Privacyverklaring

De Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), gevestigd aan Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in dat kader verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De KAMG vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, contactpersonen en andere relaties van essentieel belang. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Organisatie

Koepel van Artsen Maatschappij & Gezondheid (KAMG)
Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 09121038
Churchilllaan 11, 7everdieping | 3527 GV Utrecht
Telefoon: 030-303 36 62
bureau@kamg.nl
www.kamg.nl

Aard gegevensverwerking

De KAMG is een koepelvereniging van 11 wetenschappelijke en beroepsverenigingen van artsen werkzaam in de public health. De KAMG verwerkt de volgende persoonsgegevens van individuele arts-leden:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Lidmaatschap van aangesloten wetenschappelijke verenigingen
 • BIG-nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Registratie als aios, profielarts of specialist

Grondslag gegevensverwerking

De KAMG verwerkt persoonsgegevens in het kader van het lidmaatschap van de arts bij de aangesloten verenigingen. Met het aangaan van het lidmaatschap van de wetenschappelijke vereniging geeft het betrokken lid expliciet en gericht toestemming aan de wetenschappelijke vereniging om persoonsgegevens te verwerken om daarmee het lidmaatschap van de vereniging te kunnen uitvoeren.

De KAMG verwerkt persoonsgegevens tevens op grond van een inschrijving van een persoon op de periodieke digitale nieuwsbrief van de KAMG. De betrokken persoon geeft met de inschrijving op de digitale nieuwsbrief van de KAMG expliciet toestemming voor verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

De KAMG verwerkt voorts persoonsgegevens in het kader van scholing/deskundigheidsbevordering die door of namens de KAMG wordt aangeboden. De betrokken persoon geeft met de aanmelding voor/inschrijving op de scholing expliciet toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegeven teneinde de accreditatiepunten te ontvangen.

Doel gegevensverwerking

De KAMG verwerkt de persoonsgegevens om:

 • leden en geïnteresseerden die zich hebben ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief te informeren over relevante ontwikkelingen met betrekking tot het vak en beroep
 • leden en geïnteresseerden die zich hebben ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief te informeren over ontwikkelingen en activiteiten van de koepelvereniging
 • leden het artsenblad Medisch Contact te laten bezorgen
 • leden gebruik te kunnen laten maken van de arts-infolijn KNMG
 • leden te informeren over relevante bij- en nascholing voor het vak/specialisme
 • leden uit te nodigen voor vergaderingen, thematische en inhoudelijke bijeenkomsten van de vereniging.
 • leden te raadplegen en te peilen over relevante onderwerpen
 • de hoogte van de contributie per lid te kunnen vaststellen en deze te innen
 • leden/deelnemers een bewijs van gevolgde scholing en/of de toegekende accreditatiepunten voor gevolgde scholing/deskundigheidsbevordering te kunnen geven.

Ontvangers
De persoonsgegevens worden voor of namens de KAMG verwerkt door:

Dispi: leverancier en host van E-captain ten behoeve van het ledenbeheer
Mijn domein.nl: provider en host van de e-mailadressen van de KAMG
Mailchimp: verwerker van de digitale nieuwsbrieven
KNMG: de artsenfederatie waarbij de KAMG is aangesloten voor verzending van Medisch Contact en voor advies-/ondersteuning van artsen-infolijn

Persoonsgegevens worden incidenteel door de KAMG verstrekt aan:

PE Online, beheerder GAIA ten behoeve van de registratie van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en scholing.
ABSG (Accredatiebureau Sociale Geneeskunde) ten behoeve van registratie van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en scholing.
Buiten deze ontvangers stelt de KAMG zonder uitdrukkelijke, aparte toestemming van betrokkene geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden.

Duur van de opslag

De KAMG bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode dat een persoon lid is van de vereniging dan wel gedurende de periode dat een persoon zich heeft ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief. Na opzegging van het lidmaatschap van de vereniging bewaart de KAMG de persoonsgegevens nog maximaal twee jaar in verband met afsluiting van jaarstukken en voor beantwoording van vragen en service van en naar oud-leden.

Na uitschrijving van de digitale nieuwsbrief worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

Ten aanzien van de gevolgde scholing en de toekenning van de accreditatiepunten bewaart de KAMG de persoonsgegevens voor de duur van 5 jaar. De periode is overeenkomstig de periode waarin een arts/specialist zich moet herregistreren en zijn accreditatiepunten moet aanleveren/kunnen aantonen.

Rechten van betrokkene
Betrokkene van wie de KAMG persoonsgegevens beheert, heeft zonder opgave van reden:

 • recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie, wijziging, aanvulling van zijn/haar persoonsgegevens na een schriftelijk verzoek;
 • recht op wissen van zijn/haar persoonsgegevens na een schriftelijk verzoek;
 • recht op het weigeren of intrekken van toestemming voor verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;
 • recht op dataportabilitiet, dat wil zeggen het recht om zijn/haar persoonsgegevens te ontvangen in een leesbaar en gebruikelijk (digitaal) format en het recht om de KAMG te verzoeken zijn overdracht van zijn/haar persoonsgegevens digitaal door te sturen naar een bepaalde/specifieke ontvanger.Betrokkene kan zich op zijn/haar rechten beroepen door per een e-mail een verzoek daartoe te sturen naar bureau@kamg.nl. De KAMG zal binnen 30 kalenderdagen het rechtmatige verzoek van betrokkene inwilligen.
 • Voorts heeft betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • De KAMG treft passende organisatorische en technische maatregelen om er voor te zorgen dat de informatiebeveiliging optimaal is. In geval van een datalek waarbij mogelijk ongeoorloofd toegang is gekregen tot persoonsgegevens, zal het bestuur van de KAMG hiervan melding maken bij Autoriteit Persoonsgegevens

Consequenties niet verstrekken van persoonsgegevens

Indien betrokkene:

 • weigert de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken;
 • geen toestemming verleent voor verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;
 • zijn/haar toestemming voor het verwerken van persoonsgegeven intrekt;
 • verlangt dat zijn/haar persoonsgegevens worden gewist;

kan de KAMG geen adequate uitvoering geven aan het lidmaatschap en geen contributie vaststellen en innen. Consequentie is dat betrokkene niet (langer) meer tot de ledenkring van de KAMG (en dus KNMG) kan behoren. Tevens kan de KAMG betrokkene niet meer informeren via haar digitale nieuwsbrief. Daarnaast kan de KAMG niet voor betrokkene zorgen dat de accreditatiepunten voor gevolgde scholing/deskundigheidsbevordering in zijn persoonlijk GAIA dossier worden bijgeschreven.

Cookieverklaring