/Leden

Leden

De KAMG verenigt 11 wetenschappelijke verenigingen van artsen die zich dagelijks inzetten voor een gezonde bevolking in Nederland, werkzaam in de publieke gezondheid. We behartigen de belangen van ruim 2000 artsen M&G, aangesloten bij de afzonderlijke verenigingen.

De volgende Wetenschappelijke en beroepsverenigingen van artsen zijn aangesloten bij de KAMG:

Jeugdartsen Nederland

De AJN (Jeugdartsen Nederland) is de wetenschappelijke vereniging van én voor jeugdartsen, veelal werkzaam in de JGZ. Jeugdartsen bevorderen preventie als specialist van de opgroeiende jeugd: als verbinder, als community doctor, als zorgverlener, als beleidsadviseur en als onderzoeker.

Lees meer

Forensisch Medisch Genootschap

Het FMG is de beroepsvereniging van forensisch artsen. Deze artsen zijn werkzaam op het terrein van medisch onderzoek en advisering ten dienste van (straf)rechtspleging en -handhaving aan overheid, politie en justitie.

Lees meer

Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management en Onderzoek

De NVAG is met de VAGZ en de VIA gefuseerd tot de nieuwe Vereniging Artsen Volksgezondheid. — De NVAG is de vereniging voor artsen die werken in Beleid, Management of sociaal-geneeskundig Onderzoek (BMO) en die daarbij het volledige systeem rond volksgezondheid en gezondheidszorg als perspectief nemen.

Lees meer

Nederlandse Vereniging van Donor Geneeskunde

De NVDG is de vereniging voor artsen die werkzaam zijn op het gebied van de Donorgeneeskunde. Zij houden zich bezig met de medische aspecten van donoren die lichaamsmateriaal afstaan voor de behandeling van patiënten.

Lees meer

Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde

Medisch milieukundigen houden zich bezig met de effecten die milieufactoren kunnen hebben op de gezondheid en contact daarmee voor burgers te voorkomen of beperken. Bijvoorbeeld bij windmolens of snelwegen.

Lees meer

Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

De NVFG is de vereniging voor artsen die werken op het gebied van geneesmiddelen. Zij richten zich vooral op voorlichting over geneesmiddelen, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen en bewaking van de veiligheid van (on)geregistreerde geneesmiddelen.

Lees meer

Vereniging van Adviserend Geneeskundigen bij Zorgverzekeraars

De VAGZ is met de NVAG en de VIA gefuseerd tot de nieuwe Vereniging Artsen Volksgezondheid. — De VAGZ is de wetenschappelijke vereniging voor artsen die werken bij zorgverzekeraars en adviesorganen over het zorgverzekeringsstelsel. Deze artsen geven bijvoorbeeld advies over de vergoeding van nieuwe behandelwijzen.

Lees meer

Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen

De VIA is met de NVAG en de VAGZ gefuseerd tot de nieuwe Vereniging Artsen Volksgezondheid. — De VIA is de vereniging voor artsen binnen de sociaal medische advisering en indicatiestelling. Zij adviseren bijvoorbeeld over arbeidsgeschiktheid, bijzondere bijstand, WMO-voorzieningen of het indiceren van AWBZ-zorg.

Lees meer

Vereniging voor artsen Infectieziektebestrijding

De NVIB is de vereniging voor artsen infectieziektebestrijding. Deze artsen werken bij de GGD, in laboratoria en op beleidsfuncties in het gebied van public health.

Lees meer

Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling

De VVAK behartigt de belangen van de vertrouwensartsen en bewaakt de kwaliteit binnen dit beroep. De vertrouwensarts komt in actie na meldingen van (vermoeden van) kindermishandeling bij Veilig Thuis of  vanuit de gezondheidszorg.

Lees meer

Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding

De VvAwT is de wetenschappelijke vereniging van de artsen tuberculosebestrijding werkzaam bij GGD’en en is een sectie van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

Lees meer

Landelijk Overleg van Sociaal-geneeskundigen in Opleiding

Het LOSGIO vertegenwoordigt alle sociaal geneeskundigen in opleiding (AIOS) tot sociaal geneeskundige (arts Maatschappij & gezondheid, bedrijfsarts of verzekeringsarts).

Lees meer