RGS zoekt visitatoren voor specialisme M&G

Voor het specialisme Maatschappij en Gezondheid en de profielen ontstaat er behoefte om eind 2019 te voorzien in een aantal nieuwe visitatoren. De inschatting is dat er 3 à 4 visitatoren nodig zijn om de komende jaren visitaties en op termijn evaluatiebezoeken te kunnen uitvoeren.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen. Voor het in standhouden van erkenningen heeft de RGS beschikking over visitatiecommissies met visitatoren.

Als visitator van cluster 3 werkt je rechtstreeks onder aansturing van de secretarissen en het bureau RGS. Download het Functieprofiel visitator cl 3 voor meer informatie. Het heeft de voorkeur dat betreffende collega naast eventuele profielregistratie(s) ook geregistreerd arts Maatschappij en Gezondheid is.

 

Selectie

Past dit bij u? Reageer dan vóór 24 september 2019 aan bureau@kamg.nl. Het KAMG bestuur selecteert 3 – 4 leden en draagt deze voor 1 oktober 2019 voor aan de RGS. Na de voordracht volgt een oriënterend gesprek met de secretarissen van cluster 3 en een visitatietraining, waarna de visitatoren door het bestuur van de RGS worden benoemd. Voor nadere informatie kun u contact opnemen met Edwin Spoelstra of Rob van der Meer via RGS@fed.knmg.nl of 088 – 440 43 48.