Onbekend maakt onbemind; waarom arts maatschappij en gezondheid beter verdient

Geneeskundestudenten zijn niet goed bekend met het specialisme Arts Maatschappij + Gezondheid. Mede daardoor blijft de instroom in de opleiding structureel en significant achter bij de benodigde capaciteit. Volgens de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) maakt de coronacrisis eens te meer duidelijk hoe belangrijk het specialisme is.

Lees hier het artikel in Zorgvisie.

Een arts M+G kijkt met een brede blik

Een interview met Elise Susanne Beket over het beroep arts Maatschappij + Gezondheid.

‘Behandel verslaving als een ziekte’

Veertien zorgpartijen, waaronder de federatie KNMG namens DG, FMS, KAMG, NVVG, LAD, LHV, NVAB, Verenso, tekenden op woensdag 5 februari de intentieverklaring ‘Behandel verslaving als een ziekte’. Hiermee beloven zij zich hard te maken voor een gezond en veilig werk- en leerklimaat voor zorgprofessionals, waarin verslaving als ziekte wordt behandeld en middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn. 

Behandel verslaving als een ziekte

Verslaving is een te behandelen ziekte die iedereen – dus ook zorgprofessionals – kan overkomen. Middelengebruik en verslaving zijn van invloed op iemands functioneren en gezondheid en gaan daarom niet samen met werk. Het is belangrijk mensen die hiermee te maken hebben zo goed en zo vroeg mogelijk te begeleiden en behandelen. Mensen met een verslaving durven zich vaak – uit angst of schaamte – niet over hun ziekte te uiten. Het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving waarin middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn, is belangrijk om het taboe te doorbreken. Naast ziekte en uitval, is er bij zorgprofessionals een risico voor de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Door zorgprofessionals vroegtijdig een helpende hand te bieden, worden de gezondheid van de zorgprofessional en de patiëntveiligheid geborgd.

Wij zetten het op de agenda

Er is een brede beweging in de zorg in gang gezet met als gezamenlijk doel dat verslaving als behandelbare ziekte wordt gezien én hiernaar wordt gehandeld. Door het  onderwerp bespreekbaar te maken en goed beleid te ontwikkelen. KNMG, GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland, Ineen, NFU, NVZ, Verslavingskunde Nederland, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LVVP, NAPA en NIP ondertekenen vandaag hiervoor een intentieverklaring. Het initiatief wordt mede ondersteund door IGJ en VWS. Hiermee zetten we problematisch middelengebruik en verslaving op de agenda en spannen we ons samen ervoor in dat:

  • problematisch middelengebruik en verslaving bij ons en bij onze leden op de agenda komt te staan;
  • stoornissen in het gebruik van middelen en gedragsverslavingen worden behandeld als ziektes;
  • zorgprofessionals met een stoornis in het gebruik van middelen of een gedragsverslaving na behandeling veilig kunnen terugkeren naar werk middels een monitoringprogramma;
  • beleid of een procedure gericht op middelengebruik en verslaving wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.

De ondertekening vond plaats tijdens de bijeenkomst ‘Problematisch middelengebruik en verslaving: waar staat het op de agenda?’ van de KNMG en ABS-artsen. Deelnemers krijgen handvatten om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met het bespreekbaar maken van middelengebruik en verslaving.

Sluit u ook aan

Natuurlijk zien wij graag dat zoveel mogelijk zorgpartijen zich op deze manier inzetten voor (hun) zorgprofessionals. Wil uw organisatie ook deze intentieverklaring tekenen? Of wilt u graag meer informatie over het werk van ABS-artsen? Neem contact op via: info@abs-artsen.nl

Boodschap aan VWS: meerwaarde LOP breed gedragen

Op 20 februari heeft Elise Buiting, namens KAMG, een brief verstuurd aan mevrouw Berg en de heer Gerritsen van VWS. Hierin pleit zij dat een breed opgeleid arts M+G onmisbaar is in de gezondheidszorg. KAMG heeft brede steun van de achterban en werkgevers. En wil nu in gesprek met beiden om verder te praten over integrale bekostiging van de opleiding tot arts M+G.

In juni 2019 vroeg KAMG aan VWS om het Landelijke Opleidings Plan (LOP) arts M+G integraal te bekostigen. In augustus 2019 reageerde VWS en vroeg om de mening van de werkgevers in de sector ten aanzien van het opleidingsplan en tevens naar de macro-budgettaire financiële gevolgen.

De afgelopen maanden heeft KAMG werkgevers in de sector gevraagd om hun mening over het LOP arts M+G op schrift te stellen. Vanuit alle sectoren van het brede werkveld van de arts M+G hebben wij schriftelijke steunbetuigingen ontvangen. Er is bij de werkgevers veel steun voor een breed opgeleide arts M+G en daarmee voor het LOP arts M+G. Werkgevers denken dat het LOP een positieve bijdrage zal leveren aan gewenste verandering in de gezondheidszorg. KAMG heeft onder ander steun gekregen van: A.S.R., CSL Behring, Defensie, DSW, Eurotransplant, Falk Farma, GGD GHOR NL, KNMG, LNVT, LOSGIO, Norgine, Novartis, Sanquin, Servier, VGZ, Zin en Zorg en Zekerheid.

Daarnaast heeft VWS gevraagd naar de macro-budgettaire financiële gevolgen van het LOP. Ten gevolge van het LOP zullen de investeringen in de opleiding tot arts M+G de komende jaren geleidelijk toenemen. Investeren in de opleiding tot arts M+G levert echter ook zeer veel op. De investering draagt bij aan de alom gewenste verschuiving in de gezondheidszorg van diagnostiek en behandeling naar voorzorg en preventie, en zal naar verwachting leiden tot een effectievere en daarmee efficiëntere gezondheidszorg. Een notitie met het overzicht van de voorziene baten en kosten is bijgevoegd in de brief.

Van Spreekkamer tot Tweede Kamer

Yvonne Vendrig-de Punder over haar rol als Arts Maatschappij + Gezondheid profiel medische milieukunde in Arts en Auto:

” Artsen Maatschappij en Gezondheid werken niet in een ziekenhuis, maar midden in de maatschappij: op school, op straat, bij een GGD of in het gemeentehuis. Van antibioticaresistentie tot lijkschouwing, van megastallen tot schoolverzuim en van tuberculosebestrijding tot obesitas. Het werkterrein van een arts M+G is veelzijdig. Ze zetten zich daarbij niet alleen in voor de individuele patiënt, maar ook voor de hele bevolking. Gek genoeg is dit mooie en afwisselende vak vrij onbekend onder geneeskundestudenten. Hierdoor blijft de instroom van nieuwe artsen M+G achter. Het is dus tijd voor meer aandacht voor en uitleg over dit specialisme.”

Lees hier het hele artikel.

 

2020: een mooi jaar voor de arts M&G

In december 2019 verschenen de nieuwe ramingen van het capaciteitsorgaan. In de periode 2021-2024 moeten er jaarlijks minimaal 211 artsen M&G opgeleid worden om de uitstroom en tekorten op te vangen. In 2019 zijn er slechts 99 artsen M&G gestart met hun opleiding. Er zit dus een enorme kloof tussen wens en werkelijkheid. Ik denk dan ook dat het dit jaar niet gaat lukken om de instroom en opleidingscapaciteit op peil te krijgen, maar ik heb goede hoop voor de nabije toekomst.

Er zijn namelijk een aantal positieve ontwikkelingen. Medio 2018 heeft de KAMG haar landelijk opleidingsplan (LOP) voor de opleiding tot arts M+G aangeboden aan het CGS. Uitgangspunt is één integrale opleiding tot arts M+G. Een brede specialistenopleiding voor alle artsen in de preventieve- en publieke gezondheidszorg. Een opleiding voor ambitieuze, maatschappelijk betrokken, breed geïnteresseerde basisartsen die meer willen dan spreekkamer, receptenblok en operatiekamer en die kiezen voor 360° geneeskunde. Het LOP maakt een eind aan de starheid van het huidige veld van de arts M+G waarbij de opleiding verdeeld is in -soms piepkleine- profielen die grote overeenkomsten hebben, maar die in de praktijk los van elkaar opereren.

De meerwaarde van het LOP wordt breed gedragen in het veld. De afgelopen maanden hebben de KNMG, aios én de werkgevers in de volle breedte van de sector schriftelijk hun steun betuigd. Allen herkennen de waarde van een flexibel inzetbare, goed opgeleide arts M+G met een carrièreperspectief als generalist of expert. Allen pleiten ook -samen met de KAMG- voor adequate bekostiging van de opleiding tot arts M&G als conditio sine qua non. Op dit moment worden slechts delen van de opleiding tot arts M&G bekostigd door VWS. De visie achter deze keuze is niet helder. Waarom zou je de opleiding tot arts M&G/donorarts niet bekostigen en de opleiding tot arts M&G/infectieziektearts wel?

Het Capaciteitsorgaan constateert een significante relatie tussen de instroom in een geneeskundig specialisme en de bekostiging van de opleiding ervan door de overheid. Het veld ziet deze relatie ook. De afgelopen 20 jaar is het aantal huisartsen en klinisch specialisten met 45-70% gestegen. Het aantal artsen M+G is in dezelfde periode met ruim 40% afgenomen van 1.200 in 2.000 tot minder dan 700 nu.

Minister de Jonge wil een stelselwijziging in de zorg[1]. Hij wil inzetten op preventie, maar constateert dat we betalen voor diagnoses en behandelingen van ziekte en niet voor het bevorderen van gezond gedrag. En waar je voor betaalt, krijg je veel van. Een ware constatering van de Minister. Andersom gaat zijn redenering helaas ook op. Waar je niet voor betaalt, verdwijnt; zie daar het probleem van de arts M+G en andere sociaal geneeskundigen in Nederland.

Binnenkort neemt het College Geneeskundige Specialismen (CGS)  een besluit over het landelijk opleidingsplan voor de artsen M+G. Het bekostigingsverzoek voor het LOP ligt bij VWS. Wij verwachten -in het licht van alle ontwikkelingen- een mooi jaar. Want met een goed en breed gedragen opleidingsplan én een Minister die inzet op preventie en gezond gedrag, kan de bekostiging van de opleiding tot arts M+G geen probleem meer zijn.

[1] https://www.skipr.nl/blog/stelselwijzing-is-nodig-voor-preventieve-zorg/

De column van Elise Buiting vind je ook in Federatienieuws 06 – 2020 en op www.medischcontact.nl.

Sollicitatieronde opleiding arts M&G start op 1 februari

Ben jij een arts die verder durft te kijken?

Artsen die verder kijken dan de klacht, de ziekte, het lichaam of zelfs de patiënt, dát zijn artsen Maatschappij & Gezondheid. Arts M&G is een specialisme waarbij je echt middenin de maatschappij staat: bij de mensen waarvoor je het doet én hun omgeving. Lijkt jou dat wat? Solliciteer dan voor een opleidingsplek! Op 1 februari 2020 openen de selectierondes voor de profielopleidingen tot jeugdarts, arts infectieziektebestrijding en voor de tweede fase-opleiding arts Maatschappij & Gezondheid.

Heb jij een brede blik, interesse in wat er in de maatschappij speelt en overstijgend denkvermogen? Solliciteer dan online op de website artsmg.nl van 1 februari tot en met 14 maart 2020. Voor de 2e fase geldt dit alleen voor de profielen JeugdGezondheid, Infectieziektebestrijding en Medische Milieukunde. De opleidingen starten in september 2020. Voor de andere opleidingen met een latere startdatum kun je van 1 augustus tot en met 12 september 2020 solliciteren.

Lees meer over de inhoud van de opleidingen, hoe je kunt solliciteren en andere informatie op www.artsmg.nl.

Taalbarrières: JWS doet oproep aan Kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. Door een taalbarrière is dit voor vele vluchtelingen, studenten, arbeids- en kennismigranten echter niet vanzelfsprekend.

De Johannes Wier Stichting heeft daarom op 10 december, Human Rights Day, een oproep gedaan aan Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland, om het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard Taalbarrières in de Zorg en het Sociaal Domein op de Meerjarenagenda te plaatsen. Daarmee kunnen patiënten, zorgverleners en verzekeraars samen verantwoordelijkheid nemen voor goede communicatie en voor een juridisch, ethisch en financieel verantwoord beleid.

De oproep is door velen ondertekend waaronder de Patiëntenfederatie, de KNMG, Pharos en CNV Zorg en Welzijn. Ook KAMG ondersteunt het initiatief, Elise Buiting – voorzitter KAMG – heeft de brief medeondertekend.

Begin januari is de oproep aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS.

RGS toets sinds 1 januari 2020 aan nieuwe herregistratie-eisen

Artsen die sinds 1 januari aangeschreven worden voor herregistratie moeten aantonen dat zij de afgelopen 5 jaar aan nieuwe eisen hebben voldaan. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst sinds 1 januari 2020 aan de nieuwe herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen KNMG.

Uitbreiding herregistratie-eisen

Om hun registratie te behouden moesten specialisten en profielartsen al voldoen aan eisen om voldoende werkzaam te zijn geweest in het specialisme en voldoen aan deskundigheidsbevordering. Daar komen nu de evaluatie van het individuele functioneren en het functioneren in een groep (externe kwaliteitsevaluatie) bij. Voor sommige specialismen was er al een vorm van kwaliteitsvisitatie als eis. Voor die specialismen zijn de nieuwe eisen een voortzetting van al bestaande eisen.

Overgangsregeling

Voor specialisten en profielartsen die door de RGS in 2019 aangeschreven zijn, maar in 2020 herregistreren, geldt een overgangsregeling. Zij hoeven tijdelijk nog niet aan de nieuwe eisen te voldoen.

Doel van de eisen

Met de nieuwe herregistratie-eisen werkt de arts niet alleen gericht aan de competenties om zijn of haar vak adequaat uit te oefenen, maar reflecteert ook regelmatig over zijn of haar professioneel individuele functioneren en functioneren in een groep. Dit draagt bij aan een verdere verbetering van de kwaliteit van patiëntenzorg.

Voorbereiding

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelde op 1 januari 2016 de nieuwe herregistratie-eisen vast. De afgelopen jaren hebben CGS, RGS en de wetenschappelijke verenigingen hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe regelgeving. Sinds 2016 verstuurde de RGS meerdere brieven aan alle specialisten en profielartsen over de nieuwe herregistratie-eisen en de gevolgen daarvan, zodat iedereen zich op tijd kon voorbereiden.

Meer informatie over de herregistratie-eisen vindt u via knmg.nl/herregistreren

Marleen Kraaij voorzitter Concilium

Marleen Kraaij start eind januari 2020 als voorzitter van het Concilium KAMG. Hiermee kan het Concilium in 2020 weer op volle kracht aan de slag. Het Concilium KAMG is o.a. verantwoordelijk voor het Landelijke Opleidingsplan arts M&G. Lees hier de taakopdracht Concilium. Marleen Kraaij is arts M&G en opleider M&G. Ze stelt zich graag zelf aan jullie voor:

“Beste collegae,

Graag stel ik me aan jullie voor.

Goed onderwijs doet mijn hart sneller kloppen. De uitnodiging om het voorzitterschap van het Concilium KAMG op te pakken, ervaar ik dan ook als een eer.

Leren en ontwikkelen zijn belangrijke basisbehoeften, die op heel verschillende wijzen kunnen worden vervuld. Ik heb genoten van de variatie in mijn opleidingen aan onder andere de Universiteit Maastricht (geneeskundeopleiding), het Leopold Instituut in Antwerpen (tropenopleiding), the London School of Hygiëne and Tropical Medicine (Master in Public Health), de TA academie (Transactionele Analyse) en uiteraard de NSPOH. Met net zoveel plezier draag ik bij aan de opleiding van collegae, zowel als opleider van aios M&G als begeleider van studenten van heel uiteenlopende opleidingen.

Eén van de speerpunten voor het Concilium is het Landelijk Opleidingsplan (LOP). Ik zie het LOP als een belangrijke stap om ons vak in de toekomst aantrekkelijk te houden. Een goede opleiding is niet alleen prettig voor de individuele arts in opleiding. Ik zie het ook als een noodzakelijke basis om als beroepsgroep krachtig te kunnen samenwerken, hoe verschillend onze expertises en werkplekken ook zijn.

Mijn loopbaan begon in Darfur en Zuid Soedan. Sinds 2008 draag ik bij aan het goed reageren op incidenten en crises in Nederland vanuit verschillende functies bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en sinds afgelopen maand het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Ik ben getrouwd met Hilbert (huisarts) en moeder van een vierjarige zoon, die deze weken zijn eerste ervaringen bij de kleuterschool beleeft.

Ik zie ernaar uit in 2020 veel collegae te ontmoeten en bij te dragen aan goede (bij- en na)scholing voor artsen M&G. Dat doe ik het liefst door goede ideeën bijeen te brengen. Dus heb je een idee? Geef ze door via je wetenschappelijke vereniging of bureau@kamg.nl.”