Opvragen kinddossier moeizaam; verbetering gewenst! (AJN)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Consumentenbond publiceerde 23 januari in de Consumentengids een artikel over het opvragen van dossiers van kinderen bij het consultatiebureau of de GGD. Gegevens in (medische) dossiers moeten kloppen en daarom moeten cliënten en/of hun ouders inzage in dat dossier kunnen hebben en het gemakkelijk ter beschikking kunnen krijgen. Echter, de resultaten van het onderzoek door de Consumentenbond geven aan dat het opvragen van het dossier een moeizaam proces is.

Negen van de 26 aanvragers lukte het niet om een kopie te krijgen van het dossier.

Dat het controleren van de inhoud van de dossiers door cliënten zinvol is, blijkt uit het feit dat er bij vier van de 17 dossiers die wel ontvangen werden, fouten werden geconstateerd. Twee keer mist informatie over een allergie, één keer over astma en één keer staan inentingen niet goed genoteerd.

Verrast door volledigheid
Dertien keer ging het overigens wel goed, en waren proefpersonen soms blij verrast met de volledigheid van het dossier. Het kan dus wel en daarom is het jammer dat het al dan niet slagen van een aanvraag blijkbaar afhankelijk van de individuele instelling is. En dit terwijl het recht op inzage en opvragen van het dossier wettelijk geregeld is (WGBO). Voor meer resultaten, zie de PDF van het artikel in de Consumentengids.

Moet overal beter!
De ervaringen van de proefpersonen zijn vergelijkbaar met die van proefpersonen bij onze eerdere onderzoeken naar het opvragen van medisch dossiers bij huisartsen (2014) en ziekenhuizen (2016). Naast het feit dat ook toen dossiers soms helemaal niet ontvangen werden, waren veel dossiers onvolledig en kregen proefpersonen zelfs het dossier van andere patiënten toegestuurd. Steeds meer worden patiëntendossiers gedigitaliseerd en wordt het inzagerecht ook digitaal geregeld. Dat moet voor verbetering gaan zorgen.

(Bron: Consumentenbond, Consumentengids, 23 januari 2018).

Reactie AJN op deze publicatie (26 januari 2018):

Wij vinden het jammer dat uit de steekproef is gebleken dat de dossiers niet of niet altijd binnen de gestelde termijn zijn aangeleverd aan de ouders. Aan de JGZ-organisaties hebben we dan ook gevraagd het recht op inzage en afschrift goed, zorgvuldig en tijdig na te leven. Gelukkig was een aantal ouders ook blij verrast na het opvragen. We vinden dat inzage van ouders in het kinddossier dat de Jeugdgezondheidszorg beheert, altijd goed, zorgvuldig en tijdig moet worden georganiseerd. Ouders moeten het dossier van hun kind kunnen inzien of een kopie kunnen opvragen.

De arts moet volgens de wet ‘zo spoedig mogelijk’ inzage in en afschrift van het dossier geven. Hierbij komt zorgvuldigheid op de eerste plaats. Het kinddossier is een medisch dossier. Het moet duidelijk zijn dat het verzoek afkomstig is van een ouder die met het gezag is belast en dat voldaan wordt aan de leeftijdsspecifieke regels voor het recht van ouders op inzage in en een afschrift van het medisch dossier van hun kind. Als ouders inzage of een afschrift vragen, moeten wij er vervolgens zeker van zijn dat het ook daadwerkelijk de ouder van het kind betreft en niet iemand die zich voordoet als ouder.

Wij wegen ook af of er sprake is van een uitzonderingssituatie. Zeker bij complex samengestelde gezinnen waarbij problemen spelen of bij vechtscheidingen. Daarbij kan het zijn dat er geen inzage of een afschrift van (een deel van) het dossier wordt verleend. Omdat de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor wordt geschonden of omdat het kind daardoor in gevaar wordt gebracht.

Een afspraak met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan een stap in het proces zijn, om het dossier samen te bespreken en/of een toelichting te geven.

Na de zorgvuldigheidscheck dient het dossier geprint of gekopieerd (in geval van papieren dossier) te worden. Uitgangspunt is dat een verzoek van ouders zo snel mogelijk wordt afgehandeld en dat ouders niet langer hoeven te wachten dan nodig. In de praktijk kost het proces soms meer tijd dan gewenst.

Als sector zijn we volop bezig met de ontwikkeling van cliëntportalen en persoonlijke gezondheidsomgevingen waarin de (gezaghebbende) ouder online gegevens uit het kinddossier kan inzien. Vooralsnog betreft dit inderdaad een beperkt aantal gegevens, en kunnen deze gegevens een verzoek om inzage of afschrift van het kinddossier niet vervangen.

Namens de branche- en beroepsverenigingen
ActiZ-Jeugd, AJN Jeugdartsen Nederland, GGD GHOR Nederland, NCJ en V&VN

* De Consumentenbond spreekt zelf overigens van een geringe, niet representatieve steekproef en heeft de betrokken JGZ-partijen niet om een reactie gevraagd.

Bron: www.artsenjgz.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]