Update LOP-ontwikkeltraject

Opbrengsten traject onder begeleiding van De Argumentenfabriek
De Argumentenfabriek heeft de opbrengsten uit de denksessies samengevat in een koerskaart. Ook heeft De Argumentenfabriek een procesdocument opgesteld, als verantwoording van de in het traject doorlopen denkstappen en denksessies.

Consultatie achterban en stakeholders
In het traject met De Argumentenfabriek zijn achterban en stakeholders actief betrokken geweest (bijvoorbeeld door deelname aan denksessies). Verder hebben wij onze achterban en stakeholders op verschillende manieren en tijdstippen informeel geconsulteerd over de tussenresultaten.

Advies aan en besluitvorming bestuur KAMG
Het Dagelijks Bestuur van KAMG heeft de argumenten, afwegingen, resultaat, risico’s en mitigatie met betrekking tot de voorgenomen koers besproken en voorgelegd aan het Concilium en het Algemeen Bestuur van KAMG. Het Concilium heeft vervolgens een advies uitgebracht over de voorgenomen koers aan het Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur is op donderdag 7 december 2023 tot overeenstemming gekomen over de hoofdlijnen van de Koers van het LOP Maatschappij + Gezondheid en heeft deze vastgesteld.

Het vervolg:

  • Inmiddels heeft de SBOH enkele rekenvarianten opgesteld waarbij de Koers en doelmatigheid als uitgangspunt zijn genomen.
  • Begin februari 2024 spreekt KAMG met betreffende directies van VWS over de keuze van KAMG. Daarna reageert VWS met een brief op de koers en vervolgstappen voor het LOP.
  • Tegelijkertijd organiseert KAMG op 5 februari 2024 een bestuurlijk overleg met werkgevers, CGS, DJAMG, opleidingsinstellingen, opleidingsinstituten, RGS, SBOH, SOGEON en VWS voor steun en draagvlak.
  • Volgend jaar, vanaf januari, werken we de koers verder uit en zorgen we voor voldoende steun en onderbouwing. Tegelijkertijd starten we de tweede fase, het meer inhoudelijke traject voor het LOP. De op- en aanmerkingen van het Concilium en het Algemeen Bestuur KAMG dienen als input voor de uitwerking van het LOP.