Samen voor publieke gezondheid

Wat doet KAMG?

KAMG maakt zich sterk voor artsen Maatschappij + Gezondheid. Professionals die met een 360° blik kijken naar de gezondheid van groepen in ons land. Preventie is ons uitgangspunt. Wij signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijke benadering en aanpak vragen.

Ontdek meer over ons

Wat doet
KAMG?

Arts M+G, iets voor jou?

Als arts Maatschappij + Gezondheid zorg je niet voor één, maar voor iedereen. Je maakt je sterk voor de publieke gezondheid en staat middenin de maatschappij. Heb jij het in je?

Word ambassadeur!

Wij zoeken ambassadeurs voor de publieke gezondheid, die (aankomend) artsen willen laten kennismaken met het vakgebied en het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid door in de praktijk een dag(deel) mee te lopen.

Meld je aan

Nieuws

KOERS op opleidingskwaliteit

KOERS: toekomst kwaliteit sociaal-geneeskundige opleiding
Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige eruit? En hoe zorg je dat die kwaliteit hoog blijft en verder verbetert? Het rapport KOERS en het bijbehorende Kwaliteitskader* geven antwoord op deze vragen. Met het hierin beschreven interne, cyclische kwaliteitssysteem kan de sociale geneeskunde zelf de kwaliteit van de opleidingen systematisch toetsen en borgen.

Eind oktober 2015 leverde het MMV-deelproject ‘Kwaliteitsborging van opleidingen tot sociaal geneeskundige’ (KSG) KOERS** en het Kwaliteitskader op aan opdrachtgevers KAMG, NVAB en NVVG*. Gelijktijdig lopen tot begin 2016 pilots om de cyclus aan de praktijk te toetsen. De eerste resultaten zijn al verwerkt, meer volgt wanneer relevant in 2016.

Hoe verder?
Namens KAMG, NVAB, NVVG en NSPOH blikken Ronald Duzijn, Marjolein Bastiaanssen, Tineke Woldberg en Cecile de Ruiter vooruit.

“Hoe het er precies uit gaat zien, zalde praktijk ons leren. We werken nu aan een implementatieadvies,” vertelt Ronald Duzijn van de KAMG. “En dat we na het MMV-project ‘Kwaliteitsborging Opleidingen Sociale Geneeskunde’** gezamenlijk blijven optrekken, is helder. We zijn enthousiast en zetten ons graag in voor het blijvend verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen tot sociaal geneeskundige.”

Visie op opleiden
Het Handboek Sociale Geneeskunde vindt in KOERS een eigentijdse opvolger. Een belangrijk verschil is dat KOERS over de visie op lange termijn gaat en een kader biedt voor de landelijke opleidingsplannen. “De manier waarop je naar opleiden kijkt, verandert fundamenteel”, zegt Cecile de Ruiter, NSPOH: “Je zult zien dat zich straks een andere cultuur ontwikkelt. Een waarin alle betrokkenen zich eigenaar voelen van de opleidingskwaliteit en zich proactief opstellen om goede en verbeterpunten te signaleren. Verbeteren wordt belangrijker dan verantwoorden.”

Tineke Woldberg, NVVG: “Tegelijkertijd is er ruimte om landelijke opleidingsplannen flexibel op te stellen en vaker te herzien. Daardoor kun je de theorie veel beter laten aansluiten op de praktijk. En alle actoren zijn gelijk, iedereen kan zich oprecht afvragen: wat draag ík bij en wat ga ík verbeteren?”

Integreren
Met dit interne cyclische kwaliteitssysteem zet de sociale geneeskunde een grote stap. Dat kan lastig zijn. Want wie zit er te wachten op nóg een systeem? Marjolein Bastiaanssen, NVAB: “Het kan inderdaad als extra voelen. En de eerste keer vraagt waarschijnlijk ook meer tijd. Maar daarna staat het. Daarbij geeft het Kwaliteitskader je direct een kapstok voor de eigen kwaliteitsevaluatie, je kunt ze integreren. Dan sla je mooi twee vliegen in één klap.”

Download KOERS

Download het Kwaliteitskader

Bron: KNMG Project MMV

Meer informatie over kwaliteitsborging opleidingen sociale geneeskunde


*  Dit rapport en het bijbehorende Kwaliteitskader zijn op 14 oktober 2015 vastgesteld door de stuurgroep KSG, met vertegenwoordigers van de NVAB, NVVG, KAMG, Losgio, NSPOH, TNO, SGBO, Opleidingsinrichtingen, CGS en RGS.

**KOERS staat voor: Kwaliteitsvisie Opleidingen en Raamplan Sociale Geneeskunde. In oktober ontvingen KAMG, NVAB en NVVG KOERS en het Kwaliteitskader van het MMV-deelproject ‘Kwaliteitsborging van opleidingen tot sociaal geneeskundige’ (KSG). KOERS bevat uitgangspunten voor goed opleiden in de sociale geneeskunde en een kwaliteitssysteem waarmee het sociaal- geneeskundige veld gestructureerd zicht krijgt op de kwaliteit van de opleidingen in de sociale geneeskunde en die ook kan verbeteren. Wetenschappelijke verenigingen en opleidingsinrichtingen, maar ook opleidingsinstituten krijgen ten aanzien van de kwaliteit van de opleidingen een nadrukkelijke rol.

Preventiebeleid KNMG

‘Preventie en gezondheidsbevordering’, kortweg preventie genoemd, is in mei 2014 door het federatiebestuur van de KNMG vastgesteld als basistaak van de KNMG. In het document ‘Preventie en Gezondheidsbevordering Een beroepsgroep overstijgende aanpak’  is in nauw overleg met de federatiepartners van de KNMG opgesteld en in mei 2015 door het federatiebestuur vastgesteld. Dit beschrijft KNMG wat het preventiebeleid voor de komende jaren inhoudt.

Afgesproken is dat de KNMG zich de komende jaren richt op de volgende aandachtsgebieden:

  1. Gezonde leefstijl met de focus op tabaksontmoediging, verantwoord alcoholgebruik, gezond gewicht, bewegen en diabetes 2;
  2. Effectieve preventieve diagnostiek en behandeling;
  3. Maatschappelijke – en arbeidsparticipatie;
  4. Infectiepreventie.

Het genoemde document dient als beleidskadervoor een beroepsgroep overstijgende aanpak. Het geeft de contourenaan waarbinnen de KNMG nader te bepalen accenten zal leggen en activiteiten zal ontplooien. De genoemde activiteiten in dit document dienen dan ook opgevat te worden als suggestiesom uit te voeren.

Download ‘Preventie en Gezondheidsbevordering Een beroepsgroep overstijgende aanpak’  

Meer informatie op www.knmg.nl

Volgende fase opleidingsplan arts M&G

Het nieuwe opleidingsplan heeft een volgende fase bereikt. Begin december 2015 ontvingen werkgevers, opleidingsinstituten, wetenschappelijke verenigingen en het interfacultair overleg hoogleraren sociale geneeskunde het concept. Naar aanleiding van de feedback die we van hen ontvangen, gaat het KAMG-bestuur aan de slag om met de betrokken partijen van gedachten te wisselen over hoe, wanneer en onder welke voorwaarden we gezamenlijk het nieuwe opleidingsplan arts M&G kunnen verwezenlijken. De aanpak hiervoor wordt voor deze zomer opgesteld. Het concilium start ondertussen in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen met de vertaling en uitwerking van het generieke en deskundigheid specifieke onderwijs.

Download het concept opleidingsplan

Wat is er anders?
Breder opleiden

Het bestuur van de KAMG onderschrijft de ambitie en lijn van het ontwerpopleidingsplan als uitgangspunt en kader voor het opleiden van artsen M&G. Dit betekent dat de arts in opleiding tijdens de praktijkopleiding meer dan nu in de breedte wordt opgeleid en de competenties in een breder kader van het werkveld kan behalen.

Deskundigheidsgebieden

In het concept opleidingsplan worden de huidige profielen en nieuwe aandachtsgebieden binnen de publieke gezondheid gebundeld tot deskundigheidsgebieden. De arts M&G in opleiding volgt binnen alle deskundigheidsgebieden een groot gedeelte van het cursorisch onderwijs samen met andere aios. De praktijkopleiding en het specifieke onderwijs geven de vertaling voor het specifieke deskundigheidsgebied.

Hierdoor kan de arts M&G een duurzamere rol spelen binnen het totale terrein van de publieke gezondheid. Hij of zij is beter toegerust om te anticiperen op veranderingen binnen het werkveld en breder opgeleid waardoor ook andere werkgevers en rollen in de publieke gezondheidszorg in beeld komen.

Het Concilium van de KAMG werkt met veel enthousiasme, inspiratie en inzet aan een nieuw en vernieuwend landelijk geïntegreerd opleidingsplan voor het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid. De KAMG is vol vertrouwen dat de nieuwe arts M&G hiermee nog beter in staat is zich ten volle in te zetten voor public health en haar positie in de medische wereld en de maatschappij.

Achtergrond

Aanleiding om het opleidingsplan arts M&G te herzien is dat het Handboek Sociale Geneeskunde toe is aan een grondige herziening. De KAMG heeft in haar position paper “De bevolking gezond houden” beschreven welke uitdagingen en ontwikkelingen in de komende jaren op de arts M&G afkomen en welke verantwoordelijkheid zij/hij hierin moet nemen. Dit vroeg om een herbezinning en herijking van de competenties van de arts M&G. Medio 2015 kon je al lezen over het het nieuwe competentieprofiel voor de arts M&G. Dit profiel diende als vertrekpunt voor het ontwerp van het nieuwe opleidingsplan.

Ook maakte je al kennis met KOERS dat integraal onderdeel is geworden van het nieuwe landelijk opleidingsplan arts Maatschappij & Gezondheid. We verwachten dat het landelijk opleidingsplan, samen met KOERS het huidige handboek sociale geneeskunde zal vervangen.

Ons vak is meer dan ooit in beweging

KAMG Nieuws houdt je op de hoogte van alle facetten van ons vakgebied
en dat delen we graag met je.
Interesse? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.