Vertrouwensartsen krijgen nieuwe opleiding

In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Basisartsen en beginnend vertrouwensartsen kunnen vanaf dan de benodigde sociaal-medische expertise op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld opdoen door een volledig gesubsidieerde opleiding te volgen bij de NSPOH.

De VVAK nam het initiatief tot deze nieuwe opleiding. Jolande Schoonenberg, voorzitter VVAK: “we zijn ontzettend blij dat het ministerie van VWS de noodzaak van ons vak en onze deskundigheid op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld erkent. Ik ben ervan overtuigd dat veel meer basisartsen voor deze opleiding zullen kiezen en vooral ook voor ons prachtige vak”. Ook de LNVT, koepel van werkgevers van vertrouwensartsen in Nederland, ondersteunt dit initiatief van harte. Vertrouwensartsen in opleiding zullen bij Veilig Thuis een groot deel van hun praktijkopleiding doorlopen.

De opleiding voor vertrouwensartsen wordt ontwikkeld in lijn met de huidige profielen binnen de opleiding Arts Maatschappij + Gezondheid. Er wordt bovendien zo veel mogelijk aangesloten bij het gedachtengoed uit het nieuwe landelijke opleidingsplan Arts M+G (LOP M+G 2020). Artsen in opleiding tot arts M+G werken gemiddeld drie tot vier dagen per week bij een opleidingsinstelling en volgen één dag per week onderwijs. De NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) ontwikkelt en verzorgt de opleiding. Vanaf 1 februari t/m 7 maart 2021 kan gesolliciteerd worden via de website www.artsmg.nl. Meer informatie volgt binnenkort.

Achtergrondinformatie

Wat doet een vertrouwensarts?
Vertrouwensartsen zijn werkzaam binnen Veilig Thuis; het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De vertrouwensarts geeft advies en ondersteuning, zowel intern aan de medewerkers van Veilig Thuis als extern aan (para) medische professionals. De vertrouwensarts verheldert en duidt de sociaal medische problematiek en adviseert mede wat nodig is om de kindermishandeling/huiselijk geweld te stoppen, de veiligheid te borgen en de eventueel opgelopen schade te herstellen. Hiertoe voert de vertrouwensarts gesprekken met betrokkenen, zowel cliënten als professionals en doet zo nodig lichamelijk onderzoek.

Wie zijn betrokken bij deze opleiding?
De ontwikkeling en uitvoering van deze opleiding wordt mogelijk gemaakt door diverse partijen, met elk hun eigen rol:

  •  De VVAK – Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld-  is een wetenschappelijke beroepsvereniging die zich ten doel stelt de kwaliteit van het beroep vertrouwensarts te bewaken en de belangen van de vertrouwensarts te behartigen. Zij namen het initiatief tot deze opleiding. De VVAK is onder andere verantwoordelijk voor de huidige registratie en (her-)registratie-eisen van vertrouwensartsen. https://www.vertrouwensartsen.nl/
  • De NSPOH – Netherlands School of Public and Occupational Health – is het opleidingsinstituut dat deze opleiding ontwikkelt en aanbiedt. De NSPOH verzorgt onder andere de opleidingen arts M+G, met de daarbinnen vallende profielopleidingen. https://www.nspoh.nl/opleiding-arts-maatschappij-gezondheid/
  • Het LNVT – Landelijk Netwerk Veilig Thuis- is de koepel van de 26 Veilig Thuisorganisaties in Nederland. Veilig Thuis is er voor iedereen- kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen – die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Vertrouwensartsen in opleiding doorlopen hun praktijkopleiding bij een van de organisaties van Veilig Thuis. https://veiligthuis.nl/landelijke-afspraken/
  • SBOH schept als werkgever en subsidiebeheerder de voorwaarden voor het opleiden van artsen tot medisch specialist en andere gespecialiseerde zorgprofessionals. Per 1 januari 2019 doet SBOH dit ook voor de opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid. Artsen in opleiding tot vertrouwensarts komen in dienst bij SBOH voor de duur van hun opleiding. sboh.nl
  • Sogeon – Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen in Nederland – maakt verbinding tussen de opleidingsinstituten, de beroepsvereniging, de praktijkopleiders, de aios, de universiteiten en andere betrokkenen rond de opleidingen voor artsen sociale geneeskunde. Zij beheren artsmg.nl en coördineren de selectie van aios M+G.
  • De KAMG –Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid- maakt zich sterk voor een geneeskundig specia​lisme met een eigen blik. Artsen die verder kijken, niet in hokjes denken en óók graag buiten de spreekkamer behandelen. De VVAK is aangesloten is bij de KAMG. De KAMG is eindverantwoordelijk voor het Landelijk Opleidingsplan Maatschappij + Gezondheid, waar ook deze opleiding onderdeel van uit zal maken. kamg.nl