//Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde

Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde

Medische milieukunde houdt zich bezig met de raakvlakken tussen milieufactoren en gezondheid. De voornaamste doelstelling van medische milieukunde is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door het contact met milieudeterminanten te voorkomen dan wel beperken.

Het werkveld van de medische milieukunde is divers: verontreinigingen in de bodem, het water, de binnenlucht van huizen, de buitenlucht, verstoring (stankhinder, geluidhinder, straling, veiligheid en rampenbestrijding) en leefbaarheid (de relatie tussen milieu, gezondheid en ruimtelijke ordening). Het streven is uiteindelijk het realiseren van een zo gezond mogelijke leefomgeving.

Het belangrijkste doel van deze Vereniging is het verbreden van de wetenschappelijke basis van de medische milieukunde. De NVMM probeert door het ontwikkelen van wetenschappelijke richtlijnen en door het bevorderen van een gedachtewisseling met verschillende disciplines, bij te dragen aan de meningsvorming over de relatie tussen milieuverontreiniging en gezondheid.

Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde

Secretariaat
Postbus 3024
5003 DA Tilburg

www.medischemilieukunde.nl
info@medischemilieukunde.nl