Heidag 2023

Donderdag 1 juni vond de jaarlijkse KAMG Heidag plaats met als thema: Professionaliteit, uitdaging en macht. We bouwden voort op heidagen uit de afgelopen jaren. In 2020 richtten we ons op de opleiding, een belangrijk aspect van professionaliteit. In 2021 werkten we aan een visie op de arts M+G 2040. In 2022 vervolgden we onze visievorming met een transitiecafé.

Nu de visie op de arts M+G is uitgekristalliseerd in een mooi document, reflecteren we op de privileges en plichten die verbonden zijn met onze professionele identiteit, en versterken we die. Als (profiel)artsen Maatschappij + Gezondheid bepalen we zelf de kerndoelen en dus de inhoud van onze opleiding. We stellen professionele richtlijnen op, en leggen daarmee zelf de kwaliteitsnormen voor ons eigen handelen vast.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert de naleving van de normen. Maar weinig beroepsgroepen hebben op deze manier zélf de controle over het eigen vak en de toegang daartoe.

Deze privileges – want zo kun je ze zien – geven ruimte om onze professionele expertise optimaal en autonoom in te zetten voor de maatschappij en onze cliënten. Professionaliteit is dus geen doel op zich, en als professional zijn we een middel. Onze stevige professionele positie dient ons doel: goede zorg verlenen. Professionaliteit kunnen we niet in isolement creëren. Alleen samen worden we professional. Als professional staan we midden in de maatschappij, en verhouden we ons voortdurend tot de eisen en verwachtingen van die maatschappij.

Op deze heidag reflecteerden we met elkaar op de betekenis van onze professionaliteit voor de (profiel)arts M + G. Hoe ziet professionaliteit er voor ons uit? Welke rechten geeft het, en met welke plichten komt het? Hoe borgen we de gezamenlijkheid, die een voorwaarde is voor professionaliteit? Hoe ontwikkelen we ons in dialoog met de samenleving?

We kijken terug op een mooi inhoudelijk programma over professionaliteit, met verdiepende voordrachten van Roel Bennink van RGS en Thomas Plochg van Federatie voor Gezondheid.