Update:

Herregistratie BIG voor artsen Beleid en Advies: mogelijk aanvullende verklaring voor werkzaamheden individuele gezondheidszorg nodig! Zie punt 7.

Op 1 januari 2018 geldt de periodieke herregistratie voor artsen. Artsen moeten zich voor die datum  herregistreren wanneer zij de titel arts willen blijven voeren en de bevoegdheid willen houden om voorbehouden handelingen uit te voeren (uiteraard mits ook bekwaam).

De herregistratie gaat als volgt te werk:

  1. Uitgangspunt is dat de individuele arts zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar herregistratie en zelf alert en actief is om voor de herregistratie zorg te dragen.

Zie ook www.bigregister.nl

  1. Alle BIG-geregistreerde artsen hebben vanuit het ministerie van VWS inmiddels een e-mail en een brief ontvangen waarin zij worden geïnformeerd voor de inhoud en procedure m.b.t. de herregistratie.
  2. Een arts moet gedurende de afgelopen 5 jaar 2080 uur (=gemiddeld 8 uur per week) werkzaam zijn geweest als arts in de individuele gezondheidszorg. Let op: is deze periode langer dan 2 jaar onderbroken, dan gelden de jaren voor deze onderbreking niet mee.
  3. Indien een arts niet voldoet aan de werkervaringseis, kan hij/zij zich herregistreren op basis van de scholingseis. Er is een scholingsaanbod ontwikkeld voor het behalen van een Periodiek Registratie Certificaat (PRC), gebaseerd op de eindtermen van de reguliere geneeskundeopleiding. Het PRC dient als bewijs voor het voldoen aan de scholingseis.
  4. Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) en dus ingeschreven in het opleidingsregister van de RGS geldt dat zij op basis van scholing in aanmerking komen voor herregistratie. Een bewijs van inschrijving in het opleidingsregister van de RGS geldt dan als bewijs van scholing.
  5. Voor artsen die tevens geneeskundig specialist zijn, bijvoorbeeld arts M&G (en dus als zodanig ook in het BIG-register zijn vermeld) geldt dat herregistratie in het specialisme automatisch leidt tot herregistratie in het BIG-register. Specialistenregistratie en BIG-registratie zijn gekoppeld.
  6. Voor artsen die tevens profielarts zijn, gelden praktische werkafspraken die KNMG, KAMG en het ministerie van VWS hebben gemaakt. Zie ook het beoordelingskader op bigregister.nl (pdf).

Er is weliswaar geen automatische koppeling, maar bij de aanvraag voor herregistratie in het BIG-register mag/kan een actuele bewijs van registratie in het profielregister KNMG worden bijgevoegd. Deze wordt geaccepteerd als voldoende ‘bewijs’ voor herregistratie in het BIG-register. In tegenstelling tot eerdere berichten, geldt dit toch niet onverkort voor het profiel Beleid & Advies.

Eerder berichtten wij dat de KNMG voor de herregistratie in het profiel Beleid & Advies een nieuwe werkgeversverklaring zou hanteren, waarin de werkgever verklaart dat de verrichtte werkzaamheden op het terrein van de individuele gezondheidszorg hebben gelegen. Dit is echter niet gebeurd. Sinds augustus 2017 krijgen wij vanuit de KNMG signalen dat VWS / het BIG-register de herregistratie van artsen met het profiel Beleid & Advies met extra aandacht zal behandelen en dat de RGS-profielregistratie bij nader inzien waarschijnlijk niet volstaat voor herregistratie BIG. Mogelijk zal een aanvullende verklaring voor werkzaamheden op het gebied van de individuele gezondheidszorg gevraagd worden.

Werkgeversverklaring

De KNMG gaat wederom/opnieuw met het ministerie van VWS nadere afspraken maken over de manier waarop artsen uit het profiel Beleid & Advies kunnen aantonen dat zij voldoende uren (gemiddeld 8 uur per week) in de individuele gezondheidszorg (zie het beoordelingskader) hebben gewerkt. Zodra hierover meer duidelijkheid is, volgt nadere informatie op de website van de KNMG. Voor nu adviseren wij profielartsen Beleid & Advies het zekere voor het onzekere te nemen en zelf een werkgeversverklaring te laten invullen. Deze werkgeversverklaring vind je op www.bigregister.nl. Je kunt om ook direct downloaden (pdf).

In het beoordelingskader is beschreven – bijvoorbeeld voor medisch adviseurs met het profiel beleid & advies welke werkzaamheden wel en welke werkzaamheden niet vallen onder individuele gezondheidszorg. Centraal staat het eigenstandige, onafhankelijke oordeel die de individuele gezondheid van een persoon betreft.

  1. Voor basisartsen geldt dat zij de gangbare procedure voor herregistratie BIG moeten volgen.

In opleiding tot arts M&G? Denk aan Eerder Verworven Competenties en aan de regeling Zij-instroom!

Op 1 januari 2015 is het Besluit Individualisering Opleidingsduur Medisch Vervolgopleidingen voor de sociale geneeskunde in werking getreden. Dit betekent dat de opleiding en opleidingsduur kan worden afgestemd op de eerder verworven competenties (EVC’s) van de arts die in opleiding tot specialist wil gaan. Op basis van de EVC’s kunnen vrijstellingen en daarmee verkorting/versnelling van de opleiding worden vastgesteld. Wel gelden er bepaalde voorwaarden en eisen.

Voor de profielopleidingen zijn de mogelijkheden ruimer dan voor opleiding tot arts M&G. Immers de opleiding arts M&G is gehouden aan de Europese norm waarvoor een minimale opleidingsduur van 4 jaar staat. De profielopleiding kent deze Europese norm niet.

Ten aanzien van de profielopleiding kan de arts die in opleiding wil gaan een portfolio aanleggen waarin hij/zij aantoonbaar maakt dat bepaalde competenties reeds (eerder) zijn verworven. Dit geldt  voor actuele competenties en eerder verworven competenties die zijn onderhouden. Deze aantoonbare competenties kunnen leiden tot vrijstellingen. De minimale opleidingsduur is altijd 1 jaar.

Ook voor de opleiding tot arts M&G kan een arts een dergelijk portfolio aanleggen, maar dan geldt wel de beperking dat de eerder verworven competenties moeten zijn verworven in een erkende opleidingsinrichtng/-instelling. Alleen deze eerder verworven competenties komen in aanmerking voor vrijstelling.

Een zij-instromer is een arts die in een specialistenregister staat ingeschreven en die in een nieuw/ander specialisme wil worden opgeleid en geregistreerd. Specialisten met een registratie bij de RGS die een nieuwe registratie als arts M&G wensen, kunnen een individueel scholingsprogramma volgen die recht doet aan de eerder verworven competenties. Het individueel scholingsprogramma wordt opgesteld door het opleidingsinstituut (de NSPOH) in overleg met de praktijkopleider. Een zij-instromer kan vervolgens het individueel opleidingsprogramma ter goedkeuring indienen bij de RGS. Op basis van het goedgekeurde opleidingsprogramma wordt de individuele opleiding gevolgd, gevolgd door een verzoek om registratie als arts M&G.

Wil je meer weten over eerder verworven competenties, het verkorten van de opleidingsduur, de opmaak van een porfolio en/of zij-instroom, neem dan vrijblijvend contact op met het opleidingsinstituut, de NSPOH.