Samen voor publieke gezondheid

Wat doet KAMG?

KAMG maakt zich sterk voor artsen Maatschappij + Gezondheid. Professionals die met een 360° blik kijken naar de gezondheid van groepen in ons land. Preventie is ons uitgangspunt. Wij signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijke benadering en aanpak vragen.

Ontdek meer over ons

Wat doet
KAMG?

Arts M+G, iets voor jou?

Als arts Maatschappij + Gezondheid zorg je niet voor één, maar voor iedereen. Je maakt je sterk voor de publieke gezondheid en staat middenin de maatschappij. Heb jij het in je?

Word ambassadeur!

Wij zoeken ambassadeurs voor de publieke gezondheid, die (aankomend) artsen willen laten kennismaken met het vakgebied en het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid door in de praktijk een dag(deel) mee te lopen.

Meld je aan

Nieuws

Winnaar stimuleringsprijs en posterprijs

Winnaar stimuleringsprijs

Jaarlijks kent de Koepel van Artsen Maatschappij & Gezondheid (KAMG) de stimuleringsprijs toe aan het meest waardevolle rapport, onderzoek of advies dat door een arts M&G in het kader van zijn of haar opleiding bij de NSPOH is geproduceerd.

Op het KAMG Congres van 27 november 2015 won Calixte Veerman, deelnemer aan de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid van de NSPOH de Stimuleringsprijs M&G. Zij ontving deze prijs voor haar onderzoek naar de samenhang tussen gamen en schoolverzuim. Calixte Veerman is Arts M&G, profiel jeugdgezondheidszorg bij GGD Amsterdam.

Posterprijs

Winnaar posterprijs 2015: Judith Wolf

Judith Wolf van de Radboud Universiteit mocht de posterprijs in ontvangst nemen voor ‘Niemand tussen wal en schip: handvatten voor de uitvoering en inrichting van de maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties’

Status landelijk opleidingsplan

Een nieuw landelijk opleidingsplan is voor eerste bespreking aan het bestuur aangeboden. Daarna gaat het plan voor feedback naar verenigingen, werkgevers en opleidingsinstituten. Een eerste resultaat is het competentieprofiel voor de arts M&G.
Nieuw integraal opleidingsplan arts Maatschappij & Gezondheid

Parallel aan de ontwikkeling van KOERS heeft het Concilium van de KAMG zich toegelegd op de vernieuwing en actualisering van het landelijke opleidingsplan arts Maatschappij en Gezondheid. Directe aanleiding vormde de position paper “De bevolking gezond houden” die de KAMG begin 2013 heeft uitgebracht. Hierin beschrijft de KAMG de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de arts M&G in het licht van ontwikkelingen binnen de publieke gezondheidszorg. Een belangrijke accentverschuiving hierbij is dat daar waar voorheen de focus lag op de specifieke expertise van de verschillende profielartsen, nu de brede en integrale expertise van sociaalgeneeskundig specialist arts Maatschappij & Gezondheid centraal is komen te staan.

Logische consequentie is dan ook dat zorgvuldig wordt gekeken naar de actualiteit en houdbaarheid van de huidige opleiding voor de 2e fase arts M&G in relatie tot de verschillende 1e fase profielopleidingen. Na een eerste verkenning en analyse heeft het bestuur van de KAMG aan het Concilium gevraagd om en nieuw, integraal landelijk opleidingsplan voor het specialisme arts M&G te ontwikkelen.

Eerste tussenresultaat: nieuw competentieprofiel arts M&G

Het Concilium KAMG – bestaande uit opleiders en leden van de onderwijscommissies van de elf aangesloten wetenschappelijke verenigingen – is met onderwijskundige ondersteuning een intensief ontwikkeltraject gestart om voor het eind van 2015 te komen tot een ontwerp van het nieuwe opleidingsplan. Inmiddels een nieuw competentieprofiel voor de arts Maatschappij & Gezondheid tot stand gekomen.
Download het competentieprofiel

Vervolg 

Een ontwerp landelijk opleidingsplan is voor eerste bespreking aan het bestuur aangeboden. Daarna gaat het plan voor feedback naar verenigingen, werkgevers en opleidingsinstituten. Belangrijke aspecten bij de implementatie die daarop volgt zijn: het met belanghebbende overeenkomen van een haalbare ambitie tot actualisering en vernieuwing, het bepalen van de termijn(en) waarop het nieuwe opleidingsplan wordt ingevoerd en het uiteenzetten van de wijze waarop we de overgang van de huidige naar de nieuwe situatie bereiken. Kortom, naast het nieuwe opleidingsplan zal een implementatieplan wordt opgesteld met input en betrokkenheid van belanghebbende partijen.

KOERS op opleidingskwaliteit

KOERS: toekomst kwaliteit sociaal-geneeskundige opleiding
Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige eruit? En hoe zorg je dat die kwaliteit hoog blijft en verder verbetert? Het rapport KOERS en het bijbehorende Kwaliteitskader* geven antwoord op deze vragen. Met het hierin beschreven interne, cyclische kwaliteitssysteem kan de sociale geneeskunde zelf de kwaliteit van de opleidingen systematisch toetsen en borgen.

Eind oktober 2015 leverde het MMV-deelproject ‘Kwaliteitsborging van opleidingen tot sociaal geneeskundige’ (KSG) KOERS** en het Kwaliteitskader op aan opdrachtgevers KAMG, NVAB en NVVG*. Gelijktijdig lopen tot begin 2016 pilots om de cyclus aan de praktijk te toetsen. De eerste resultaten zijn al verwerkt, meer volgt wanneer relevant in 2016.

Hoe verder?
Namens KAMG, NVAB, NVVG en NSPOH blikken Ronald Duzijn, Marjolein Bastiaanssen, Tineke Woldberg en Cecile de Ruiter vooruit.

“Hoe het er precies uit gaat zien, zalde praktijk ons leren. We werken nu aan een implementatieadvies,” vertelt Ronald Duzijn van de KAMG. “En dat we na het MMV-project ‘Kwaliteitsborging Opleidingen Sociale Geneeskunde’** gezamenlijk blijven optrekken, is helder. We zijn enthousiast en zetten ons graag in voor het blijvend verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen tot sociaal geneeskundige.”

Visie op opleiden
Het Handboek Sociale Geneeskunde vindt in KOERS een eigentijdse opvolger. Een belangrijk verschil is dat KOERS over de visie op lange termijn gaat en een kader biedt voor de landelijke opleidingsplannen. “De manier waarop je naar opleiden kijkt, verandert fundamenteel”, zegt Cecile de Ruiter, NSPOH: “Je zult zien dat zich straks een andere cultuur ontwikkelt. Een waarin alle betrokkenen zich eigenaar voelen van de opleidingskwaliteit en zich proactief opstellen om goede en verbeterpunten te signaleren. Verbeteren wordt belangrijker dan verantwoorden.”

Tineke Woldberg, NVVG: “Tegelijkertijd is er ruimte om landelijke opleidingsplannen flexibel op te stellen en vaker te herzien. Daardoor kun je de theorie veel beter laten aansluiten op de praktijk. En alle actoren zijn gelijk, iedereen kan zich oprecht afvragen: wat draag ík bij en wat ga ík verbeteren?”

Integreren
Met dit interne cyclische kwaliteitssysteem zet de sociale geneeskunde een grote stap. Dat kan lastig zijn. Want wie zit er te wachten op nóg een systeem? Marjolein Bastiaanssen, NVAB: “Het kan inderdaad als extra voelen. En de eerste keer vraagt waarschijnlijk ook meer tijd. Maar daarna staat het. Daarbij geeft het Kwaliteitskader je direct een kapstok voor de eigen kwaliteitsevaluatie, je kunt ze integreren. Dan sla je mooi twee vliegen in één klap.”

Download KOERS

Download het Kwaliteitskader

Bron: KNMG Project MMV

Meer informatie over kwaliteitsborging opleidingen sociale geneeskunde


*  Dit rapport en het bijbehorende Kwaliteitskader zijn op 14 oktober 2015 vastgesteld door de stuurgroep KSG, met vertegenwoordigers van de NVAB, NVVG, KAMG, Losgio, NSPOH, TNO, SGBO, Opleidingsinrichtingen, CGS en RGS.

**KOERS staat voor: Kwaliteitsvisie Opleidingen en Raamplan Sociale Geneeskunde. In oktober ontvingen KAMG, NVAB en NVVG KOERS en het Kwaliteitskader van het MMV-deelproject ‘Kwaliteitsborging van opleidingen tot sociaal geneeskundige’ (KSG). KOERS bevat uitgangspunten voor goed opleiden in de sociale geneeskunde en een kwaliteitssysteem waarmee het sociaal- geneeskundige veld gestructureerd zicht krijgt op de kwaliteit van de opleidingen in de sociale geneeskunde en die ook kan verbeteren. Wetenschappelijke verenigingen en opleidingsinrichtingen, maar ook opleidingsinstituten krijgen ten aanzien van de kwaliteit van de opleidingen een nadrukkelijke rol.

Ons vak is meer dan ooit in beweging

KAMG Nieuws houdt je op de hoogte van alle facetten van ons vakgebied
en dat delen we graag met je.
Interesse? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.