NVAB zoekt projectleider “stoppen met roken”

De NVAB is medeondertekenaar van het Nationaal Preventieakkoord, deeltafel Roken.

Het Ministerie van VWS heeft aan de NVAB subsidie toegekend voor de uitvoering van een project, dat er op gericht is dat bedrijfsartsen in hun spreekuurcontacten en andere activiteiten “Stoppen met Roken” structureel meenemen als aandachtspunt.

De NVAB is nu op zoek naar een bedrijfsarts die dit project wil trekken. Het gaat om een tijdsinvestering van gemiddeld 4 tot 8 uur per week tot medio 2021. Ervaring als projectleider, affiniteit met het onderwerp en beschikbaarheid op korte termijn zijn belangrijk.

Geïnteresseerden worden verzocht om binnen 2 weken te reageren naar nvab@nvab-online.nl

RGS zoekt visitatoren voor specialisme M&G

Voor het specialisme Maatschappij en Gezondheid en de profielen ontstaat er behoefte om eind 2019 te voorzien in een aantal nieuwe visitatoren. De inschatting is dat er 3 à 4 visitatoren nodig zijn om de komende jaren visitaties en op termijn evaluatiebezoeken te kunnen uitvoeren.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen. Voor het in standhouden van erkenningen heeft de RGS beschikking over visitatiecommissies met visitatoren.

Als visitator van cluster 3 werkt je rechtstreeks onder aansturing van de secretarissen en het bureau RGS. Download het Functieprofiel visitator cl 3 voor meer informatie. Het heeft de voorkeur dat betreffende collega naast eventuele profielregistratie(s) ook geregistreerd arts Maatschappij en Gezondheid is.

 

Selectie

Past dit bij u? Reageer dan vóór 24 september 2019 aan bureau@kamg.nl. Het KAMG bestuur selecteert 3 – 4 leden en draagt deze voor 1 oktober 2019 voor aan de RGS. Na de voordracht volgt een oriënterend gesprek met de secretarissen van cluster 3 en een visitatietraining, waarna de visitatoren door het bestuur van de RGS worden benoemd. Voor nadere informatie kun u contact opnemen met Edwin Spoelstra of Rob van der Meer via RGS@fed.knmg.nl of 088 – 440 43 48.

Deelcoördinator coschappen sociale geneeskunde bij GGD-en met onderwijstaken

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Universitair Medisch Centrum Groningen
Gezondheidswetenschappen

Voor de sectie Sociale Geneeskunde zoeken wij ter versterking van het onderwijsproces in de onderwijsregio van het UMCG een daadkrachtige en enthousiasmerende deelcoördinator coschappen sociale geneeskunde bij GGD-en met onderwijstaken (arts M&G of één van de M&G profielen).

De afdeling Gezondheidswetenschappen (GZW) bestaat uit de secties Sociale Geneeskunde, Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) en Gezondheidspsychologie.

De afdeling Gezondheidswetenschappen, sectie Sociale Geneeskunde, is een multidisciplinaire groep van ruim 100 mensen die werkt aan maatschappelijke vraagstukken zoals het beschermen van de gezondheid van werknemers en psychosociale zorg voor jeugdigen en adolescenten. Kerntaken zijn het verrichten van top wetenschappelijk onderzoek en het geven van onderscheidend onderwijs.

Ter versterking van het onderwijs in het geneeskunde-curriculum zoekt de afdeling een deelcoördinator coschappen sociale geneeskunde bij GGD-en in de onderwijsregio van het UMCG met onderwijstaken in het basiscurriculum geneeskunde (arts M&G of één van de M&G profielen).

Functiebeschrijving

 • U levert een bijdrage aan het verbinden van praktijkorganisatie(s) en praktijkprofessionals op het terrein van Maatschappij en Gezondheid (M&G) met het onderwijs van de afdeling Gezondheidswetenschappen/Sociale Geneeskunde. Doel hiervan is het adviseren over en ondersteunen van de uitvoering van onderwijs gerelateerd aan de sociaalgeneeskundige praktijk.
 • U draagt bij aan het signaleren van lokale, nationale en internationale ontwikkelingen op het terrein van sociale geneeskunde en zet deze om naar (strategische) adviezen voor de afdeling sociale geneeskunde en werkt deze uit ten behoeve van het onderwijs.
 • U ontwikkelt en implementeert state of the art onderwijs in de sociale geneeskunde voor het curriculum geneeskunde. Het gaat om onderwijs waar specifieke kennis van een arts M&G voor nodig is. Onderwijs in het UMCG betekent het ontwikkelen van opdrachten, het voorbereiden en uitvoeren van colleges en seminars, het begeleiden van kleinschalig groepsonderwijs, het bijdragen aan sessies klinisch redeneren en het opstellen van toetsvragen.
 • U ondersteunt stage-organisaties en stagebegeleiders in het efficiënt en effectief begeleiden van co-assistenten, conform de uitgangspunten van het Groninger geneeskunde curriculum G2020. Waar nodig zet u samen met stage-organisaties verbeterprocessen in gang.
 • U draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe coschapplaatsen sociale geneeskunde bij organisaties.
 • U participeert in de advisering en uitvoering van docent-professionalisering van de stagebegeleiders sociale geneeskunde.
 • U rapporteert aan en werkt onder verantwoordelijkheid van de algemeen coördinator van de coschappen sociale geneeskunde.

In deze functie werkt u nauw samen met de andere deelcoördinatoren van de coschappen sociale geneeskunde, met affiliatieziekenhuizen, GGD-en en andere stage-organisaties sociale geneeskunde, en met docenten van het basiscurriculum geneeskunde.

Er wordt van u verwacht dat u uw werkzaamheden vanuit het UMC Groningen verricht en dat u regelmatig bij de vijf GGD-en in de onderwijsregio bent voor overleg over de coschappen.

UMCG zoekt

 • Een echte vakman/vakvrouw, een geregistreerd arts Maatschappij en Gezondheid of een KNMG-registratie in één van de M&G profielen
 • Verbonden aan een praktijkorganisatie
 • Een afgerond promotieonderzoek is een pré
 • Aantoonbare netwerkervaring
 • Affiniteit met onderwijs, bij voorkeur ervaring met de begeleiding van co-assistenten of aios sociale geneeskunde en met het geven van onderwijs in kleine groepen
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels (i.v.m. het Engelstalige bachelor curriculum geneeskunde en de internationaal georiënteerde werkomgeving UMCG)
 • Enthousiast, toegankelijk en gericht op collegiaal samenwerken

Het betreft een functie voor minimaal 14,4 en maximaal 18 uur per week (0,4-0,5 fte).

Bekijk de volledige vacature voor meer informatie en solliciteren

Genoemde uiterste reactiedatum in het vacatureoverzicht is niet van toepassing op deze vacature. De vacature blijft op de website staan totdat een geschikte kandidaat gevonden is.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

De KAMG zoekt een onafhankelijke, enthousiaste voorzitter van het Concilium van praktijkopleiders

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In de afgelopen gaf Clementine Wijkmans als voorzitter van het Concilium leiding aan de totstandkoming van een nieuw landelijk opleidingsplan (LOP) arts Maatschappij en Gezondheid. Eind vorig jaar heeft zij aangegeven dat er een nieuwe fase aanbreekt en zij terugtreedt als voorzitter. Wegens haar vertrek zoekt het bestuur van de KAMG een opvolger.

Het bestuur van de KAMG heeft een Concilium van praktijkopleiders ingesteld. Het Concilium adviseert het bestuur van de KAMG gevraagd en ongevraagd over de inhoud, samenhang en kwaliteit van de opleiding tot arts M&G, inclusief de deskundigheidsgebieden/profielen. Ook de beschikbaarheid, inhoud, relevantie van de bij- en nascholing behoren tot het adviesdomein van het Concilium. Op verzoek van het KAMG-bestuur kan het Concilium ook coördinerende en/of uitvoerende activiteiten verrichten. Verder vertegenwoordigt de voorzitter het concilium in de onderwijscommissie van de NSPOH voor de 2e fase opleiding arts M&G, is namens het concilium adviseur voor de KAMG bestuurscommissie Implementatie Landelijk Opleidingsplan en is agendalid van de RGS-vergadering. Ook ontvangt de voorzitter relevante informatie van het CGS.

Het Concilium bestaat uit ervaren praktijkopleiders (artsen M&G en profielartsen), afgevaardigd uit de onderwijscommissies van de aangesloten wetenschappelijke verenigingen en komt circa eens per 2 maanden bijeen.

De voorzitter Concilium KAMG die wij zoeken:

 • Is een ervaren (praktijk)opleider arts M&G, met een brede blik op de public health en het vak/specialisme arts Maatschappij en Gezondheid.
 • Heeft affiniteit en bij voorkeur ervaring met het ontwikkelingen van opleidingen en onderwijs.
 • Heeft visie op het vak/specialisme en kan dit ook actief uitdragen.
 • Ondersteunt van harte de lijn en inhoud van het LOP arts M&G 2017.
 • Heeft inzicht en overzicht in/over alle deskundigheidsgebieden binnen het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid.
 • Is bekend met bestuurlijke verhoudingen, kan strategisch en operationeel denken en heeft kennis van het netwerk van opleiden.
 • Is onafhankelijk van de wetenschappelijke verenigingen en kan zonder last of ruggenspraak denken.
 • Is verbindend, enthousiasmerend en kan draagvlak creëren.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor deze eervolle en betekenisvolle functie dan kunt u uw korte motivatie en CV per mail naar het secretariaat sturen.

Voor vragen en meer informatie kunt u via e-mail contact opnemen met dr. Mariëlle Jambroes, arts M&G en lid Concilium of Elise Buiting, arts M&G en voorzitter KAMG.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

NSPOH zoekt: artsen M&G / instituutsopleiders voor de opleiding M&G

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

De NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. In het onderwijs komen de meest recente wetenschappelijke inzichten én praktijkinnovaties aan bod.

Wegens groei van de activiteiten van de NSPOH ontstaan er binnen het team Maatschappij & Gezondheid twee vacatures, voor zowel de profielopleiding Jeugdgezondheidszorg als de 2e fase van de opleiding M&G.

Lees meer over de vacatures.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Volksgezondheid

KAMG zoekt: Beleidsmedeweker professionele ontwikkeling

De Koepel van Artsen Maatschappij & Gezondheid (KAMG) is de beroepsvereniging van en voor artsen Maatschappij & Gezondheid. Als koepelvereniging (ver)binden wij negen wetenschappelijke verenigingen van artsen die werkzaam zijn in de public health. Kort gezegd staat de KAMG voor het gezond houden van de bevolking in Nederland. Daarvoor richten we ons met de aangesloten verenigingen op het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. Samen vertegenwoordigen wij ruim 2000 sociaalgeneeskundigen. De KAMG is federatiepartner van de KNMG en lid van de NPHF.

Graag komen wij in contact met kandidaten voor de functie van:

Beleidsmedeweker professionele ontwikkeling voor 2,5 dagen per week

Wij zijn op zoek naar:

 • een stevige, enthousiaste en betrokken beleidsadviseur, die van ontwikkeling, vernieuwing en ongebaande wegen houdt én tegelijkertijd oog heeft voor belangen, relaties en haalbaarheid van initiatieven in het werkveld van de sociale geneeskunde;
 • een professional die uitdaging ziet in het adviseren en ondersteunen van de KAMG op het grensvlak van public health (de inhoud) en de ontwikkeling van professionals (opleiding, registratie en deskundigheidsbevordering);
 • een prettige collega die zich thuis voelt bij een landelijke beroeps- en wetenschappelijke vereniging van en voor professionals.

Wij bieden:

 • een plezierige, open en informele werkkring met veel ruimte voor initiatief en zelfontplooiing;
 • een dynamisch werkveld en een landelijk netwerk van boeiende relaties en contacten;
 • flexibele werktijden, in overleg en voor een belangrijk deel zelf in te richten;
 • een salaris dat is afgeleid van de CAO CAR-UWO, schaal 12, met een maximum van €5.500, – per maand, gebaseerd op een werkweek van 36 uur;
 • een aanstelling in eerste instantie voor twee jaar, met de intentie om deze te verlengen voor onbepaalde tijd.

Download de uitgebreide profiel- en taakbeschrijving.

Solliciteren?

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Elise Buiting, KAMG-voorzitter via 06-10852372 of e-mail. Uw motivatie en CV kunt u tot 15 februari 2019 via e-mail naar het secretariaat sturen.

Vacature: coördinator bij Stichting SociaalGeneeskundige Opleidingen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

De Stichting SociaalGeneeskundige Opleidingen (SSGO) is erkende opleidingsinrichting voor het profiel Beleid & Advies en het specialisme arts Maatschappij & Gezondheid. De SSGO is enkele jaren geleden opgericht door de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen KAMG en VAGZ (nu VAV). De stichting functioneert als samenwerkingsverband om de praktijkopleiding mogelijk temaken voor die aios waarbij de ‘eigen’ organisatie/werkplek niet in staat is om een erkende opleidingsplek te bieden. Hiertoe gaan we nauwe samenwerkingsrelaties en –afspraken aan met werkgevers en (externe) opleiders.

De SSGO onderhoudt een netwerk van erkende opleiders en een netwerk van aios, waarin beleidsontwikkeling, intervisie en het delen van kennis/informatie centraal staan.

Per 1 januari 2019 zoeken wij een coördinator voor gemiddeld 1 dagdeel per week, die:

 • de werkzaamheden op het gebied van kwaliteit en erkenning met betrekking tot het opleiden van profielartsen en artsen Maatschappij en Gezondheid coördineert.
 • het bestuur adviseert en ondersteunt met betrekking tot beleid en de verdere ontwikkeling van de SSGO als erkende praktijkinstelling.

Kandidaten kunnen op basis van inhuur of detachering werkzaamheden voor de SSGO verrichten tegen een passende vergoeding. Een profielbeschrijving vind je op www.ssgo.nu.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Elise Buiting, voorzitter 06-10852372 en Joan Onnink, secretaris 06-30495193. Uw belangstelling kunt u door middel van een korte motivatie en actueel CV kenbaar maken via e-mail aan Joan Onnink

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Visitatoren gezocht!

Oproep Visitatoren Evaluatie Individueel Functioneren en Groepsfunctioneren

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Om je te kunnen herregistreren als geneeskundig specialist of profielarts, moet je onder andere hebben deelgenomen aan een geaccrediteerd systeem van evaluatie van je individueel functioneren en een periodieke evaluatie van het functioneren van de groep waarin je werkt. Belangrijk kenmerk van het NVVG/GAV/KAMG- evaluatiemodel is dat de visitatie wordt uitgevoerd door beroepsgenoten (‘peer to peer’). Hiervoor zoekt het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde enthousiaste collega’s die zich als visitator aan dit evaluatiemodel willen verbinden. 

Gezocht wordt naar visitatoren die:

 • Minimaal drie jaar in het bezit zijn van geldige registratie als arts A&G of arts M&G
 • Op hoofdlijnen kennis van en commitment hebben met producten en opvattingen van NVVG, GAV en KAMG
 • Aantoonbare affiniteit en (enige) bekendheid hebben met kwaliteitssystemen
 • Vaardigheden hebben die voor het uitvoeren van visitaties onontbeerlijk zijn (analytisch, communicatief, luistervaardig, coachend, hanteren van het elektronisch visitatie -ondersteuningssysteem)
 • Bereid zijn zich te conformeren aan het reglement Evaluatie Individueel Functioneren en Groepsfunctioneren
 • Bereid zijn deel te nemen aan de visitatietraining
 • Jaarlijks ongeveer 25 uur beschikbaar zijn voor het uitvoeren van minimaal vijf evaluaties individueel functioneren, één evaluatie groepsfunctioneren en een uitwisselingsbijeenkomst.

Voor u aan de slag gaat als visitator, volgt u een tweedaagse training. Deze is kosteloos, geaccrediteerd en duurt twee volle dagen. Beide dagen moeten volledig gevolgd worden om als visitator benoemd te kunnen worden. Na afloop van de training vindt een individueel gesprek met (een deel van) de trainers plaats over de geschiktheid als visitator op te treden. Dit gesprek vormt voor de trainee de gelegenheid zich aan te melden of terug te trekken als visitator. Het bestuur van het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde (KbSG) benoemt visitatoren op voordracht van de trainers voor een periode van drie jaar, verlenging is mogelijk. Deelname aan de training wordt niet vergoed, het uitvoeren van de visitaties wel. De training zal in het najaar van 2018 plaatsvinden.

Aanbod

De visitatie beslaat, exclusief reistijd, circa 3 uur. De totale vergoeding bedraagt 375 euro per visitatie, inclusief eventuele reistijd en reiskosten, inclusief BTW. Voor een groepsvisitatie wordt 4 uur berekend en bedraagt de totale vergoeding 500 euro, inclusief eventuele reistijd en reiskosten, inclusief BTW. Per jaar wordt een visitator geacht minimaal vijf evaluaties individueel functioneren en één evaluatie groepsfunctioneren uit te voeren.

Interesse?

Artsen A&G of artsen M&G die visitator willen worden kunnen zich aanmelden met een mail waarin u expliciet vermeldt in hoeverre u voldoet aan de gestelde eisen. Tevens verzoeken we u om in te gaan op uw motivatie, ervaring, competenties, BIG registratie nummer en een beknopt cv toe te voegen. Het corps van visitatoren kan ingezet worden in de diverse geledingen binnen de beroepsgroepen.

Uw mail graag uiterlijk 20 juli 2018 richten aan het projectsecretariaat o.v.v. Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde / aanmelding visitator.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Medisch adviseur

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Treve Advies is een onafhankelijke organisatie die sociaal-medische adviezen uitbrengt aan o.a. gemeenten, overheid, notarissen en instellingen. Bij Treve Advies is een vacature voor een medisch adviseur. Je doet medisch onderzoek bij mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en gezondheidsproblemen. De adviseur staat in nauw contact met collega’s en andere interne en externe disciplines. De functie bevat geen behandelende elementen.

Lees meer over deze vacature
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Vertrouwensartsen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling terecht kan voor deskundige hulp en advies. De vertrouwensarts is betrokken bij alle meldingen vanuit de gezondheidszorg van (vermoeden van) geweld, zoals lichamelijke mishandeling, acute ernstige of zelfs levensbedreigende situaties voor volwassenen en kinderen, seksueel misbruik, (vermoeden van) psychiatrische problematiek, bij een vermoeden van verslavingsproblematiek, bij andere ernstige ziekten bij ouders, bij complexe problematiek waarbij meerdere vormen van mishandeling voorkomen.

Op dit moment zijn er vacatures bij verschillende regio’s en er komen er nog meer aan. Ben je vertrouwensarts of heb je de benodigde kwalificaties? Kijk dan of er een vacature is bij Veilig Thuis in jouw regio.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]