Workshops KAMG congres – 22 november

1. ‘Kwetsbare personen en groepen in een kwetsbare leefomgeving’, ‘sociale en ruimtelijke injustice’ (Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde – NVMM)

Gezinnen die wonen op locaties met slechte luchtkwaliteit en veel geluidshinder worden driedubbel belast. Op deze milieubelaste plekken wonen vaak mensen met een lager inkomen in relatief slechte woningen. Vaak is verhuizen geen optie en zijn er weinig opties om hun leefomgeving te verbeteren. (ref WHO). Na een introductie over het onderwerp, gaan we samen aan de slag om aan de hand van een concrete locatie te kijken naar lokale verbeteropties. Vervolgens zoomen we uit en gaan met een planologische blik kijken naar de bouwopgave van een stad/gebied en hoe daarmee de dubbele milieubelasting zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Sprekers: Guus de Hollander, Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit, PBL en Hanneke Kruize, onderzoeker Gezonde Leefomgeving bij het centrum Duurzaamheid RIVM

2. Gezonde Leefstijl bij kwetsbare gezinnen. (Fonds Nuts OHRA – FNO)

Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen leven in Nederland 6 jaar korter en 15 jaar in minder goede gezondheid dan mensen met een hoog inkomen en een hoge opleiding. In deze workshop gaan we in op de eerste resultaten en ervaringen van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij dat zich richt op de integrale aanpak van roken, overgewicht, alcoholgebruik en ervaren gezondheid bij kwetsbare gezinnen. Aan de hand van de lessen uit het programma en samen met een ervaringsdeskundige gaan we  in op:  Wat speelt er bij deze gezinnen, wat werkt goed bij het veranderen van leefstijl en wat niet en wat kunnen hulpverleners doen?

Spreker: Monique Schrijver, Programmaleider Gezonde Toekomst Dichterbij

3. Hoe kwetsbaar is de aios? (LOSGIO & SBOH)
Voor aios, opleiders en andere geïnteresseerden in een veilig leerklimaat

Als werkgever van 3.000 aios voelt de SBOH zich verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden en een gezonde leeromgeving.
De recente Risico Inventarisatie en Evaluatie laat zien dat het altijd beter kan. In de huisartsopleiding ijvert de aios-vereniging al meer dan een jaar voor een veilig leerklimaat. Wat houdt dat in, hoe kun je het bereiken en wat kunnen wij ervan leren? LOSGIO en SBOH willen aan de hand van voorbeelden met de deelnemers in gesprek welke valkuilen er zijn bij het opleiden van aios M&G en hoe die kunnen worden vermeden.

Sprekers: Lilian van der Ven (voorzitter Losgio) en Hans Schmidt (manager externe zaken SBOH)

4. Psychosociale ondersteuning aan ongedocumenteerden en nieuwkomers, een brug naar zorg (Dokters van de Wereld)

Veel mensen zonder geldige verblijfspapieren en mensen die net een status gekregen hebben, kampen met diverse en vaak forse psychische problemen. De trauma’s uit het land van herkomst of tijdens de route naar Nederland en de onzekerheden hier, zorgen voor spanningsklachten, stress, nachtmerries tot aan PTSS. De weg naar de reguliere GGZ-zorg kent diverse obstakels. Dokters van de Wereld biedt hen in 4 steden laagdrempelige psychosociale ondersteuning (PSO). Wat zien we op onze spreekuren, welke aanpak gebruiken we en wat is nodig voor het waarborgen van adequate GGZ-zorg voor deze kwetsbare mensen? In deze workshop wordt een beeld geschetst van de problematiek, de PSO-aanpak en oplossingsrichtingen. Luister en praat mee!

Spreker: Petra Wisse (verpleegkundige en projectcoördinator Zorgcafé)

Gerelateerd aan dit thema is het sinds 1 sep jl. gestarte EmpowerMENT project: EMPOWERende, integrale persoonsgerichte ondersteuning en samenwerking vanuit de eerste lijn voor screening, begeleiding en verwijzing bij vluchtelingkinderen met MENTale problemen (Radboudumc). José Renkens (cultuurpsycholoog en hoofdonderzoeker) zal aansluitend op Dokters van de Wereld uitleg geven over de (deel)onderzoeken en interventie in Nijmegen, Eindhoven, Oss, en Cuijk.

5. ‘Autisme en mondzorg, hoe doe je dat?’ (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde – KNMT)

Ongeveer 1 procent van de Nederlanders heeft autisme. Dat betekent dat iedere (mond)zorgverlener wel een patiënt met autism behandelt. Maar hoe doe je dat? Hoe creëer je een veilige stoel, wetend dat de tandartspraktijk met nogal wat licht en geluid gepaard gaat. Daarover praat tandarts Sonja Kalf, gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een beperking, u graag bij. Van het belang van vooraf informatie opvragen tot het reduceren van angst door voorspelbaar te handelen.

Spreker/inleider: Sonja M Kalf-Sholte, tandarts-gehandicaptenzorg

6. ‘Welke ontwikkelingen in de kindergeneeskunde zijn onmisbaar voor u als arts M&G?’ (Vereniging Artsen Volksgezondheid – VAV en Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde – NVFG)

Kinderen zijn vanuit vele perspectieven een kwetsbare groep, zeker indien zij niet gezond zijn. Om de publieke zorg goed op de juiste mensen te richten en om de privaat-publieke gelden adequaat te besteden, mits effectief en efficiënt, is het van belang om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Het betreft vaak ernstige aandoeningen bij een bij uitstek kwetsbare groep. Nieuwe chirurgische en medicinale oncologische behandelingen worden door experts gepresenteerd. Het belang voor en de rol van de arts M&G wordt nader toegelicht.

Sprekers/inleiders: Frans Philipszoon en Rob van Maanen

7. Betaald werken met psychische beperkingen: wie mag en wie moet? (VAV)

Mensen met een bijstandsuitkering dragen vaak verhoogde gezondheidsrisico’s: een inkomen rond de armoedegrens, langdurige werkeloosheid, lage opleiding etc. Bijkomende factoren zoals taalachterstand en schulden zorgen voor een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook tot de zorg. De Participatiewet beoogt zoveel mogelijk mensen terug te leiden naar betaald werk. Betaald werk kan de gezondheid positief beïnvloeden, mits rekening wordt gehouden met de persoonlijke beperkingen. Dat is maatwerk. In Rotterdam verstrekt een team van GGZ-professionals adviezen met betrekking tot de psychische participatiemogelijkheden van uitkeringsgerechtigden. Wat is de meerwaarde ten opzichte van een medisch advies, en wat de minderwaarde? Hoe bundelen we psychologische – en sociaal-geneeskundige expertise in het sociale domein?

Sprekers: Suili Oey, arts M&G, Arbeidshulpverlening Indigo Rijnmond, Linda Genee, psycholoog, Arbeidshulpverlening Indigo Rijnmond, Paula Steinbuisch, kwaliteitsmedewerker ExIT, gemeente Rotterdam

8. Het kwetsbare gesprek – haal eruit wat erin zit (AJN Jeugdartsen Nederland)

De adolescenten periode is voor (vrijwel alle jongeren) een uitdagende maar ook kwetsbare levensfase. Onze veranderende maatschappij stelt hoge eisen en de overdaad aan keuze-opties, on & -offline prikkels en focus op uiterlijk succes en prestatiedruk, maakt het (naast de toename van ingewikkelde en complexe gezinssituaties) voor veel jongeren ingewikkeld om zich staande te houden. We zien als gevolg een verontrustende stijging van het aantal jongeren met emotionele (mentale) problemen; angst, paniek, somberheid en depressie. In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over het huidige preventieve aanbod t.a.v. emotionele problemen en met elkaar verkennen wat er nodig is om deze doelgroep adequaat te blijven bereiken en ondersteunen op hun weg naar een gezonde mentaal/fysieke volwassenheid.

Spreker: Wico Mulder, arts M&G

9. Vaccinatie op maat.  (Vereniging voor artsen Infectieziektebestrijding – NVIB)

Vaccinatie draagt in belangrijke mate bij aan de preventie van infectieziekten. Met de ontwikkeling van nieuwe vaccins kunnen er meer infectieziekten worden voorkomen. Deze vaccinatiemogelijkheden voor preventie worden echter niet ten volle benut, zeker niet voor kwetsbare groepen zoals immuungecompromit­teer­den, ouderen en (te vroeg geboren) kinderen. Al in 2013 constateerde de Gezondheidsraad dat nieuwe vaccins in Nederland bijna niet gebruikt worden. Volgens de Gezondheidsraad vallen deze vaccins tussen wal en schip, omdat ze niet in aanmerking komen voor het Rijksvaccinatieprogramma, te onbekend zijn bij artsen en patiënten en niet worden vergoed. Het gevolg is dat er gezondheidswinst blijft liggen. Tegelijkertijd worden de GGD’en geconfronteerd met vragen van ouders die hun kind(eren) toch willen laten vaccineren tegen ziektes die niet zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma of waarvoor zij niet tot de risicogroep behoren. Recent voorbeeld daarvan is de discussie rondom de meningokokken (MenACWY en MenB) vaccinaties. Vraag is of het wenselijk is dat de GGD-en zich ontwikkelen tot vaccinatiecentra op maat?

Sprekers/inleiders: Sophie Niemansburg (arts infectieziekten, GGD ZHZ), inleiding; Erik de Jonge (arts infectieziekten, GGD-Rotterdam-Rijnmond) gespreksleiding

10. Infectieziektenbestrijding bij asielzoekers, gedetineerden en dak- en thuislozen een uitdaging!! (Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding – VvAwT)

Bepaalde infectieziekten komen meer voor onder asielzoekers,  gedetineerden en dak-en thuislozen dan onder de algemene bevolking als gevolg van leefstijl en incidentie van infectieziekten in het land van herkomst. Wat is de rol van de GGD en justitie bij de preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Welke problemen ondervinden zij en welke ketenpartners zijn belangrijk. Hoe borg je continuïteit van zorg. Speciale aandacht zal er zijn voor tuberculose.

Sprekers/inleiders: Margreet Kamphorst-Roemer, medisch adviseur DJI, Myrthe Hartgers AIOS tuberculosebestrijding GGD Adam en Bert Wolters, arts infectieziekten- en tuberculosebestrijding GGD Groningen

11. Het Kwetsbare jonge kind; de eerste 1000 dagen (Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld – VVAK)

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Welke problemen zien we in de eerste 1000 dagen? En wat zien we vaak niet? Welke schade kan het gevolg zijn van een valse start?

Landelijk is het Actieprogramma Kansrijke Start opgezet. Wat betekent dit voor gemeenten? Welke rol en verantwoordelijkheid pakken we als artsen M&G in onze gemeenten op? Wat hebben we hiervoor nodig?

Sprekers/inleiders:  Jolande Schoonenberg, vertrouwensarts, VVAK en Astrid Nielen, jeugdarts/arts M&G, AJN.

12. Kwetsbaarheid in het kwadraat. Een inkijk in het werk (en leven) van de forensisch arts (Forensisch Medisch Genootschap – FMG)

In de forensische geneeskunde kennen we alleen maar kwetsbaren: de gedetineerde, de verslaafde, de verkrachte en de nabestaande. In de workshop wordt aan de hand van een forensisch geneeskundige casus een inkijk gegeven in het werk van de forensisch arts, waarbij aandacht wordt besteed aan al die kwetsbaren. Het bespreken van de kwetsbaarheid van de forensisch arts wordt daarbij niet geschuwd.

Sprekers/inleiders:  Prof mr. Wilma Duijst-Heesters, forensisch arts KNMG/ drs Will Vervoort-Steenbakkers, arts Maatschappij en Gezondheid , MPH, forensisch arts FMG

13. De kwetsbare professional (Netherlands School of Public and Occupational Health – NSPOH)

Wat doe je en wie ben je? Ervaar je dat je taken los zijn komen te staan van wie je bent en wat je blij maakt? Sluit wat de organisatie van je verwacht niet meer aan bij wat je aankunt qua werkdruk? Daarin ben je niet de enige. Juist bij werknemers die trouw zijn aan de organisatie, die hulpvaardig zijn en hun werk als roeping zien komt dit voor. In deze workshop delen we informatie en bespreken we hoe we dit plezier weer terugkrijgen.

Spreker/inleider: Evi Vermeer

14. Meldpunt niet-actute zorg verwarde personen (ZonMW)

Meldpunt Bijzondere Zorg Gelderland-Zuid. Steeds vaker krijgen politie en andere publieke dienstverleners te maken met mensen die verward gedrag vertonen. Zij zijn kwetsbaar en kunnen bezorgdheid oproepen in hun naaste omgeving. Soms zorgen zij voor overlast op openbare plekken. Als deze mensen acute hulp nodig hebben, kan de crisisdienst van de GGZ uitkomst bieden. Maar vaak is acute hulp (nog) niet nodig. In dat geval kan de persoon die verward gedrag vertoont, aangemeld worden bij het Meldpunt Bijzondere Zorg. Waarom is er een Meldpunt Bijzondere Zorg in het leven geroepen, wat wordt er dan gemeld en wat doet het meldpunt na een aanmelding? Hoe zorgen we met z’n allen voor een sluitende aanpak voor deze lastige doelgroep?

Sprekers zijn: Maria van der Linden en Klaas Verhoeven van de GGD Gelderland Zuid en Lissanne Hogema ZonMw

15. ‘Kennisagenda Klimaat en Gezondheid’ Hoe kun je hier artsen Maatschappij en Gezondheid actief bij betrekken? (alleen tweede ronde)

Het klimaat verandert. In Nederland en Europa zijn er al allerlei zichtbare gezondheidsgevolgen. Voorbeelden zijn hittestress, luchtwegklachten, eikenprocessierups, teken- en muggengebonden ziekten. Maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, bieden kansen voor het bevorderen van de gezondheid, maar brengen mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee. In de kennisagenda staat welk onderzoek uitgevoerd moet worden om de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering te beperken. Bij dit onderzoek moet de samenleving actief betrokken worden. Welke rol kunnen/moeten artsen Maatschappij en Gezondheid nemen in het onderzoek en het nemen en uitvoeren van maatregelen.

Sprekers/inleiders: Dr. Ir. Arnold van Vliet, specialist op gebied van van citizen science netwerken, coördinator van de natuurnieuwssite Nature Today, WUR en Henk Jans, arts MG, MMK, voorzitter NVMM

Schrijf je in via het aanmeldformulier.