Capaciteitsorgaan adviseert VWS: breid aantal opleidingsplaatsen uit én zet in op verbeterd flankerend beleid

Het Capaciteitsorgaan adviseert in het ‘Capaciteitsplan 2021-2024 voor de Artsen Infectieziektebestrijding & Jeugdartsen’ om naast uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen ook passende maatregelen te nemen om de aantrekkingskracht voor het specialisme te vergroten. 

Het gaat om:

1. Een duidelijk toekomstperspectief op de positionering van het vak op termijn.
2. Een arbeidsvoorwaardenbeleid dat recht doet aan zowel de zwaarte van het beroep als aan wat op de arbeidsmarkt voor artsen gangbaar is.
3. Een duidelijk beleid vanuit de centrale overheid voor de publieke gezondheid, met bijbehorende wettelijke kaders en passende financiering.

Arts M+G/Jeugdgezondheid

Het Capaciteitsorgaan ziet bij de Jeugdgezondheidszorg grote urgentie om de opleidingsdoelstellingen bij te stellen. Daarnaast zijn er beperkte mogelijkheden voor jeugdartsen KNMG om door te stromen naar de tweede fase: de opleiding tot arts M+G/Jeugdgezondheid. Het Capaciteitsorgaan adviseert om jaarlijks 121 aios in de opleiding tot jeugdarts KNMG te laten instromen en jaarlijks 185 aios te laten instromen in de opleiding tot arts M+G/Jeugdgezondheid. 

Arts M+G/Infectieziektebestrijding

Ontwikkelingen, zoals klimaatverandering en globalisering, maar ook de toenemende verschuiving van nazorg naar voorzorg, vragen om meer artsen M+G/Infectieziektebestrijding. Het Capaciteitsorgaan adviseert om jaarlijks 23 aios in de opleiding tot arts infectieziektebestrijding KNMG en ook 23 aios in de opleiding tot arts M+G/Infectieziektebestrijding te laten instromen.
Het advies is een eerste stap om de structurele tekorten aan te pakken. De flankerende maatregelen zijn noodzakelijk om tot een hogere instroom te komen. Het Capaciteitsplan 2021-2024 is een tussentijds advies. Het is opgesteld op verzoek van het Ministerie van VWS naar aanleiding van ‘brandbrieven’ begin jaar 2021 waarin betrokken partijen in de sectoren het ministerie wijzen op een tekort aan opleidingsplaatsen.