Handreiking voor artsen over inzagerecht van medisch dossier van nabestaanden

Inzagerecht medisch dossier

Het afgelopen jaar is de KAMG betrokken geweest bij de totstandkoming van de handreiking over het nieuwe recht op inzage en afschrift van medische dossiers voor nabestaanden. Met deze handreiking maken de KNMG en de Patiëntenfederatie, op verzoek van het ministerie van VWS, duidelijk in welke situaties hulpverleners gegevens uit het medisch dossier van een overleden patiënt aan nabestaanden en anderen mogen verstrekken.

Uitzonderingen

De informatie uit een medisch dossier valt onder het beroepsgeheim van een hulpverlener, ook na het overlijden van de patiënt. Er zijn een aantal uitzonderingen op die regel. Deze worden in de handreiking besproken. Het gaat om:

– de toestemming die een patiënt bij leven heeft gegeven of juist geweigerd
– inzagerecht na een incident
– inzagerecht vanwege een zwaarwegend belang
– inzagerecht voor ouders van kinderen die nog geen 16 jaar waren toen zij overleden

Er bestaat een handreiking voor hulpverleners en voor patiënten en nabestaanden. Dinsdag heeft de minister de resultaten aan de Tweede Kamer aangeboden.

Meer informatie vind je op www.knmg.nl.