Status landelijk opleidingsplan

Een nieuw landelijk opleidingsplan is voor eerste bespreking aan het bestuur aangeboden. Daarna gaat het plan voor feedback naar verenigingen, werkgevers en opleidingsinstituten. Een eerste resultaat is het competentieprofiel voor de arts M&G.
Nieuw integraal opleidingsplan arts Maatschappij & Gezondheid

Parallel aan de ontwikkeling van KOERS heeft het Concilium van de KAMG zich toegelegd op de vernieuwing en actualisering van het landelijke opleidingsplan arts Maatschappij en Gezondheid. Directe aanleiding vormde de position paper “De bevolking gezond houden” die de KAMG begin 2013 heeft uitgebracht. Hierin beschrijft de KAMG de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de arts M&G in het licht van ontwikkelingen binnen de publieke gezondheidszorg. Een belangrijke accentverschuiving hierbij is dat daar waar voorheen de focus lag op de specifieke expertise van de verschillende profielartsen, nu de brede en integrale expertise van sociaalgeneeskundig specialist arts Maatschappij & Gezondheid centraal is komen te staan.

Logische consequentie is dan ook dat zorgvuldig wordt gekeken naar de actualiteit en houdbaarheid van de huidige opleiding voor de 2e fase arts M&G in relatie tot de verschillende 1e fase profielopleidingen. Na een eerste verkenning en analyse heeft het bestuur van de KAMG aan het Concilium gevraagd om en nieuw, integraal landelijk opleidingsplan voor het specialisme arts M&G te ontwikkelen.

Eerste tussenresultaat: nieuw competentieprofiel arts M&G

Het Concilium KAMG – bestaande uit opleiders en leden van de onderwijscommissies van de elf aangesloten wetenschappelijke verenigingen – is met onderwijskundige ondersteuning een intensief ontwikkeltraject gestart om voor het eind van 2015 te komen tot een ontwerp van het nieuwe opleidingsplan. Inmiddels een nieuw competentieprofiel voor de arts Maatschappij & Gezondheid tot stand gekomen.
Download het competentieprofiel

Vervolg 

Een ontwerp landelijk opleidingsplan is voor eerste bespreking aan het bestuur aangeboden. Daarna gaat het plan voor feedback naar verenigingen, werkgevers en opleidingsinstituten. Belangrijke aspecten bij de implementatie die daarop volgt zijn: het met belanghebbende overeenkomen van een haalbare ambitie tot actualisering en vernieuwing, het bepalen van de termijn(en) waarop het nieuwe opleidingsplan wordt ingevoerd en het uiteenzetten van de wijze waarop we de overgang van de huidige naar de nieuwe situatie bereiken. Kortom, naast het nieuwe opleidingsplan zal een implementatieplan wordt opgesteld met input en betrokkenheid van belanghebbende partijen.