Achtergrond

Planetary health is de interdisciplinaire benadering van het verband tussen de gezondheid en welzijn van mensen en de ‘gezondheid’ van de aarde. Het gaat daarbij om klimaatverandering en verlies van biodiversiteit, maar bijvoorbeeld ook om grootschalige milieuvervuiling, ontbossing, erosie en andere door de mens veroorzaakte veranderingen die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Die risico’s zijn onder meer hittestress, infectieziekten, chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, conflict en mentale gezondheid. De toenemende wereldbevolking en haar huidige leefstijl veroorzaakt grote uitdagingen in het beheersen van deze risico’s.

De Expertisegroep Planetary Health is in het voorjaar 2022 door KAMG gestart. Er nemen op dit moment 15 artsen M+G actief aan deel, waarvan sommigen nog in opleiding zijn. Zij hebben de volgende dominante profielen of zijn in opleiding daartoe: Medische Milieukunde, Infectieziektenbestrijding, Beleid en Advies, Jeugdgezondheidszorg en Bedrijfsgeneeskunde.

De deelnemers zijn sterk gemotiveerd om vanuit de publieke gezondheidszorg een bijdrage te leveren aan het inperken van de klimaatverandering zelf en de impact daarvan op onze leefomgeving en gezondheid. Velen zijn daarom ook actief in organisaties zoals de Groene Zorg Alliantie (GZA), Platform Zorg voor klimaat enz.

Doelstellingen

De expertisegroep formuleerde 5 hoofddoelstellingen:

 1. Vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en de impact daarvan op de gezondheid
 2. Delen en verspreiden van de kennis en advisering over impact van klimaatverandering op de leefomgeving en de gezondheid
 3. Actieve bijdrage aan het maatschappelijke debat over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering en milieuvervuiling, een gezonde leefomgeving en gezondheid
 4. Realiseren van meer aandacht voor Planetary Health en duurzaamheid in de opleiding van artsen M+G
 5. Actief invloed uitoefenen op het te ontwikkelen beleid op gebied van duurzaamheid binnen organisaties in de publieke gezondheidszorg

Werkwijze

Vergroting bewustwording en kennis bij artsen:

 • Kennis uitwisseling tussen de leden van de expertisegroep
 • Actieve deelname aan studiebijeenkomsten beroepsgenoten (M+G en curatief)
 • Netwerkbeïnvloeding: KAMG, KNMG, GGDNl, NHG
 • Promoten Planetary Health in het opleidingscurriculum
 • Samenstellen overzicht van haalbare maatregelen op  lokaal niveau
 • Communicatiekanalen ontwikkelen bv website van artsen M+G over Planetary Health, Linked-In, …..
 • Uitwerken informatie workshop PH van KAMG congres en communicatie deelnemers
 • Vervolgworkshop organiseren voor uitwerking  Aandachts onderwerpen naar de overige 4 A’s

Bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat:

 • Basisboodschap formuleren
 • Actieve benadering pers aan de hand van lopende onderwerpen
 • Informeren politieke organisaties over haalbare beleidsdoelen
 • Benadering van meer activistische sleutelpersonen en deskundige ondersteuning aanbieden
 • Becommentariëren beleidsstukken overheid op gebied van klimaat (in relatie tot gezondheid)
 • Ondersteuning regiegroep uitvoering Green Deal
 • Stimuleren opzet academische werkplaatsen Planetary Health

De expertisegroep komt ongeveer 6 keer per jaar, meestal online, bij elkaar. Voorzitter is Henk Jans, arts M+G/medische milieukunde en wordt secretarieel ondersteund door Frans van Muilwijk, arts M+G/beleid en advies. Elisa Boekhorst fungeert als verbindingspersoon met het bestuur van de KAMG.

Door het bij elkaar brengen van kennis over Planetary Health en gebruik te maken van ieders professionele netwerk wil de Expertisegroep Planetary Health vanuit de KAMG een nuttige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een duurzamere volksgezondheid in de nabije toekomst.

Spreekt het thema Planetary Health je aan en wil je hieraan meewerken of wil je meer informatie? Stuur dan een berichtje naar bureau@kamg.nl.