Elise Buiting, voorzitter KAMG, sprak deze nieuwjaarswens uit op de nieuwjaarsreceptie 2019.

Geachte collega’s, dames en heren,

Welkom op onze Nieuwjaarsreceptie 2019. Het gaat een mooi en voor de KAMG belangrijk jaar worden. 2019 is het jaar dat ons nieuwe opleidingsplan vastgesteld gaat worden door het college Geneeskundig specialisten. En met het nieuwe opleidingsplan is er straks nog maar één arts M&G. Natuurlijk met duidelijk herkenbare deskundigheidsgebieden en differentiaties, maar het zal ons vak toch ingrijpend veranderen. We zijn straks allereerst arts M&G en pas daarna jeugdarts, forensisch arts, donorarts, arts tbc-bestrijding of medisch adviseur.  Breed opgeleid en ook veel breder en flexibeler inzetbaar dan nu het geval is. Ook in nieuwe functies, die voorbijgaan aan oude scheidslijnen. Denk aan de arts M&G werkzaam in de wijk, ondersteunend aan het sociale wijkteam. Houdt zich bezig met jeugd en ouderen, met OGGZ, met PGB’s en indicaties. Of de arts M&G werkzaam bij een gemeente. Adviseert over de omgevingswet, het jeugdbeleid, de ouderenzorg én denkt mee over waar het beste gebouwd kan worden. Of de arts M&G die de wethouder bijstaat en mede puin ruimt als in zeer complexe casus met veel betrokken hulp- en zorgverleners, de zorg stagneert. Allemaal nieuwe functies die vragen om een breed opgeleide arts M&G die buiten de hokjes kan denken over preventie van gezondheidsproblemen, veiligheid, de werking van de gezondheidszorg en beleid. Op individueel én collectief niveau.

Eén arts M&G vraagt ook om een andere organisatie van onze verenigingen en de koepel. Past de huidige structuur nog bij de toekomst die we met elkaar voor ogen hebben? We gaan aan de slag om de mogelijkheden te onderzoeken om op termijn één wetenschappelijke vereniging van artsen M&G te worden en zijn daarin heel benieuwd in jullie mening. De voorzitters zijn voor, maar hoe denken jullie hierover? Jullie mening hierover gaan we binnenkort peilen.

Ook op korte termijn liggen er een aantal uitdagingen voor de interne organisatie van de KAMG. Er is heel veel werk en we zoeken voortdurend mensen die de kar samen met ons willen trekken. De vacature van voorzitter van het concilium is vacant en ook onze directeur neemt dit jaar afscheid. We zijn bezig een beleidsmedewerker aan te trekken en het lijkt erop dat dit binnenkort gaat lukken.

Artsen M&G bekijken de wereld anders dan collegaspecialisten. Helaas maken we nog weinig gebruik van onze bijzondere kijk op allerlei inhoudelijke zaken. We laten ons zelden horen als artsen M&G. Terwijl er veel thema’s zijn die ons allen raken. Armoede bijvoorbeeld. Of roken, of vleesconsumptie en productie zoals onlangs een aios haarfijn uit de doeken wist te doen. Een commissie gaat aan de slag om de mogelijkheden te onderzoeken om op relevante thema’s onze stem vaker te laten horen.

2019 is ook het jaar van EIF. De Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde (KBSG) is opgericht en gaat dit jaar haar taak oppakken om EIF voor ons, de NVVG en de GAV uit te voeren. We wensen onze collega’s die zich daar hard voor maken veel succes!

In 2019 pakken we ook het programma versterking arts M&G verder op. We werken verder aan verbetering van het imago en de bekendheid van de arts M&G, aan een uitdagende loopbaan en aan goed opleiden en academiseren. In dat licht is het een genoegen te melden dat er tussen 2019 en 2023 4 aiothoplaatsen voor artsen M&G komen, gecombineerde opleidings- en promotieplaatsen. Een belangrijke stap waarmee ik voor nu graag wil afsluiten en samen met jullie een toast uitbreng op 2019!