. evaluatie individueel functioneren
  2. evaluatie van het functioneren in groepsverband.

KAMG en NVAG kiezen voor een vorm van kwaliteitsevaluatie, voortbouwend op de voor ons bekende en vertrouwde ICT-groepen waarbij te zijner tijd beide elementen van evaluatie (de individuele component en het groepselement) aan de orde moeten komen.

Met prof. dr. Kiki Lombarts, hoogleraar professional performance AMC/UVA, bekijken we de mogelijkheden of KAMG en NVVG vanuit haar vakgroep ondersteund kunnen worden bij de opzet en inrichting van een systeemmethodiek en instrumentarium. Daarmee moeten we per 1 januari 2020 aan de nieuwe herregistratieverplichtingen voor evaluatie van het functioneren kunnen voldoen. Momenteel werken we met de NVVG aan een projectplan en starten vanuit het bureau KAMG voorbereidende/inventariserende werkzaamheden om de aard, omvang en samenstelling van de bestaande ICT-groepen in kaart te brengen.

N.B. de RGS vraagt bij de herregistratie-aanvraag reeds naar deelname aan kwaliteitsvisitaties. Dit is voor de arts M&G (en profielartsen) nu nog niet aan de orde, pas vanaf 1 januari 2020.

 

* ICT = intercollegiale toetsing

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Dossier Herregistratie” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

Geaccrediteerde deskundigheids-bevordering

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nadat het Besluit Herregistratie Specialisten in werking trad, informeerde de RGS ons, de NVAB en de NVVG over een onvoorziene ‘complicatie’ voor de herregistratie van sociaal geneeskundigen. Het besluit spreekt namelijk over 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

Sociaal geneeskundigen kennen wel een goedgekeurde, maar niet een formeel geaccrediteerde ODB-tabel. ODB staat voor Overige DeskundigheidsBevordering. Daarom hebben de besturen van NVAB, NVVG en KAMG de RGS onmiddellijk en formeel laten weten dat de huidige ODB-tabel wat ons betreft geldt als grondslag voor herregistratie. Daarmee is het probleem voor de korte termijn opgelost. Dit jaar onderzoeken we gezamenlijk hoe we de ODB-tabel structureel en toekomstbestendig kunnen omzetten in ‘geaccrediteerde deskundigheidsbevordering’. Dit betekent o.a. dat:

  • de ODB-tabel formeel geaccrediteerd moet worden
  • de onderdelen qua uren gemaximeerd moeten worden
  • onderdelen van de ODB-tabel gesloten normen moeten krijgen die vervolgens opgenomen moeten worden in GAIA.

Het ABSG (accreditatiebureau sociale geneeskunde) gaat ons hierbij helpen, wat wij zeer waarderen. Vooralsnog hoef je niets anders te doen dan gebruikelijk om accreditatie aan te vragen of punten te krijgen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Dossier Herregistratie” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]