/VVAK: wie welke plicht?

VVAK: wie welke plicht?

4 november 2015
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De gemoederen lopen weer hoog op. Volgens de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik komen mishandelde kinderen niet voldoende in beeld bij het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarom pleit de Taskforce voor een meldplicht bij Veilig Thuis wanneer kindermishandeling niet uitgesloten kan worden. Daar zie ik dan direct een gigantisch definitieprobleem. Want hoe kan ik kindermishandeling uitsluiten? Met welke test? Welke afkapwaarde? Kindermishandeling is een continuüm. Ongetwijfeld zijn u en ik het eens over het begin en einde.

Maar hoe zit het met het grote grijze middengebied van meer of minder zorgelijke situaties? Wanneer gaan zorgen over in kindermishandeling? Uw afkapwaarde is ongetwijfeld anders dan die van mij.

Schade
Zorgelijke situaties vragen zorg en aandacht van verantwoordelijke, betrokken en betrouwbare hulpverleners. Voor het signaleren van problemen en bespreken van de zorgen is de vertrouwensrelatie met het gezin essentieel. Verplicht melden zal deze vertrouwensrelatie ernstig beschadigen. Met als risico dat de mensen die je juist wilt zien, niet meer komen.

En wat gaat Veilig Thuis met die verplichte meldingen doen? De juiste hulp inzetten? Dat kan de professional zelf ook, eventueel ondersteund door Veilig Thuis in een adviestraject. Moet Veilig Thuis de inschatting en het handelen van de professional dan gaan ‘keuren’ en monitoren? Dat zal de drempel voor professionals om contact te zoeken met Veilig Thuis alleen maar verhogen. Bovendien is het een enorme kostenpost. En wat levert het op?

Complex
Kindermishandeling is complexe problematiek, beïnvloed door vele sociaal-maatschappelijke factoren en politieke keuzes. De gevolgen van de economische crisis van de afgelopen jaren, zoals meer werkloosheid, heeft ook zijn invloed op het prevalentiecijfer van kindermishandeling in Nederland. Meldplicht lost kindermishandeling niet op. Steek dan liever in op vroegsignalering en versterking van de jeugdgezondheidszorg. Op voldoende capaciteit en laagdrempelige toegankelijkheid van de hulpverlening. Op voldoende beschikbaarheid van vertrouwensartsen bij Veilig Thuis voor deskundig advies en overleg. Op deskundigheidsbevordering en het op juiste wijze toepassen van de huidige meldcode. Daarin blijft de professionele verantwoordelijkheid en de vertrouwensrelatie met de hulpverlener overeind.

Laten we ons niet blindstaren op kostbare registratiesystemen die schijnveiligheid bieden. Mensen vragen een betrouwbare hulpverlener die hen bijstaat bij hun problemen. Kinderen vragen de verantwoordelijkheid en bescherming van ons allen.

vvak
Lia Jak, arts M&G
Vertrouwensarts Veilig Thuis
Vice voorzitter VVAK