Informatiebijeenkomst landelijk werkgeverschap 21 september 2017

Impressie informatiebijeenkomst landelijk werkgeverschap arts M&G

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 21 september jl. was een informatiebijeenkomst over het aanstaande landelijk werkgeversschap bij SBOH te Utrecht. Onderstaand vind je het verslag dat VWS beschikbaar heeft gemaakt. Ook kun je video-opnamen van de volledige presentatie van Kees Esser downloaden, een sfeerimpressie en de presentaties.

Aan deze middag over de toekomst van de medische vervolgopleiding arts Maatschappij en Gezondheid (M&G) nemen zo’n 70 mensen deel. Hun achtergrond en hun binding met de vervolgopleiding is divers. Er zijn opleidingscoördinatoren, artsen M&G, opleiders, vertegenwoordigers van GGD-en, hoogleraren, vertegenwoordigers van het capaciteitsorgaan, aiossen en vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS.

Download de sfeervideo

Henk Soorsma, afdelingshoofd bij de directie Publieke Gezondheid van het Ministerie van VWS opent namens de stuurgroep de middag. Hij vertelt waarom en hoe VWS samen met vertegenwoordigers van ActiZ, GGD GHOR Nederland, KAMG, LOSGIO, NSPOH en TNO een stuurgroep heeft gevormd. Hun opdracht is veelomvattend: het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding en de aantrekkelijkheid van het vak arts M&G verhogen. Dit zal zichtbaar worden door meer instroom in de medische vervolgopleiding M&G en een landelijk dekkend aanbod van vakbekwame artsen. Een eerste belangrijke stap in dit traject is het realiseren van een landelijk werkgeverschap voor deze artsen in opleiding. Een tweede stap is het organiseren van opleidingsinstituut overstijgende taken.

Belangrijke stap 1: Landelijk werkgeverschap via de SBOH

Kees Esser, bestuurder van de SBOH, introduceert het landelijk werkgeverschap en sluit aan bij de ervaring die de SBOH heeft. De SBOH is reeds een landelijk werkgever voor de opleiding huisartsgeneeskunde, de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten. Hij vertelt over de voordelen van een landelijk werkgeverschap en gaat in op vragen uit het publiek.

Download de video om zijn bijdrage te bekijken.

Download de taakopdracht aan SBOH

Belangrijke stap 2: Organiseren van opleidingsinstituut-overstijgende taken

Hoe komen we tot een robuuste opleidingsinfrastructuur? Henk Soorsma laat weten dat de stuurgroep dit een belangrijke vraag vindt. Om dit te verkennen heeft de stuurgroep Paul van der Velpen gevraagd om als ‘Verkenner’ op te treden – taakopdracht in kader – en uitgewerkte voorstellen aan de stuurgroep te doen voor een organisatiestructuur eind dit jaar. Een robuuste opleidingsinfrastructuur is immers nodig voor een hogere kwaliteit van de medische opleidingen, aantrekkelijkheid van het medische beroepen en meer coördinatie en afstemming met betrekking tot de instroom en capaciteit van het opleiden in de praktijk. Paul van der Velpen stelt zichzelf kort voor en benadrukt met de verschillende partijen in gesprek te gaan. Hij gaat de knelpunten in kaart brengen, benoemen waar overeenstemming over is en onderwerpen benoemen die om gedragen oplossingen vragen. Ook zal duidelijk worden wie waar verantwoordelijk voor is bij het traject van opleiding en instroom van artsen M&G.

De Verkenner vraagt de zaal naar hun eerste ideeën. De deelnemers noemen de volgende onderwerpen die een nadere verkenning vragen: het koppelen van de opleiding aan universiteiten/wetenschappelijk onderzoek, de verbinding van de GGD-en met Jeugdhulp, het niet uit het oog verliezen van de forensisch artsen bij deze verkenning, het betrekken van huisartsen en meer aandacht voor de het vak arts M&G in de opleiding geneeskunde. Andere aandachtspunten kunnen zij mailen naar: pvelpen@xs4all.nl.

Download de taakopdracht aan de Verkenner

Het ministerie van VWS legt uit dat ‘meer aandacht voor de het vak arts M&G in de opleiding geneeskunde’ buiten de taak van de Verkenner valt. KAMG is hiermee bezig. KAMG vult aan dat er drie programmalijnen zijn:

  1. bekendheid en imago
  2. opleiden & academiseren
  3. uitdagend werk en goed werkgeverschap

De invulling hiervan wordt bepaald door het antwoord op de vraag ‘wat voor arts M&G heb je nodig over tien jaar?’ KAMG wil draagvlak creëren in het veld en input verkrijgen voor deze programmalijnen door het organiseren van regionale bijeenkomsten met de verschillende veldpartijen.

Nienke van den Berg, aios infectieziektebestrijding 1e fase en bestuurslid van het LOSGIO, Barend Middelkoop, hoogleraar Public Health en Jeannette Boer, instituutsopleider bij NSPOH, vertellen hun droom over de toekomst van het vak arts M&G.

Tijdens het laatste deel van de bijeenkomst sprak de zaal met een panel bestaande uit de ‘dromers’ aangevuld met René Stumpel, DPG Gooi- en Vechtstreek mede namens GGD GHOR NL, en Elise Buiting, voorzitter van KAMG én werd er in werkgroepjes gereflecteerd op de dromen. De uitkomsten hiervan nemen de opleidingsinstituten mee in de te maken plannen voor het verbeteren van de opleiding en het imago van de arts M&G.

Terugkijkend op de bijeenkomst concludeert Henk Soorsma mede namens de stuurgroep, dat opleiden een vak is en dat dit ook gefaciliteerd mag worden en dat dit is wat we de komende periode gaan realiseren met de SBOH als landelijk werkgever. Aan het eind van dit jaar zal de Verkenner zijn voorstellen opleveren. Begin dit voorjaar komt er dan duidelijkheid over de opleiding arts M&G, zodat in de zomer de werving en selectie van aios voor de lichting 2019 kan starten.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]