/, Opleiding, Opleidingsplan, Uncategorized/Landelijk opleidingsplan arts M&G 2017 – veelgestelde vragen

Landelijk opleidingsplan arts M&G 2017 – veelgestelde vragen

10 november 2018
Nadat het opleidingsplan in juni 2018 is aangeboden aan het CGS, werkt de bestuurscommissie Opleidingen aan de invoering van het plan, zodat er vanaf 1 januari 2021 volgens dit plan kan worden opgeleid. Onderstaand vind je een lijst met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over het nieuwe opleidingsplan.

In het LOP arts M&G 2017 is er sprake van één vierjarige specialistenopleiding tot arts M&G. Met de nieuwe specialistenopleiding tot arts M&G komt een eind aan de tweedeling in de opleiding tot arts M&G in profiel- en specialistenopleiding. De profielopleidingen verdwijnen. In de nieuwe integrale specialistenopleiding tot arts M&G is ruimte voor uitstroom in 5 deskundigheidsgebieden. Registratie per deskundigheidsgebied is mogelijk binnen het register van de KAMG (in oprichting).

Bron: aanbiedingsbrief LOP CGS dd 29-5-18

De geplande invoerdatum voor het LOP arts M&G 2017 is 1-1-2021. De KAMG gaat de implementatie van het LOP voorbereiden door de impact van de veranderingen door het landelijk werkgeverschap voor het veld nauwkeurig te monitoren. Medio 2020 vindt evaluatie plaats. Als uit de evaluatie onverhoopt blijkt dat implementatie van het LOP per 1-1-2021 niet voor alle deskundigheidsgebieden wenselijk is, is er een mogelijkheid om het LOP gefaseerd in te voeren.

Bron: aanbiedingsbrief LOP CGS dd 29-5-18

Het LOP arts M&G is op 1 juni 2018 ter goedkeuring aangeboden aan het College Geneeskundig Specialisten. Het CGS adviseert VWS over het LOP arts M&G 2017.

Per 1-1-2019 wordt – voor de door VWS gefinancierde profielen – het landelijk werkgeverschap voor aios M&G geïntroduceerd. Het opleidingscurriculum is per 1-1-2019 aangepast in lijn met het LOP arts M&G 2017. Hierdoor kan de overgang van het opleidingscurriculum per 1-1-2019 naar het LOP arts M&G 2017 per 1-1-2021 eenvoudig worden gerealiseerd.

Bron: aanbiedingsbrief LOP CGS dd 29-5-18

Patiënten én de volksgezondheid hebben breed kijkende artsen nodig. Met een stevige basisopleiding en een gedegen specialisatie. Iedere specialist en zeker een arts M&G moet zicht hebben op de (gezondheids) zorg in de volle breedte. Een arts M&G begrijpt hoe deze georganiseerd is en kent zijn of haar plek daarin, snapt de principes van zorg en voorzorg en de problemen daarbij, is in staat te communiceren met alle collega’s binnen en buiten zijn of haar vakgebied, is in staat om de belangen van de patiënt te behartigen zelfs als deze tegen de belangen van bv een werkgever ingaan, weet goed door te geleiden naar collega’s en is in staat wetenschappelijk onderzoek te doen, op te leiden, te innoveren en strategisch te handelen. Naast deze vaardigheden moet een specialist een vakman zijn, niet alleen op het brede terrein van de M&G, maar ook in één of meer subspecialisaties.
Bron: mail EB dd 29-3-18

Met het nieuwe LOP arts M&G wordt het vak aantrekkelijker voor jonge artsen omdat het een breed perspectief biedt binnen de publieke gezondheidszorg.

De arts M&G is gedegen opgeleid en heeft kennis over het brede veld van de publieke gezondheidszorg binnen en buiten zijn of haar deskundigheidsgebied. De arts M&G heeft de competenties om op beleidsmatig en strategisch vlak ingezet te worden en de brug te slaan tussen de publieke gezondheidszorg, de curatieve gezondheidszorg, het sociale domein en overheid.

Naast de opleiding arts M&G worden er veldnormen opgesteld waarin per deskundigheidsgebied beschreven wordt wat een basisarts kan en mag doen, wat een AIOS mag en kan doen en wat een arts M&G doet. Hiermee wordt duidelijk welke competenties nodig zijn om bepaalde taken binnen een deskundigheidsgebied uit te voeren en welke verantwoordelijkheden elke arts heeft. Zo is het voor cliënten en stakeholders duidelijk wat er van elke arts verwacht kan worden.

Nee, het LOP arts M&G gaat over alle deskundigheidsgebieden. De KAMG streeft ernaar om de hele opleiding arts M&G gefinancierd te krijgen.

De deskundigheidsgebieden zijn:

  • JeugdGezondheid (JG)
  • Medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld en Forensische geneeskunde (MF)
  • Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding en Medische milieukunde (ITM)
  • Medische Advisering (MA)
  • Donor- en Farmaceutische geneeskunde (DF)

Zodra voor een deskundigheidsgebied het LOP arts M&G start, sluit de instroom van nieuwe artsen in het desbetreffende profielregister. Alleen artsen die dan al in opleiding zijn voor het betreffende profiel, kunnen zich na afronding van hun profielopleiding nog registreren in het profielregister. Sluiting van het profielregister betekent: geregistreerde profielartsen behouden hun registratie, maar er worden geen nieuwe artsen geregistreerd. Na enige tijd zal het profielregister afgeschaft worden, afhankelijk van de doorstroming van profielartsen naar het LOP arts M&G.

Voor de huidige profielartsen geldt een overgangsregeling. Een profielarts kan op basis van aantoonbare, eerder verworven competenties, en eventuele aanvullende eisen, geregistreerd worden in het specialistenregister of instromen in de opleiding arts M&G. De overgangsregeling zal gelden voor een nog nader te bepalen periode.

Een profielarts moet rekening houden met het afschaffen van het profielregister in de toekomst. Als hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van de overgangsregeling en het profielregister wordt afgeschaft, vervalt daarmee ook de titel als profielarts.

Ja, artsen M&G hebben een breed competentieprofiel waarmee zij kunnen werken in de spreekkamer en op het gebied van beleid en strategie en onderzoek. De arts M&G coacht en ondersteunt professionals bij gecompliceerde problemen, is gesprekspartner voor andere medische specialisten en verbindt de bevindingen uit de spreekkamer met te formuleren beleid.