Luchtvervuiling

Brief aan de informateur: maak werk van preventie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]“Het is hoog tijd dat het nieuwe kabinet echt kiest voor en serieus werk maakt van preventie, gezondheidsbevordering en participatie. Drie begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het huidige gezondheidszorgsysteem met zijn nadruk op cure, care en betaling per verrichting wordt op termijn onhoudbaar door toenemende inefficiëntie en ineffectiviteit. Preventie moet verregaand geïntegreerd worden met cure en care.”

Een brief met deze boodschap van de KAMG ontving Edith Schippers na haar benoeming als (in)formateur van de kabinetsformatie. Je kunt de brief downloaden of hieronder lezen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”7409″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Mevrouw drs. E.I. Schippers, informateur Tweede Kamer der Staten-Generaal

Utrecht, 6 april 2017

Behandeld door: Ronald Duzijn en Lode Wigersma
Onderwerp: Werk maken van preventie, participatie en gezondheidsbevordering

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Geachte mevrouw Schippers,

Als minister van VWS zei u het al in uw interview in Medisch Contact (22 september 2016): “De komende tien jaar gaan we in de zorg van behandelen naar voorkómen. De overheid heeft daarin een belangrijke rol. (…) Leefstijl veranderen is ongelooflijk moeilijk en mensen kunnen dat meestal niet alleen. Je moet mensen verleiden tot gezond leven”. De Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen had hier in 2015 al op gepreludeerd, door voor de “voorzorg” een voorname plaats in de zorg van de toekomst te reserveren. Voorzorg richt zich op het bevorderen van gezond leven, beschermen van gezondheid en het voorkomen van ziekte.

Naast de zorg zelf zijn er uitdrukkelijk andere domeinen bij betrokken. Dat kan alleen met een integrale aanpak met aandacht voor gezondheidsvaardigheden in het onderwijs, het werk, de buurt en de zorg. Voorzorg richt zich op het ontwikkelen van veerkracht van mensen en op gezondheidsrisico’s door gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en ziektepreventie, individueel én collectief.

De beweging naar voorzorg is al in gang gezet. Vele initiatieven in het land omarmen de preventie en “voorzorg”, en geven er vorm aan; binnen maar ook buiten de gezondheidszorg. Participatie in de samenleving, meedoen, werken, naar school gaan, lichamelijke activiteit, opgroeien en leven in veiligheid, gezond leven, gezond eten: al deze zaken zijn aantoonbaar goed voor de gezondheid, ook als men al een of meer chronische aandoeningen heeft. Helaas lopen veel van deze losse, niet samenhangende initiatieven uiteindelijk dood in onoverzichtelijke regelgeving, verkeerde prikkels in het systeem of gebrek aan structurele financiering. Kortom, goede bedoelingen maar geen structuur, geen samenhang en geen continuïteit.

Het is hoog tijd dat het nieuwe kabinet echt kiest voor en serieus werk maakt van preventie, gezondheidsbevordering en participatie. Drie begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het huidige gezondheidszorgsysteem met zijn nadruk op cure, care en betaling per verrichting wordt op termijn onhoudbaar door toenemende inefficiëntie en ineffectiviteit. Het zogenaamde paard achter de wagen. Preventie moet verregaand geïntegreerd worden met cure en care. En daartoe is een ferme stimulus vanuit de overheid nodig. De overheidsuitgaven aan openbare gezondheidszorg zijn bedroevend laag en dienen – indien de overheid preventie serieus en stevig inhoud en vorm wil geven – in goede verhouding te staan met de uitgaven aan cure en care. Herverdeling van middelen is aangewezen.

Wij adviseren het komende kabinet om niet alleen structureel meer geld uit te trekken voor preventie, participatie en volksgezondheid, maar in het verlengde daarvan ook anderszins zinvolle maatregelen te nemen door in elk geval:

  • Te onderschrijven dat preventie, participatie en volksgezondheid geen aangelegenheden voor alleen het ministerie van VWS zijn. Opleiding, werk, maatschappelijke participatie, bouw en ruimtelijke ordening, voeding, marketing, verkeer, milieu: al deze terreinen dragen bij aan de (on)gezondheid van burgers en de samenleving. Op al deze terreinen moet dan ook de verplichting gaan gelden om gezamenlijk de bevordering van de (volks)gezondheid serieus ter hand te nemen, samen met de gezondheidszorg. Wij adviseren het kabinet om hiervoor een coördinerende afdeling boven of tussen de betrokken departementen in te richten.
  • Een kleine, maar fundamentele wijziging in de Zorgverzekeringswet aan te brengen, waardoor zorgverzekeraars in relatie tot de basisverzekering verantwoordelijk worden voor het financieren van collectieve zowel als individuele preventiemaatregelen; iets dat zij nu niet of slechts zeer beperkt mogen doen. Collectieve en individuele preventieve zorg is daarmee een basisvoorziening en aanspraak van en voor alle Nederlanders.
  • Een beleid te ontwikkelen om (potentieel) gezondheidsschadelijke (infra)structuren, processen, invloeden en producten verplicht te laten testen op gezondheidseffecten.
  • De focus van geavanceerd medisch-wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot hoog- specialistische behandeling van complexe ziekten te verleggen naar basaal medisch- wetenschappelijk onderzoek naar voorkoming, opsporing en vroegtijdige behandeling van ‘gewone’ veelvoorkomende ziekten met een grote ziekte last (individueel en collectief).

Tot nadere toelichting zijn wij graag bereid. Hoogachtend,

Elise Buiting, voorzitter
Koepel van Artsen Maatschappij & Gezondheid.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]