CGS stemt in met Landelijk Opleidingsplan voor arts M+G!

Op 8 april jl. heeft het CGS met veel waardering ingestemd met het landelijk opleidingsplan Maatschappij + Gezondheid, het adviesverzoek ontwerpbesluit Maatschappij + Gezondheid en het ontwerp Kaderbesluit profielen.
Het CGS was heel positief over de nieuwe opleiding. Het concludeerde dat het goed aansluit bij de toekomstvisie van het CGS als verwoord in de korte notitie ‘Het zorglandschap verandert, het specialismenlandschap verandert mee’. De nieuwe opleiding biedt flexibiliteit en legt een duidelijke verbinding met de clusters 1 en 3. Het opleidingsplan voldoet aan de criteria van het CGS en is overzichtelijk en duidelijk.

Het CGS maakte twee korte kanttekeningen en verzoek ons om deze beide punten nog in het LOP te verwerken. In beginsel stemt het CGS ook in met de datum van inwerkingtreding van 1 januari 2021, met dien verstande dat als het specifieke besluit maatschappij en gezondheid onverhoopt later dan 1 januari 2021 in werking treedt, ook het LOP later in werking treedt.

Besluit maatschappij en gezondheid en Kaderbesluit profielen
Zoals gezegd zijn beide besluiten door het CGS als ontwerpbesluiten vastgesteld. Beide besluiten zijn in nauwe samenwerking tussen KAMG en CGS stand gekomen.

Vervolgstappen
Na ontvangst van de adviezen zal het CGS zich beraden over het al dan niet overnemen van de adviezen en deze verwerken in de ontwerpbesluiten. Vervolgens zal het CGS de ontwerpbesluiten inclusief de eventuele wijzigingen als besluit vaststellen. Het CGS informeert vervolgens de instanties die inhoudelijk advies hebben uitgebracht over wat met het uitgebrachte advies is gedaan. Het vastgestelde Besluit maatschappij en gezondheid zal tenslotte nog aan de minister van VWS worden voorgelegd die ingevolge artikel 14, vierde lid, van de Wet BIG formeel zal moeten instemmen met het besluit. Pas na publicatie van het instemmingsbesluit van de minister van VWS in de Staatscourant kan het besluit in werking treden. Het Kaderbesluit profielen behoeft niet de instemming van de minister, maar de inwerkingtreding daarvan zal afhangen van de inwerkingtreding van het Besluit maatschappij en gezondheid. De beoogde inwerkingtredingsdatum van beide besluiten is 1 januari 2021.

Meer informatie over de regelgeving van het CGS en de vaststellingsprocedure is te vinden op www.knmg.nl/cgs.