Implementatie nieuwe Toezichtsystematiek geneeskundige vervolgopleidingen (KNMG)

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) nam in maart 2019 een besluit over nieuwe regelgeving inzake erkenningen (als onderdeel van het nieuwe Kaderbesluit) die ook voor alle geneeskundige vervolgopleidingen geldt. Na bekrachtiging door de minister van VWS geldt de regelgeving vanaf 1 januari 2020.

Meer vertrouwen, toezicht op afstand

De nieuwe regelgeving voor vervolgopleidingen gaat uit van een grotere verantwoordelijkheid van de opleidingsactoren voor verbetering en borging van en verantwoording over de kwaliteit van de vervolgopleidingen. Daarmee gaat het toezicht meer uit van vertrouwen en komt het toezicht door de RGS meer op afstand te staan. Tegen deze achtergrond heeft de RGS in september 2018 haar Visie op het kwaliteitstoezicht op geneeskundige vervolgopleidingen herijkt.

De nieuwe regelgeving heeft gevolgen voor opleiders, leden van opleidingsgroepen, aiossen, samenwerkende opleiders, opleidingsinstellingen, -inrichtingen, -instituten, plenaire visitatiecommissies van de wetenschappelijke verenigingen, de leden en medewerkers van de RGS.

Lees wat de grootste veranderingen zijn op www.knmg.nl