arts in opleiding tot onderzoeker M&G

Nieuw: arts in opleiding tot onderzoeker Maatschappij + Gezondheid

Versterking publieke gezondheid

De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) heeft in 2018 het stimuleringsprogramma ‘Versterking publieke gezondheid; de rol van de arts Maatschappij + Gezondheid als verbinder van zorg, preventie, welzijn en sociaal domein’ ontwikkeld. Eén van de programmalijnen is: ‘Goed opleiden en Academiseren’. De beroepsgroep vindt het voor de toekomst van de publieke gezondheidszorg en de volksgezondheid van groot belang dat het vernieuwde landelijk opleidingsplan arts Maatschappij + Gezondheid (2017) wordt ingevoerd. Een up-to-date en geïntegreerde medische vervolgopleiding, met bredere deskundigheidsgebieden (in plaats van de smalle profielen) en gecombineerd met een flinke wetenschappelijke impuls en academische verankering.

Stuurgroep AIOTO Maatschappij & Gezondheid

In het kader van het stimuleringsprogramma hebben IOSG, LOSGIO, SOGEON, NSPOH en KAMG [1] de handen ineen geslagen en de Stuurgroep AIOTO Maatschappij + Gezondheid ingesteld. De Stuurgroep heeft tot taak om de combinatie van de opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in een promotietraject te bevorderen. Concreet zal de Stuurgroep de opstart en invulling van twee AIOTO-plekken (= arts in opleiding tot onderzoeker) voor het specialisme Maatschappij + Gezondheid in 2019 stimuleren en ondersteunen. 

Landelijk werkgeverschap AIOTO door/bij SBOH

Met ingang van 1 januari 2019 is een deel van de medische vervolgopleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid (M+G) onderbracht bij de SBOH [2]. Dit geldt voor de profielen jeugdgezondheidszorg, forensische geneeskunde, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en medische milieukunde. De SBOH biedt als landelijk werkgever voor AIOS M+G de (financiële) mogelijkheid om de opleiding tot arts M+G te combineren met het uitvoeren van een promotieonderzoek. Enkele artsen worden in de gelegenheid gesteld om in een periode van 7 jaar én de medische vervolgopleiding arts M+G én een volwaardig promotietraject te doorlopen. Belangstellenden solliciteren in beginsel tweemaal: éenmaal voor een opleidingsplaats en éénmaal voor een onderzoeks-/promotieplaats. Een AIOTO krijgt vervolgens één aanstelling bij de SBOH. 

Samenwerking universiteiten en opleidingsinstituten

In 2019 en 2021 komen voor AIOS M+G twee onderzoeksplaatsen beschikbaar. In de jaren daaropvolgend komen er naar verwachting tweejaarlijks twee nieuwe onderzoeksplaatsen bij. Daarnaast kan er meegedongen worden naar een onderzoekstraject op het gebied van medisch onderwijs(vernieuwing).

Voor vragen, stuur een e-mail naar het secretariaat.


[1] IOSG = interfacultair overleg sociale geneeskunde; LOSGIO = landelijk overleg van sociaalgeneeskundigen in opleiding; SOGEON = stichting sociaal geneeskundige opleidingen in Nederland; NSPOH = Netherlands school of public and occupational health; KAMG = koepel van artsen maatschappij en gezondheid.

[2] De SBOH is al langer de centrale werkgever voor artsen in opleiding tot huisarts, specialist ouderen geneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten.