Expertise KAMG beschikbaar voor dilemma’s rondom COVID-19

De Koepel van Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) is bezorgd over de polariserende maatschappelijke discussie en de wijze waarop spoedwetgeving ‘omwille van de volksgezondheid’ tot stand komt. KAMG juicht het instellen van experttafels toe. Zo kunnen verstandige afwegingen worden gemaakt, waar Nederland meer aan heeft dan spoedwetgeving. De KAMG verenigt in haar achterban meerdere expertisen en draagt graag bij aan de experttafels, om vanuit haar expertise te adviseren over passende gezondheidsbevorderende maatregelen en de realisatie daarvan.

Omgaan met dilemma’s

In deze fase van de COVID-19 uitbraak worden de verschillende opvattingen over de gewenste aanpak van COVID-19 steeds zichtbaarder. De nadruk wordt daarbij op steeds andere doelstellingen en uitgangspunten gelegd: virusbestrijding, preventie, leefstijl, toegang tot optimale zorg, zelfbeschikking, de zorg voor mensen met verhoogde kwetsbaarheid voor het virus en de gevolgen van de maatregelen. Ogenschijnlijke tegenstellingen worden uitvergroot: volksgezondheid of economie, zelfbeschikking of overheidsingrijpen. Eerder lijkt echter sprake van dilemma’s zoals gebruikelijk bij gezondheidscrises. Dilemma’s die met dialoog kunnen worden verhelderd, zodat de keuzes en hobbels inzichtelijk worden en synergie gecreëerd kan worden. Met de juiste combinatie aan expertise levert dit waardevolle informatie op. De kennis en ervaring met infectieziektebestrijding en -preventie moet worden samengebracht met kennis over de zorgverlening aan patiënten en kennis over de maatschappelijke en economische impact van de maatregelen. Alleen dan kunnen de verschillende mogelijkheden om de schade te beperken en de volksgezondheid te beschermen en te verbeteren, op hun merites worden beoordeeld. Dat is nodig om publieke middelen doelmatig te besteden en keuzes over maatregelen, die zoveel mensen raken, zo zorgvuldig en proportioneel mogelijk te maken.

Gerichte en persoonlijke advisering is basis van publieke zorg

Om de volksgezondheid daadwerkelijk te beschermen en te bevorderen is een aantal activiteiten cruciaal.

  1. Het beantwoorden van vragen van mensen die zich zorgen maken of zich willen informeren: over COVID-19, over de door overheden afgekondigde maatregelen en over andere gezondheidsbedreigingen. Heldere en waar mogelijk persoonlijke communicatie is cruciaal, ook om daarmee de dilemma’s en onderbouwingen van de keuzes transparant te maken.
  2. Het goed en met voldoende middelen en mensen uitvoeren van preventieve activiteiten zoals het bron- en contactonderzoek en wellicht in de toekomst vaccinatie.
  3. Het gericht adviseren van instellingen, waaronder zorg- en onderwijsinstellingen, en het openbaar bestuur in de regio en nationaal.

COVID-19 zal de komende maanden nog aanleiding geven tot veel vragen en maatschappelijke discussies. Toenemende polarisatie is onwenselijk en schadelijk. De KAMG wil vanuit haar expertise rondom de bovenstaande activiteiten graag bijdragen aan oplossingen in de huidige gezondheids- en maatschappelijke crisis. Deelname van artsen M+G aan de experttafels over COVID-19 is onontbeerlijk om bij te kunnen dragen aan het ontwikkelen en realiseren van maatregelen, die daadwerkelijk leiden tot verbetering van de volksgezondheid en beperking van de maatschappelijke schade.

Voor meer informatie over KAMG en de expertise van artsen Maatschappij + Gezondheid: KAMG.nl en artsmg.nl.