Visitatoren gezocht!

Oproep Visitatoren Evaluatie Individueel Functioneren en Groepsfunctioneren

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Om je te kunnen herregistreren als geneeskundig specialist of profielarts, moet je onder andere hebben deelgenomen aan een geaccrediteerd systeem van evaluatie van je individueel functioneren en een periodieke evaluatie van het functioneren van de groep waarin je werkt. Belangrijk kenmerk van het NVVG/GAV/KAMG- evaluatiemodel is dat de visitatie wordt uitgevoerd door beroepsgenoten (‘peer to peer’). Hiervoor zoekt het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde enthousiaste collega’s die zich als visitator aan dit evaluatiemodel willen verbinden. 

Gezocht wordt naar visitatoren die:

  • Minimaal drie jaar in het bezit zijn van geldige registratie als arts A&G of arts M&G
  • Op hoofdlijnen kennis van en commitment hebben met producten en opvattingen van NVVG, GAV en KAMG
  • Aantoonbare affiniteit en (enige) bekendheid hebben met kwaliteitssystemen
  • Vaardigheden hebben die voor het uitvoeren van visitaties onontbeerlijk zijn (analytisch, communicatief, luistervaardig, coachend, hanteren van het elektronisch visitatie -ondersteuningssysteem)
  • Bereid zijn zich te conformeren aan het reglement Evaluatie Individueel Functioneren en Groepsfunctioneren
  • Bereid zijn deel te nemen aan de visitatietraining
  • Jaarlijks ongeveer 25 uur beschikbaar zijn voor het uitvoeren van minimaal vijf evaluaties individueel functioneren, één evaluatie groepsfunctioneren en een uitwisselingsbijeenkomst.

Voor u aan de slag gaat als visitator, volgt u een tweedaagse training. Deze is kosteloos, geaccrediteerd en duurt twee volle dagen. Beide dagen moeten volledig gevolgd worden om als visitator benoemd te kunnen worden. Na afloop van de training vindt een individueel gesprek met (een deel van) de trainers plaats over de geschiktheid als visitator op te treden. Dit gesprek vormt voor de trainee de gelegenheid zich aan te melden of terug te trekken als visitator. Het bestuur van het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde (KbSG) benoemt visitatoren op voordracht van de trainers voor een periode van drie jaar, verlenging is mogelijk. Deelname aan de training wordt niet vergoed, het uitvoeren van de visitaties wel. De training zal in het najaar van 2018 plaatsvinden.

Aanbod

De visitatie beslaat, exclusief reistijd, circa 3 uur. De totale vergoeding bedraagt 375 euro per visitatie, inclusief eventuele reistijd en reiskosten, inclusief BTW. Voor een groepsvisitatie wordt 4 uur berekend en bedraagt de totale vergoeding 500 euro, inclusief eventuele reistijd en reiskosten, inclusief BTW. Per jaar wordt een visitator geacht minimaal vijf evaluaties individueel functioneren en één evaluatie groepsfunctioneren uit te voeren.

Interesse?

Artsen A&G of artsen M&G die visitator willen worden kunnen zich aanmelden met een mail waarin u expliciet vermeldt in hoeverre u voldoet aan de gestelde eisen. Tevens verzoeken we u om in te gaan op uw motivatie, ervaring, competenties, BIG registratie nummer en een beknopt cv toe te voegen. Het corps van visitatoren kan ingezet worden in de diverse geledingen binnen de beroepsgroepen.

Uw mail graag uiterlijk 20 juli 2018 richten aan het projectsecretariaat o.v.v. Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde / aanmelding visitator.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]