Stem nu op public health punten voor de politiek!

Op 15 maart 2017 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamer verkiezingen. De politiek maakt zich nu op voor de verkiezingscampagnes. Dit is dan ook hét moment om belangrijke punten onder de aandacht te brengen en als beroepsgroep nadrukkelijk op de voorgrond te treden.

Het formulier is nu gesloten, je kunt niet meer stemmen. Vandaag, 23 juni, worden de stemmen geteld en volgt de top 5.

Graag geven wij de politieke partijen de benodigde input van professionals. Daarom ontvingen al onze leden op 3 juni jl. een e-mail met het verzoek aan te geven wat zij belangrijk vinden. Blij verrast waren we met ruim 70 reacties, waarvoor dank! Op basis van deze reacties hebben we de onderstaande 18 stellingen geformuleerd.

Nu vragen we nog één keer om je stem. Welke stellingen horen volgens jou op de politieke agenda thuis? Vink op het formulier hieronder in elke categorie maximaal 2 stellingen aan. Je kunt tot en met 22 juni a.s. stemmen. Daarna bieden we de top vijf stellingen aan de programmacommissies van de politieke partijen aan en plaatsen we ze op de website. Op 23 juni 2016 presenteert Paul van der Velpen, directeur GGD Amsterdam, deze top vijf ook aan de ledenraad van de NPHF.

De punten waar je op kon stemmen:

Investeer in gezondheid en preventie

 1. Ministeries (VWS, maar ook EZ, V&J en SZW), moeten krachten bundelen in de aanpak van infectieziekten, OGGZ en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
 2. Preventie: niet praten, maar doen en daar hoort een substantieel centraal budget bij. Zorgverzekeraars dienen 15% van hun budget te besteden aan effectieve primaire en secundaire preventie.
 3. Investeer in innovatie in de jeugdgezondheidszorg. Het beter signaleren en begeleiden van kwetsbare kinderen en jongeren voorkomt enorme kosten op latere leeftijd!
 4. Nederland rookvrij: verhoog accijns op tabak, voer direct plain packaging in en verbied roken in de buurt van scholen, ziekenhuizen en alle publieke instellingen.
 5. Zitten is het nieuwe roken. Gezondheidswinst – door betere voeding, meer bewegen en voldoende slapen – bereiken we door een gezamenlijke aanpak van burgers, overheid, werkgevers en industrie.
 6. Infectieziekten blijven een gevaar voor de volksgezondheid. Investeer in publieke infectieziektebestrijding, in betere signalering en innovatieve interventies en zet in op het voorkomen van antibiotica resistentie en bewezen effectieve tools zoals PrEP.Investeer in participatie
 7. Een belangrijke strategie in het verbeteren van de (volks)gezondheid is het verhogen van onderwijskansen en aanpak ziekteverzuim onder scholieren. Artsen M&G – jeugdartsen moeten een cruciale rol krijgen in de structurele aanpak van schooluitval onder jongeren.
 8. Goed mee kunnen doen is aandacht hebben voor laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden.
 9. Positieve gezondheid stimuleren, dat wil zeggen meer focus op mogelijkheden en kansen en minder medicaliseren.Zorg voor kwetsbare groepen
 10. Verschillen in levensverwachtingen tussen gemeenten in Nederland kunnen worden verkleind. Pak de sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan door afschaffing van de eigen bijdrage voor lage inkomensgroepen.
 11. Versterking van de forensisch geneeskunde als integrale wettelijke publieke taak van gemeenten en meer aandacht naar de zorg voor verwarde personen met chronische psychiatrische en/of verslavingsproblemen.Wijkgericht samenwerken: welzijn – preventie – zorg – sociaal domein in verbinding
 12. Investeer in het verbinden van welzijn, preventie en zorg voor de kwetsbare personen in de wijk. De persoon centraal stellen en de zorg en ondersteuning om hem/haar heen te organiseren is de enige weg. De arts M&G werkt in die wijk samen aan preventie en participatie (voor het individu en het collectief).
 13. Ontschotten! Geen obstakels in de keten van welzijn, preventie, eerste en tweede lijnszorg, maar een logisch inrichting die aansluit op de uiteenlopende plekken waar de burger in contact komt met de zorg (wijkteam, jeugdgezondheidszorg, huisarts, SEH).
 14. Marktwerking moet stoppen omdat het ketenzorg en netwerken in de zorg belemmerd en bureaucratie in de hand werkt. In plaats daarvan: regionale budgetten!Vergroot/versterk public health expertise
 15.  Leid artsen op die besef van leiderschap en expertise ontwikkeld om te bepalen hoe een beperkt budget het beste kan worden ingezet om gezondheidswinst te behalen. Kortom, meer publieke gezondheid in de basisopleiding van artsen.
 16. Brede inzet van de arts M&G als specialist in signaleren, duiden, regie, verbinden en sociaal medisch adviseren op de raakvlakken preventie, zorg en sociaal domein. Daarbij heeft elke gemeente rechtstreeks toegang tot de arts M&G als medisch intermediair tussen burger/kind/ouder, behandelend arts, sociale omgeving, zorgverzekeraar en overheid.
 17. Artsen M&G werkzaam in en voor de publieke gezondheidszorg actief betrekken bij bestuurlijke beslissingen met gevolgen voor de volksgezondheid. Artsen M&G moeten meer medisch leiderschap tonen.
 18. Alle artsen M&G erkennen binnen de Zorgverzekeringswet als voorschrijvers en aanbieders van declarabele zorg met verwijsmogelijkheden.