administratie

Herregistratie: minder administratielast voor aiossen en profielartsen (KNMG)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dankzij nieuwe afspraken vermindert de administratielast voor de basisartsen die bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) als profielarts of aios staan ingeschreven. De KNMG heeft recent met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en uitvoeringsorganisatie CIBG afspraken gemaakt over de uitvoering van de herregistratie van basisartsen.

Herregistratie profielarts KNMG en arts in opleiding

Voor de geneeskundig specialist geldt dat de inschrijving als basisarts is gekoppeld aan de inschrijving als specialist. Zolang de specialist beschikt over een inschrijving in het specialistenregister van de RGS, hoeft hij niets te doen om zijn BIG-registratie te behouden.

Dat is anders voor profielartsen KNMG en artsen in opleiding. Zij moeten zich elke vijf jaar actief als basisarts laten herregistreren bij het BIG-register. Om aan te tonen dat zij voldoende werkervaring hebben, spraken KNMG en VWS al eerder af dat een bewijs van inschrijving in het register van de RGS voldoende is. In aanvulling op deze afspraken is nu geregeld dat het CIBG als uitvoerder van het BIG-register, inzage krijgt in (een afgesloten deel van) het profielartsenregister en opleidingsregister van de RGS. Omdat met de inzage door het CIBG het bewijs van inschrijving is geleverd, wordt de administratielast voor deze groep basisartsen verminderd. Het is een mooi resultaat dat ook inhoudelijk recht doet aan de werkervaringseis uit het BIG-register.

Uitzondering arts Beleid en Advies KNMG en bij langdurige werkonderbreking

Voor twee specifieke situaties geldt dat de inzage als bewijs van werkervaring niet voldoende is. Dit betreft allereerst de arts en aios Beleid en Advies KNMG en ten tweede alle profielartsen en aiossen die hun werk gedurende een aaneengesloten periode van twee jaar of meer hebben onderbroken. In deze gevallen moet de werkervaring onderbouwd worden met andere bewijsstukken, zoals een werkgeversverklaring.

Bron: www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Herregistratie

Herregistratie basisartsen sinds 1 januari 2018 (Medisch Contact)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bron: Medisch Contact 3, 2018

Per 1 januari 2018 moeten veel basisartsen zich voor het eerst laten herregistreren in het BIG-register. Voorwaarde voor herregistratie is dat een arts voldoende werkervaring heeft in de individuele gezondheidszorg (gemiddeld acht uur per week in de afgelopen vijf jaar). Een arts die niet beschikt over voldoende werkervaring kan ervoor kiezen het scholings- en toetsprogramma herregistratie basisartsen van de VU Academie te doorlopen. Als dat succesvol verloopt, wordt een Periodiek Registratiecertificaat (PRC) uitgereikt, waarmee ook herregistratie kan worden aangevraagd.

Voor de KNMG staat kwaliteit van zorg voorop. Het is belangrijk dat patiënten of cliënten erop kunnen vertrouwen dat de beroepsbeoefenaren die in het BIG-register staan voldoende deskundig en ervaren zijn. Door eens in de vijf jaar opnieuw te registreren, wordt de deskundigheid van artsen beter gewaarborgd en blijft het register actueel.

Het ministerie van VWS stelde herregistratie van basisartsen verplicht. De KNMG verwacht dat basisartsen het belangrijk vinden om in het BIG-register ingeschreven te blijven staan. Bij kwaliteit van zorg hoort nu eenmaal voldoende werkervaring en kennis.

Brief BIG-register

Basisartsen die niet in aanmerking komen voor herregistratie omdat zij niet aan de eisen voldoen of omdat zij niet tijdig (voor de uiterste herregistratiedatum, UHD) hebben aangegeven dat zij zich wilden herregistreren, ontvangen van het BIG-register een brief over hun uitschrijving.

Basisartsen vormen de laatste groep binnen de basisberoepen in de gezondheidszorg waarvoor herregistratie is ingevoerd. Voor andere beroepen zoals apotheker, tandarts en verpleegkundige gold dit al langer.

Geneeskundig specialisten staan geregistreerd bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De eisen voor herregistratie als specialist liggen hoger dan de eisen voor herregistratie als beoefenaar van het basisberoep. Zo lang specialisten voldoen aan de eisen die gelden voor hun specialisme, blijven zij automatisch ingeschreven in het BIG-register.

Gevolgen van uitschrijving uit het BIG-register

Uitschrijving uit het BIG register betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan de registratie als arts, vervallen. Men is dan niet meer bevoegd om zelfstandig voorbehouden handelingen te verrichten en mag ook geen recepten meer schrijven.

Ook is niet langer toegestaan de titel arts te voeren, tenzij onder toevoeging van de term ‘niet-praktiserend’ (voluit geschreven). Hiermee wordt duidelijk dat de opleiding tot arts is gevolgd maar dat er geen bevoegdheid meer bestaat om te praktiseren. Ook valt men na doorhaling niet meer onder het tuchtrecht.

Een ‘arts niet-praktiserend’ kan zich altijd weer laten inschrijven in het BIG-register door aan de eisen voor herregistratie te voldoen (scholing).

Achtergrond herregistratie basisartsen

De KNMG heeft de afgelopen jaren uitvoerig overlegd met het ministerie van VWS over herregistratie van basisartsen in het BIG-register. Resultaat hiervan was een beoordelingskader voor artsen dat in januari 2016 is vastgesteld. In dat beoordelingskader is vastgelegd welke werkzaamheden wel en niet meetellen voor de vereiste werkervaring in de individuele gezondheidszorg.

Deskundigheidsbevorderende activiteiten

De minister voor Medische Zorg is van plan om de eisen voor herregistratie van basisberoepen op termijn uit te breiden met deskundigheidsbevorderende activiteiten. Voor geneeskundig specialisten en profielartsen zijn die al verplicht, maar nog niet voor basisartsen. Een daartoe strekkend conceptwetsvoorstel (BIG II) werd onlangs ter consultatie op internet geplaatst. De KNMG is ook over dit thema al enige tijd in overleg met het ministerie en zal in februari op het conceptwetsvoorstel reageren.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Functioneren meten

Video’s invitational conference Evaluatie Individueel Functioneren 10 oktober 2017

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/a-PFbG8yqX0″][vc_video link=”https://youtu.be/e-hNwKP7d5g”][vc_video link=”https://vimeo.com/249949152″][vc_video link=”https://vimeo.com/251020847″][vc_video link=”https://vimeo.com/249950816″][vc_video link=”https://youtu.be/fbNfP-lXyws”][/vc_column][/vc_row]

Evaluatie Individueel Functioneren: wat is jouw koers?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op dinsdag 10 oktober organiseerden NVVG, GAV en KAMG een invitational over Evaluatie Individueel Functioneren (EIF)*. De invitational startte aansluitend op de najaarsvergaderingen van NVVG en GAV. EIF leeft, de opkomst was veel groter dan verwacht én velen bleven napraten. Plenair was aandacht voor de achtergrond van de nieuwe herregistratie-eisen en de stand van zaken nu. De statafelsessies en workshops zetten de deelnemers aan het denken en gaven handvatten om een beeld te vormen van wat EIF voor hen inhoudt. Theo Hoofs, Landelijk Adviseur Verzekeringsarts UWV en stuurgroeplid was ook aanwezig en deelt zijn ervaringen.

Regie

“De kernboodschap is dat EIF bijdraagt aan het formuleren van professionele ontwikkeling op persoonlijk niveau: waar zit mijn plezier in mijn werk, waar loop ik warm voor en hoe kom ik daar? Het is wel een herregistratie-eis, maar vooral ook een goed middel om regie te nemen op je eigen loopbaan. Oók als je zestigplus bent en je voornaamste doel is om het werk vol te houden. Het draait om kennis, vaardigheden, competenties en je eigen persoonlijke doelen. Vitaliteit kan hier een onderdeel van zijn. Dat kun je in je persoonlijk ontwikkelplan (POP) opnemen door jezelf vragen te stellen, zoals: hoe doe ik dat? Hoe behoud ik mijn kennis? Hoe draag ik deze over, hoe neem ik mijn rol als senior met veel ervaring? Minder werken is niet altijd de enige mogelijkheid.”

Elkaar helpen

“Het is echt belangrijk dat we dit proces goed faciliteren. Mensen moeten uit hun comfort zone stappen en dat is vaak niet zo makkelijk. Bij de bijeenkomst bleek ook dat er een groot kennisverschil is tussen de verschillende artsen. Sommigen weten alles al over portfolio’s, persoonlijke ontwikkelingsplannen en competenties, anderen horen het nu voor het eerst. Het raakt de praktijk van individuele artsen. Voor jonge (aankomend) artsen is het al veel gebruikelijker om over je portfolio na te denken en feedback te vragen, zij krijgen dat in de geneeskundestudie al mee. Dat was vroeger zo anders. Voor artsen die al langer werkzaam zijn, is het vaak nieuw. Het kan dan enorm helpen om aan je jongere collega’s te vragen: hoe doe jij dat?”

Zie meer tips van deelnemers[/vc_column_text][vc_column_text]

ICT-groepen gaan professionaliseren

“De onderlinge toetsingsgroepen moeten professioneler worden. Hiervoor komt een werkgroep onder leiding van Mariëlle Jambroes. Deze werkgroep gaat vaststellen aan welke criteria een ICT-groep moet gaan voldoen. Tijdens de workshop ‘Professionaliseing ICT-groepen werden ervaringen en visies gedeeld. Je kunt ook nog deelnemen aan deze werkgroep.”

Van vinken naar vonken

“EIF stimuleert een leven lang leren, essentieel voor iedere arts. Je kunt een duidelijker keuze voor je loopbaan maken en ervoor zorgen dat de bij- en nascholing die je volgt, daaraan bijdraagt. Dat helpt ook als je aan je werkgever toestemming voor een opleiding of cursus vraagt: je hebt er een verhaal bij. Je hebt natuurlijk nog steeds accreditatiepunten nodig, maar de inhoud staat nu meer voorop dan wanneer je elk jaar nog even wat punten moet afvinken.”

Taak stuurgroep EIF

“De stuurgroep** zet zich in om het voor iedereen behapbaar en mogelijk te maken EIF in de eigen praktijk in te voeren. De informatie van de invitational helpt om aan te sluiten bij de behoeften van de artsen. We hebben veel vragen en informatie gekregen waar we verder mee aan de slag gaan. Tussen nu en voorjaar 2018 staan een praktijkpilot en inbreng van een klankbordgroep op de agenda. Daarnaast richten we ons tussen nu en 2019 op het werven en opleiden van visitatoren, het maken van een digitaal registratiesysteem en het zorgen voor een goede implementatie van EIF in de praktijk.”

Projectorganisatie EIF van KAMG, NVVG en GAV

Bekijk ook de uitleg door Sylvia van der Burg-Vermeulen[/vc_column_text][vc_column_text]*Onderdeel van de herregistratie-eisen per 1 januari 2020 is dat je als sociaal geneeskundige moet deelnemen aan evaluatie van het individuele functioneren en van de groep waarbinnen de arts werkzaam is. Voor alle andere geneeskundig specialismen geldt dit nu al. De nieuwe regelgeving geeft geen inhoudelijke criteria voor de periodieke evaluatie van het functioneren (individueel en als groep), maar bepaalt dat deze volgens de (geaccrediteerde) systematiek van de eigen wetenschappelijke vereniging gevolgd dient te worden. Uiterlijk per 1 januari 2020 moet een systeem hiervoor operationeel zijn. De stuurgroep ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ (EIF) ging najaar 2016 van start om dit systeem te ontwikkelen en in het leven te roepen.

** Leden stuurgroep: Sylvia van der Burg-Vermeulen, Hanna Bos, Clementine Wijkmans, Jan Hoevenaars, Kevin de Decker en Theo Hoofs.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tips deelnemers invitational EIF

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op dinsdag 10 oktober organiseerden NVVG, GAV en KAMG een invitational over Evaluatie Individueel Functioneren (EIF). Onderstaand vind je enkele tips van deelnemers over EIF.

  • Voor jonge (aankomend) artsen is het al veel gebruikelijker om over je portfolio na te denken en feedback te vragen, zij krijgen dat in de geneeskundestudie al mee. Dat was vroeger zo anders. Voor artsen die al langer werkzaam zijn, is het vaak nieuw. Het kan dan enorm helpen om aan je jongere collega’s te vragen: hoe doe jij dat?”
  • Vermijd streven naar perfectie; een ordner op je bureau of map op de computer is ook een goede start. Begin met overzichtelijke stappen. Maar probeer ook de dingen die je moeilijk vindt, te verkennen en om te zetten in leerdoelen. 
  • Gebruik het om een plan te maken en jouw koers te varen. Het past naadloos in de driehoek: eigenaarschap, leiderschap en vakmanschap. Je hebt een eigen verhaal waar bepaalde bij- en nascholing bij hoort, dat kun je uitleggen aan je werkgever. Je kunt laten zien wat het voor jou betekent dat je ergens geweest bent.
  • EIF is meer dan intercollegiale toetsing. Dat is cyclisch en gericht op de professie. Onderlinge toetsing is meer gericht op het persoonlijk leren en ontwikkelen door de professional.
  • Gebruik eventueel een SWOT-analyse: je gaat dan na wat jouw sterktes en zwaktes zijn en wat de omgeving aan kansen en bedreigingen heeft. Met die informatie kun je verder nadenken over jouw POP.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Beleid en advies

Herregistratie BIG – profielartsen B&A let op!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 1 januari 2018 geldt de periodieke herregistratie voor artsen. Voor RGS-geregistreerde geneeskundig specialisten, zoals arts M&G, gaat dit automatisch. Profielarts is echter geen wettelijk erkend specialisme. Daarom hebben KNMG, KAMG en het ministerie van VWS hierover praktische werkafspraken gemaakt. Bij de aanvraag voor herregistratie in het BIG-register kan een actueel bewijs van registratie in het profielregister KNMG worden bijgevoegd. Deze wordt geaccepteerd als voldoende ‘bewijs’ voor herregistratie in het BIG-register. In tegenstelling tot eerdere berichten, geldt dit toch NIET onverkort voor het profiel Beleid & Advies.

Eerder berichtten wij dat de KNMG voor de herregistratie in het profiel Beleid & Advies een nieuwe werkgeversverklaring zou hanteren, waarin de werkgever verklaart dat de verrichtte werkzaamheden op het terrein van de individuele gezondheidszorg hebben gelegen. Dit is echter niet gebeurd. Sinds augustus 2017 krijgen wij vanuit de KNMG signalen dat het CBIG (het BIG-register) de herregistratie van artsen met het profiel Beleid & Advies met extra aandacht zal behandelen en dat de RGS-profielregistratie bij nader inzien niet volstaat voor herregistratie BIG. Een aanvullende verklaring voor werkzaamheden op het gebied van de individuele gezondheidszorg wordt gevraagd.

Werkgeversverklaring

De KNMG is in overleg met het ministerie van VWS om nadere afspraken te maken over de manier waarop artsen uit het profiel Beleid & Advies kunnen aantonen dat zij voldoende uren (gemiddeld 8 uur per week) in de individuele gezondheidszorg (zie het beoordelingskader) hebben gewerkt. Zodra hierover meer duidelijkheid is, volgt nadere informatie op de website van de KNMG. Voor nu adviseren wij profielartsen Beleid & Advies een werkgeversverklaring te laten invullen en zorg te dragen voor een juiste functiebeschrijving. De werkgeversverklaring vind je op www.bigregister.nl. Je kunt deze ook direct downloaden (pdf).

Wanneer je hier vragen over hebt, kun je deze stellen via bureau@kamg.nl, dan sturen wij ze door naar KNMG en VWS voor de meest actuele informatie. Je kunt ook terecht bij je eigen vereniging: NVAG of VAGZ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Herregistratie

Herregistratie in BIG-register, herkansing mogelijk bij scholingsprogramma (KNMG)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Basisartsen met een geneeskundediploma van vóór 2013 die hun BIG-registratie willen behouden, moeten zich voor 1 januari 2018 herregistreren. De arts die niet genoeg uren werkervaring heeft, of waarvan de uren niet voldoen aan de vereisten, kan zich herregistreren na het volgen van een toets- en scholingsprogramma. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) stelde een programma op en VUmc voert dit uit.

Meer informatie over het scholingsprogramma vindt u op scholingbigherregistratiebasisartsen.nl.
Let op: herkansing mogelijk bij scholingsprogramma Onlangs maakte het CIBG bekend dat artsen die het scholingsprogramma niet vóór 31 december 2017 volledig hebben afgerond, de gelegenheid krijgen te herkansen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Deelname aan het eerste toetsmoment op 24 mei 2017 (NB inschrijving mogelijk t/m 24 april);
  • Eén herkansingsmogelijkheid per module van de scholing;
  • De eerstvolgende herkansingsmogelijkheid per module moet zijn benut;
  • Een aanvraag tot herregistratie op basis van scholing moet voor 1 januari 2018 zijn gedaan. Over de wijze waarop wordt u nog geïnformeerd door het BIG-register.
  • Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC) moet vóór 1 januari 2019 zijn aangeleverd.

Als blijkt dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de registratie doorgehaald. Meer informatie hierover leest u op de website van het BIG-register en bij de KNMG: herregistratie basisartsen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Basisarts moet bijscholen voor herregistratie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Voor basisartsen die vanwege te weinig werkervaring niet voor herregistratie in aanmerking dreigen te komen, is een scholingsprogramma ontwikkeld door VUmc en de NFU.

Sinds 1 januari 2012 moet iedere arts zich na een termijn van vijf jaar herregistreren in het BIG-register. Dat gebeurt onder meer op basis van het aantal gewerkte uren in de individuele gezondheidszorg. In vijf jaar tijd moet dat 2080 uur zijn: gemiddeld 8 uur per week. Omdat basisartsen zich niet genoeg konden voorbereiden op de herregistratie en er nog geen bijscholing gereed was om zonder die werkervaring tóch te kunnen herregistreren, werd het eerste herregistratiemoment uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 januari 2018. Inmiddels is in het zogeheten beoordelingskader voor artsen uitgewerkt welke werkervaring meetelt.

Basisartsen die per 1 januari 2018 willen herregistreren, kunnen zich tot 28 februari inschrijven voor het scholingsprogramma van VUmc en NFU. Het programma bestaat uit drie modules over basiskennis, klinisch redeneren en klinische vaardigheden, die bestaan uit zelfstudie en een toets. Voor het programma staat tien maanden en de drie modules samen kosten 2215 euro.

Meer informatie op de website van de KNMG

Bron: Medisch Contact – 18 januari 2017[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Lees meer in het dossier ‘Herregistratie'” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

Basisartsen opgelet! Scholingsprogramma herregistratie BIG-register gestart

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 1 januari 2018 moeten veel basis- en profielartsen zich voor de eerste keer herregistreren in het BIG-register van het CIBG. Herregistratie is mogelijk op grond van relevante werkervaring. De arts die niet genoeg werkervaring heeft, kan zich herregistreren na het volgen van een scholingsprogramma. Sinds 13 januari 2017 is inschrijving voor dit scholingsprogramma mogelijk. Schrijf u snel in want de inschrijftermijn loopt tot en met 28 februari. Basisartsen ontvingen hierover een brief van het CIBG, de dienst voor registers van de rijksoverheid. 

Herregistratie basisartsen in BIG-register

Sinds 1 januari 2012 geldt voor iedere arts de verplichting om zich na een termijn van vijf jaren te herregistreren in het BIG-register. In overleg met de KNMG is de verplichting tot herregistratie met een jaar uitgesteld omdat een aantal eisen nog niet duidelijk was. Dit betekent dat veel basis- en profielartsen zich nu op 1 januari 2018 voor het eerst moeten herregistreren in het BIG-register. Herregistratie geschiedt op basis van relevante werkervaring. Welke werkervaring mag meetellen is nader uitgewerkt in het zogenoemde beoordelingskader voor artsen. Voor profielartsen geldt dat, door de registratie in een profielregister, al aangetoond is dat zij voldoende uren gewerkt hebben in de individuele gezondheidszorg.

Lees het volledige bericht op www.knmg.nl

Meer informatie over de criteria voor herregistratie voor basisartsen vindt u op de website van het BIG-register en bij de KNMG.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Lees meer in het dossier ‘Herregistratie'” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

DNA arts M&G

Invulling herregistratie-eisen basisartsen bekend

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In november 2015 werd bekend dat de invoering van de herregistratie voor basisartsen met een jaar werd uitgesteld, naar 1 januari 2018. Reden was dat de eisen voor herregistratie onvoldoende duidelijk waren en artsen zich niet goed kunnen voorbereiden op de komende herregistratie.

[zozo_blockquote footer_text=”” position=”left” animation_type=”none” animation_delay=”500″]Eisen herregistratie basisartsen nu duidelijk[/zozo_blockquote]

Nu is het beoordelingskader voor herregistratie van artsen in het BIG-register is gepubliceerd, waarmee de eisen voor herregistratie duidelijk worden. We hebben in de afgelopen jaren goed overleg gevoerd en zijn heel tevreden met het resultaat dat we samen met de KNMG hebben bereikt.

Lees het volledige nieuwsbericht van de KNMG

Ga naar het Beoordelingskader[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Dossier Herregistratie” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]