Samen voor publieke gezondheid

Wat doet KAMG?

KAMG maakt zich sterk voor artsen Maatschappij + Gezondheid. Professionals die met een 360° blik kijken naar de gezondheid van groepen in ons land. Preventie is ons uitgangspunt. Wij signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijke benadering en aanpak vragen.

Ontdek meer over ons

Wat doet
KAMG?

Arts M+G, iets voor jou?

Als arts Maatschappij + Gezondheid zorg je niet voor één, maar voor iedereen. Je maakt je sterk voor de publieke gezondheid en staat middenin de maatschappij. Heb jij het in je?

Word ambassadeur!

Wij zoeken ambassadeurs voor de publieke gezondheid, die (aankomend) artsen willen laten kennismaken met het vakgebied en het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid door in de praktijk een dag(deel) mee te lopen.

Meld je aan

Nieuws

Preventiebeleid KNMG

‘Preventie en gezondheidsbevordering’, kortweg preventie genoemd, is in mei 2014 door het federatiebestuur van de KNMG vastgesteld als basistaak van de KNMG. In het document ‘Preventie en Gezondheidsbevordering Een beroepsgroep overstijgende aanpak’  is in nauw overleg met de federatiepartners van de KNMG opgesteld en in mei 2015 door het federatiebestuur vastgesteld. Dit beschrijft KNMG wat het preventiebeleid voor de komende jaren inhoudt.

Afgesproken is dat de KNMG zich de komende jaren richt op de volgende aandachtsgebieden:

  1. Gezonde leefstijl met de focus op tabaksontmoediging, verantwoord alcoholgebruik, gezond gewicht, bewegen en diabetes 2;
  2. Effectieve preventieve diagnostiek en behandeling;
  3. Maatschappelijke – en arbeidsparticipatie;
  4. Infectiepreventie.

Het genoemde document dient als beleidskadervoor een beroepsgroep overstijgende aanpak. Het geeft de contourenaan waarbinnen de KNMG nader te bepalen accenten zal leggen en activiteiten zal ontplooien. De genoemde activiteiten in dit document dienen dan ook opgevat te worden als suggestiesom uit te voeren.

Download ‘Preventie en Gezondheidsbevordering Een beroepsgroep overstijgende aanpak’  

Meer informatie op www.knmg.nl

Volgende fase opleidingsplan arts M&G

Het nieuwe opleidingsplan heeft een volgende fase bereikt. Begin december 2015 ontvingen werkgevers, opleidingsinstituten, wetenschappelijke verenigingen en het interfacultair overleg hoogleraren sociale geneeskunde het concept. Naar aanleiding van de feedback die we van hen ontvangen, gaat het KAMG-bestuur aan de slag om met de betrokken partijen van gedachten te wisselen over hoe, wanneer en onder welke voorwaarden we gezamenlijk het nieuwe opleidingsplan arts M&G kunnen verwezenlijken. De aanpak hiervoor wordt voor deze zomer opgesteld. Het concilium start ondertussen in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen met de vertaling en uitwerking van het generieke en deskundigheid specifieke onderwijs.

Download het concept opleidingsplan

Wat is er anders?
Breder opleiden

Het bestuur van de KAMG onderschrijft de ambitie en lijn van het ontwerpopleidingsplan als uitgangspunt en kader voor het opleiden van artsen M&G. Dit betekent dat de arts in opleiding tijdens de praktijkopleiding meer dan nu in de breedte wordt opgeleid en de competenties in een breder kader van het werkveld kan behalen.

Deskundigheidsgebieden

In het concept opleidingsplan worden de huidige profielen en nieuwe aandachtsgebieden binnen de publieke gezondheid gebundeld tot deskundigheidsgebieden. De arts M&G in opleiding volgt binnen alle deskundigheidsgebieden een groot gedeelte van het cursorisch onderwijs samen met andere aios. De praktijkopleiding en het specifieke onderwijs geven de vertaling voor het specifieke deskundigheidsgebied.

Hierdoor kan de arts M&G een duurzamere rol spelen binnen het totale terrein van de publieke gezondheid. Hij of zij is beter toegerust om te anticiperen op veranderingen binnen het werkveld en breder opgeleid waardoor ook andere werkgevers en rollen in de publieke gezondheidszorg in beeld komen.

Het Concilium van de KAMG werkt met veel enthousiasme, inspiratie en inzet aan een nieuw en vernieuwend landelijk geïntegreerd opleidingsplan voor het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid. De KAMG is vol vertrouwen dat de nieuwe arts M&G hiermee nog beter in staat is zich ten volle in te zetten voor public health en haar positie in de medische wereld en de maatschappij.

Achtergrond

Aanleiding om het opleidingsplan arts M&G te herzien is dat het Handboek Sociale Geneeskunde toe is aan een grondige herziening. De KAMG heeft in haar position paper “De bevolking gezond houden” beschreven welke uitdagingen en ontwikkelingen in de komende jaren op de arts M&G afkomen en welke verantwoordelijkheid zij/hij hierin moet nemen. Dit vroeg om een herbezinning en herijking van de competenties van de arts M&G. Medio 2015 kon je al lezen over het het nieuwe competentieprofiel voor de arts M&G. Dit profiel diende als vertrekpunt voor het ontwerp van het nieuwe opleidingsplan.

Ook maakte je al kennis met KOERS dat integraal onderdeel is geworden van het nieuwe landelijk opleidingsplan arts Maatschappij & Gezondheid. We verwachten dat het landelijk opleidingsplan, samen met KOERS het huidige handboek sociale geneeskunde zal vervangen.

Donorgeneeskunde wordt erkend profiel

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Donorgeneeskunde wordt een erkend profiel binnen het sociaalgeneeskundige specialisme maatschappij en gezondheid. Dat heeft het College Geneeskundige Specialismen besloten, meldt de KNMG.

In Nederland zijn ongeveer 190 donorartsen die zich bezighouden met weefseldonatie, orgaandonatie en vooral met bloeddonatie. Donorartsen werken met donoren die in principe bij gezondheid vrijwillig bloed, weefsel of organen afstaan of die na overlijden zonder ziekbed, bijvoorbeeld na een ongeluk, organen of weefsel doneren. Volgens Cisca Koning, voorzitter van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) is het niet verwonderlijk dat de donorgeneeskunde onder het specialisme maatschappij en gezondheid valt. ‘Donorgeneeskunde is een extramuraal vak, richt zich op gezonde burgers en in het bijzonder op hen die lichaamsmateriaal willen afstaan. De zorg is vooral preventief: behoud van gezondheid van de donor en voorkómen van overdracht van infectieziekten. Daarnaast vervult de donorarts vanuit een publiek-maatschappelijke verantwoordelijkheid een ondersteunende en adviserende rol ten opzichte van artsen die gebruikmaken van welke vorm van lichaamsmateriaal dan ook.’

Volgens de KNMG was het vak donorgeneeskunde erg versnipperd, doordat verschillende instellingen zich met doneren bezighouden. Inmiddels zou dat zijn verbeterd doordat de opleidingen en instellingen voor donorgeneeskunde zijn gebundeld, ook op Europees niveau. In 2010 verenigden de donorartsen in Nederland zich in de Nederlandse Vereniging van Donor Geneeskunde (NVDG) die zich aansloot bij de KAMG. Doordat donorgeneeskunde onderdeel gaat uitmaken van het specialisme maatschappij en gezondheid kunnen donorartsen na de tweejarige profielopleiding doorstromen naar de tweejarige opleiding tot arts maatschappij en gezondheid.

Bron: Medisch Contact

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ons vak is meer dan ooit in beweging

KAMG Nieuws houdt je op de hoogte van alle facetten van ons vakgebied
en dat delen we graag met je.
Interesse? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.