Vertrouwensartsen krijgen nieuwe opleiding

In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Basisartsen en beginnend vertrouwensartsen kunnen vanaf dan de benodigde sociaal-medische expertise op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld opdoen door een volledig gesubsidieerde opleiding te volgen bij de NSPOH.

De VVAK nam het initiatief tot deze nieuwe opleiding. Jolande Schoonenberg, voorzitter VVAK: “we zijn ontzettend blij dat het ministerie van VWS de noodzaak van ons vak en onze deskundigheid op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld erkent. Ik ben ervan overtuigd dat veel meer basisartsen voor deze opleiding zullen kiezen en vooral ook voor ons prachtige vak”. Ook de LNVT, koepel van werkgevers van vertrouwensartsen in Nederland, ondersteunt dit initiatief van harte. Vertrouwensartsen in opleiding zullen bij Veilig Thuis een groot deel van hun praktijkopleiding doorlopen.

De opleiding voor vertrouwensartsen wordt ontwikkeld in lijn met de huidige profielen binnen de opleiding Arts Maatschappij + Gezondheid. Er wordt bovendien zo veel mogelijk aangesloten bij het gedachtengoed uit het nieuwe landelijke opleidingsplan Arts M+G (LOP M+G 2020). Artsen in opleiding tot arts M+G werken gemiddeld drie tot vier dagen per week bij een opleidingsinstelling en volgen één dag per week onderwijs. De NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) ontwikkelt en verzorgt de opleiding. Vanaf 1 februari t/m 7 maart 2021 kan gesolliciteerd worden via de website www.artsmg.nl. Meer informatie volgt binnenkort.

Achtergrondinformatie

Wat doet een vertrouwensarts?
Vertrouwensartsen zijn werkzaam binnen Veilig Thuis; het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De vertrouwensarts geeft advies en ondersteuning, zowel intern aan de medewerkers van Veilig Thuis als extern aan (para) medische professionals. De vertrouwensarts verheldert en duidt de sociaal medische problematiek en adviseert mede wat nodig is om de kindermishandeling/huiselijk geweld te stoppen, de veiligheid te borgen en de eventueel opgelopen schade te herstellen. Hiertoe voert de vertrouwensarts gesprekken met betrokkenen, zowel cliënten als professionals en doet zo nodig lichamelijk onderzoek.

Wie zijn betrokken bij deze opleiding?
De ontwikkeling en uitvoering van deze opleiding wordt mogelijk gemaakt door diverse partijen, met elk hun eigen rol:

  •  De VVAK – Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld-  is een wetenschappelijke beroepsvereniging die zich ten doel stelt de kwaliteit van het beroep vertrouwensarts te bewaken en de belangen van de vertrouwensarts te behartigen. Zij namen het initiatief tot deze opleiding. De VVAK is onder andere verantwoordelijk voor de huidige registratie en (her-)registratie-eisen van vertrouwensartsen. https://www.vertrouwensartsen.nl/
  • De NSPOH – Netherlands School of Public and Occupational Health – is het opleidingsinstituut dat deze opleiding ontwikkelt en aanbiedt. De NSPOH verzorgt onder andere de opleidingen arts M+G, met de daarbinnen vallende profielopleidingen. https://www.nspoh.nl/opleiding-arts-maatschappij-gezondheid/
  • Het LNVT – Landelijk Netwerk Veilig Thuis- is de koepel van de 26 Veilig Thuisorganisaties in Nederland. Veilig Thuis is er voor iedereen- kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen – die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Vertrouwensartsen in opleiding doorlopen hun praktijkopleiding bij een van de organisaties van Veilig Thuis. https://veiligthuis.nl/landelijke-afspraken/
  • SBOH schept als werkgever en subsidiebeheerder de voorwaarden voor het opleiden van artsen tot medisch specialist en andere gespecialiseerde zorgprofessionals. Per 1 januari 2019 doet SBOH dit ook voor de opleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid. Artsen in opleiding tot vertrouwensarts komen in dienst bij SBOH voor de duur van hun opleiding. sboh.nl
  • Sogeon – Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen in Nederland – maakt verbinding tussen de opleidingsinstituten, de beroepsvereniging, de praktijkopleiders, de aios, de universiteiten en andere betrokkenen rond de opleidingen voor artsen sociale geneeskunde. Zij beheren artsmg.nl en coördineren de selectie van aios M+G.
  • De KAMG –Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid- maakt zich sterk voor een geneeskundig specia​lisme met een eigen blik. Artsen die verder kijken, niet in hokjes denken en óók graag buiten de spreekkamer behandelen. De VVAK is aangesloten is bij de KAMG. De KAMG is eindverantwoordelijk voor het Landelijk Opleidingsplan Maatschappij + Gezondheid, waar ook deze opleiding onderdeel van uit zal maken. kamg.nl
missieveerkracht

MissieVeerkracht: samen gezond en veerkrachtig de toekomst tegemoet

Dat investeren in gezondheid en veerkracht cruciaal is voor ons allemaal, als individu én als samenleving, heeft de huidige coronapandemie nog maar eens bevestigd. We staan op een kantelpunt. Lees meer

KNMG lanceert campagne voor problematisch middelengebruik onder artsen

Problematisch middelengebruik onder artsen

Met een speciale bewustwordingscampagne hoopt artsenfederatie KNMG meer betrokkenheid en dialoog rondom problematisch middelengebruik en verslaving onder artsen te stimuleren. Het beleidsplan ondersteunt artsen en organisaties in de zorg bij het creëren van een gezond en veilig werk- en leerklimaat waarin verslaving als ziekte wordt behandeld en problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar worden gemaakt.

ABS-artsen toolkit

In de toolkit staan handvatten en achtergrondinformatie die organisaties helpen om een beleid te ontwikkelen, het onderwerp bespreekbaar te maken, kennis te vergroten en te verspreiden. René Héman, voorzitter van artsenfederatie KNMG: “Vanuit de zorg voor medewerkers, de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg is het belangrijk dat organisaties beleid ontwikkelen. Gericht op het voorkomen van problematisch middelengebruik en verslaving én op het bieden van hulp en begeleiding aan mensen die hiermee te maken hebben. Ook bij hun re-integratie.” Bekijk het beleidsplan op knmg.nl.

Lees ook: KAMG: kies voor een sterke publieke gezondheid

KAMG: kies voor een sterke publieke gezondheid

Komend jaar is er 92,7 miljard euro beschikbaar voor de zorg. ‘Dat is het goede nieuws’, zegt Elise Buiting (voorzitter) in een eerste reactie op de Miljoenennota.

Aandacht voor publieke gezondheid

Desondanks mist KAMG in de begroting voor 2020 vooralsnog de visie van het kabinet op de gezondheidszorg van de toekomst, waarin voorzorg, preventie en blijvende aandacht voor de publieke gezondheid van groot belang zijn om bijvoorbeeld een volgende gezondheidscrisis te kunnen opvangen.

Nu én blijvend investeren

‘Er gaat – tijdelijk – meer geld naar gemeenten en GGD’en en landelijke organisaties om de coronacrisis aan te pakken,’ meent Carla Derijck (directeur). ‘Het is verstandig om deze geldstroom te bestendigen om de preventieve zorg robuust en toekomstbestendig te maken, ook ná corona.’ De coronamaatregelen treffen sommige kwetsbare groepen zeer hard. Zonder extra hulp en preventieve zorg leidt dit de komende jaren tot nog grotere sociaal-economische gezondheidsverschillen en forse zorgkosten. Nu én blijvend investeren in ‘voorzorg’ is kiezen voor de structurele oplossing.

Durf en extra inzet

Hiervoor is een paradigmashift nodig, denkt Buiting, en zoiets vraagt durf en extra inzet van de politiek, de professionals en organisaties in de zorg. Op korte termijn is in ieder geval nodig: meer aandacht voor publieke gezondheidszorg en voorzorg, inclusief leefstijlbevordering, in de opleiding. De financiering van de opleiding van alle sociaal geneeskundigen inclusief de arts Maatschappij + Gezondheid is een must. Verder moet er meer onderzoek worden verricht naar de publieke gezondheidszorg en de effecten van preventie en voorzorg. Een toekomstbestendige gezondheidszorg kan niet zonder, stelt de KAMG.

Lees ook: Expertise KAMG beschikbaar voor dilemma’s rondom COVID-19

arts maatschappij + gezondheid babette rump resistente bacteriën

Arts M+G Babette Rump promoveert in onderzoek naar welzijn dragers resistente bacteriën

Quarantaine en isolatie zijn termen waar sinds de uitbraak van het coronavirus veel mensen mee te maken hebben. Mensen die resistente bacteriën bij zich dragen, een bacterie die niet meer met antibiotica is te behandelen, hebben hier ook mee te maken. Hoewel veel mensen zelf geen last hebben van de bacterie, moeten ze toch vaak afstand bewaren en worden ze in ziekenhuizen geïsoleerd. Arts Maatschappij + Gezondheid, infectieziektebestrijding en ethicus Babette Rump onderzocht wat dit betekent voor deze mensen. Zij promoveert op donderdag 10 september aan het Radboudumc/Radboud Universiteit.

Uit het onderzoek van Babette Rump blijkt dat de gevolgen voor dragers van een resistente bacterie groot zijn, vanwege het risico anderen te besmetten. Voor kwetsbare mensen kan het levensgevaarlijk zijn. Zo worden in verpleeghuizen dragers apart gehouden van de andere bewoners en geweerd van sociale activiteiten zoals gezamenlijke maaltijden. Ook kwam Babette Rump in haar onderzoek andere voorbeelden tegen: “Een vader die zijn kind niet meer durft te knuffelen uit angst de resistentie over te dragen, een zus die niet op kraamvisite gaat, een moeder die haar net bevallen dochter niet de fysieke nabijheid geven die beiden zouden willen, en een kindje dat niet naar een medisch kinderdagverblijf kan vanwege dragerschap.”

Ook isolerende maatregelen in ziekenhuizen

Resistente bacteriën vormen vooral een bedreiging voor ernstig zieke patiënten in ziekenhuizen en andere kwetsbare mensen. Om deze reden is het zorginstellingen er alles aan gelegen om resistente bacteriën buiten de deur te houden. Mensen die in het ziekenhuis drager blijken van een resistente bacterie worden daarom in isolatie geplaatst en apart van de andere patiënten verpleegd. Bij de verzorging draagt het zorgpersoneel persoonlijke beschermende middelen zoals mondmasker, schort en handschoenen. Dragers van resistente bacteriën worden aan het einde van het spreekuur of operatieprogramma gepland, waarna de ruimte en de apparatuur intensief wordt gereinigd. Planbare zorg wordt bij voorkeur uitgesteld tot iemand de resistente bacterie weer kwijt is geraakt.

Antibioticaresistentie steeds groter probleem

Dergelijke isolerende maatregelen worden al jaren toegepast bij mensen die drager zijn van een resistente bacterie, een bacterie die niet meer gevoelig is voor antibiotica. Sinds de ontdekking van antibiotica in 1928 door Alexander Fleming, is antibiotica een steeds grotere rol gaan spelen in de medische wereld. Zonder goede antibiotica zouden bacteriële infecties die tegenwoordig mild en ongevaarlijk zijn, weer levensbedreigend kunnen worden. Inmiddels reageren steeds meer bacteriën niet goed op antibiotica, doordat er veel gebruik van gemaakt wordt. Dat bacteriën resistent worden is overigens een natuurlijk gegeven maar vormde lange tijd geen probleem doordat er steeds weer nieuwe soorten werden ontdekt. Inmiddels gebeurt dat niet meer. Dit is een zorgwekkend probleem, want zo wordt het in de toekomst steeds moeilijker om ‘simpele’ infecties te bestrijden.

Naast gezondheid ook geluk en vrijheid

In de meeste onderzoeken is tot nu toe gekeken naar de gevolgen van dragers op het gebied van stress en andere gezondheidsaspecten. Babette Rump kijkt in haar proefschrift naar de waarde die mensen aan zaken geven, zoals geluk en vrijheid. Dit deed zij op basis van een bepaald model, de Capability Approach, van filosofen Martha Nussbaum en Amartya Sen. Vanuit dit perspectief gaat het erom wat dragers zelf belangrijk vinden in het leven en hoe dit onder druk komt te staan door de maatregelen. Zo wordt duidelijk dat de impact van dergelijke maatregelen op het leven van dragers enorm is.

Solidariteit: gezamenlijke verantwoordelijkheid voor antibioticaresistentie

Babette Rump concludeert in haar proefschrift dat er een betere balans gevonden moet worden tussen isolerende maatregelen en de gevolgen hiervan voor dragers. Ze legt uit: “We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het probleem van antibioticaresistentie, maar het probleem ligt nu alleen bij de dragers. Terwijl we het probleem met elkaar veroorzaken. Het niet opvolgen van de algemene hygiënemaatregelen of verkeerd gebruik van antibiotica in de zorg zijn bijvoorbeeld belangrijke factoren die bijdragen aan resistentievorming. Ook het gebruik van antibiotica in de veehouderij draagt er bijvoorbeeld aan bij, want dit kan worden overgedragen op mensen.” Omdat antibiotica een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg is, het wordt gebruikt bij onder meer chirurgie, transplantatie en chemotherapie, zouden de lasten van antibioticaresistentie niet alleen bij de dragers moeten liggen.

Babette Rump was vanochtend tussen 07:00 en 08:00 te horen op NPO Radio 1. Luister hier terug vanaf min 50. Ook werd ze geïnterviewd voor Trouw. Dat artikel lees je hier.

Foto: Linda Hemmes

Lees ook: Expertise KAMG beschikbaar voor dilemma’s rondom COVID-19

Expertise KAMG beschikbaar voor dilemma’s rondom COVID-19

De Koepel van Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) is bezorgd over de polariserende maatschappelijke discussie en de wijze waarop spoedwetgeving ‘omwille van de volksgezondheid’ tot stand komt. KAMG juicht het instellen van experttafels toe. Zo kunnen verstandige afwegingen worden gemaakt, waar Nederland meer aan heeft dan spoedwetgeving. De KAMG verenigt in haar achterban meerdere expertisen en draagt graag bij aan de experttafels, om vanuit haar expertise te adviseren over passende gezondheidsbevorderende maatregelen en de realisatie daarvan.

Omgaan met dilemma’s

In deze fase van de COVID-19 uitbraak worden de verschillende opvattingen over de gewenste aanpak van COVID-19 steeds zichtbaarder. De nadruk wordt daarbij op steeds andere doelstellingen en uitgangspunten gelegd: virusbestrijding, preventie, leefstijl, toegang tot optimale zorg, zelfbeschikking, de zorg voor mensen met verhoogde kwetsbaarheid voor het virus en de gevolgen van de maatregelen. Ogenschijnlijke tegenstellingen worden uitvergroot: volksgezondheid of economie, zelfbeschikking of overheidsingrijpen. Eerder lijkt echter sprake van dilemma’s zoals gebruikelijk bij gezondheidscrises. Dilemma’s die met dialoog kunnen worden verhelderd, zodat de keuzes en hobbels inzichtelijk worden en synergie gecreëerd kan worden. Met de juiste combinatie aan expertise levert dit waardevolle informatie op. De kennis en ervaring met infectieziektebestrijding en -preventie moet worden samengebracht met kennis over de zorgverlening aan patiënten en kennis over de maatschappelijke en economische impact van de maatregelen. Alleen dan kunnen de verschillende mogelijkheden om de schade te beperken en de volksgezondheid te beschermen en te verbeteren, op hun merites worden beoordeeld. Dat is nodig om publieke middelen doelmatig te besteden en keuzes over maatregelen, die zoveel mensen raken, zo zorgvuldig en proportioneel mogelijk te maken.

Gerichte en persoonlijke advisering is basis van publieke zorg

Om de volksgezondheid daadwerkelijk te beschermen en te bevorderen is een aantal activiteiten cruciaal.

  1. Het beantwoorden van vragen van mensen die zich zorgen maken of zich willen informeren: over COVID-19, over de door overheden afgekondigde maatregelen en over andere gezondheidsbedreigingen. Heldere en waar mogelijk persoonlijke communicatie is cruciaal, ook om daarmee de dilemma’s en onderbouwingen van de keuzes transparant te maken.
  2. Het goed en met voldoende middelen en mensen uitvoeren van preventieve activiteiten zoals het bron- en contactonderzoek en wellicht in de toekomst vaccinatie.
  3. Het gericht adviseren van instellingen, waaronder zorg- en onderwijsinstellingen, en het openbaar bestuur in de regio en nationaal.

COVID-19 zal de komende maanden nog aanleiding geven tot veel vragen en maatschappelijke discussies. Toenemende polarisatie is onwenselijk en schadelijk. De KAMG wil vanuit haar expertise rondom de bovenstaande activiteiten graag bijdragen aan oplossingen in de huidige gezondheids- en maatschappelijke crisis. Deelname van artsen M+G aan de experttafels over COVID-19 is onontbeerlijk om bij te kunnen dragen aan het ontwikkelen en realiseren van maatregelen, die daadwerkelijk leiden tot verbetering van de volksgezondheid en beperking van de maatschappelijke schade.

Voor meer informatie over KAMG en de expertise van artsen Maatschappij + Gezondheid: KAMG.nl en artsmg.nl.

arts m+g

Nieuwe sollicitatieronde opleiding arts M+G van start

Opleiding arts M + G

Vanaf 1 augustus gaat een nieuwe sollicitatieperiode voor de opleiding tot arts M+G van start. Kandidaten kunnen solliciteren voor de profielopleidingen tot jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts medische milieukunde, forensisch arts (onder voorbehoud) en voor de tweede fase-opleiding arts Maatschappij + Gezondheid. De opleidingen starten in maart 2021.

Lees ook: ‘Publieke gezondheid: investeer in de artsen’

360º geneeskunde

Als arts M+G sta je midden in de maatschappij. Je hebt een belangrijke rol voor alle groepen in onze samenleving. Je zorgt niet voor één, maar voor iedereen. Niet in het ziekenhuis, maar in de maatschappij. Bijvoorbeeld als medisch adviseur bij zorgverzekeraars, als jeugdarts binnen een Centrum voor Jeugd en Gezin, als arts infectieziektebestrijding in dienst van een GGD of als vertrouwensarts kindermishandeling. Dat noemen we 360º geneeskunde.

Solliciteren

De sollicitatieperiode loopt van 1 augustus tot en met 14 september. Solliciteren kan online bij SOGEON. De profielopleiding forensische geneeskunde heeft een afwijkend sollicitatieproces. Deze loopt van 1 september tot en met 14 oktober 2020. Solliciteren voor deze opleiding kan via support@sogeon.nl.

Lees ook: Landelijk opleidingsplan arts M+G voorlopig vastgesteld

LOP arts M+G 2020

Het Landelijk opleidingsplan (LOP) arts M+G voorlopig vastgesteld door CGS

Op 8 april is het LOP arts M+G 2020 voorlopig vastgesteld door het College Geneeskundig Specialisten. Definitieve vaststelling vindt plaats na veldraadpleging bij andere beroepsgroepen, werkgevers en andere belanghebbenden. Belangrijk punt van aandacht op dit moment is de financiering van het LOP.

Brede steun in het veld

Het draagvlak voor het LOP in het veld is groot. Het LOP biedt de aios indien gewenst ruimte voor verbreding, maar ook voor differentiatie en verdieping. Het sluit zo uitstekend aan bij de behoeften in het werkveld. Enkele maanden geleden hebben dan ook 18 werkgevers en andere belanghebbenden een steunbetuiging voor het LOP geschreven. In juni hebben bestuurders van de belangrijkste netwerkpartners tijdens een webinar voor VWS hun steun nogmaals uitgesproken. Tevens hebben professionals uit de niet bekostigde profielen, VWS meer zicht gegeven op het belang van  hun werk voor de publieke gezondheid.

Financiering door VWS

De verwachting is dat VWS -na al deze positieve verhalen uit het veld- het belang ziet van goed opgeleide artsen M+G over de hele breedte van het werkveld en bereid is tot bekostiging van het LOP. Zonder bekostiging kan het LOP immers niet ingevoerd worden. De KAMG is volop in gesprek met VWS hierover. Omdat er meerdere partijen binnen en buiten VWS betrokken zijn bij de bekostiging van het LOP is dit geen eenvoudige zaak en kan VWS vooralsnog geen uitsluitsel geven.

Vertaling van LOP arts M+G naar curriculum

Het LOP geeft de kaders van de praktijk- en instituutsopleiding tot arts M+G weer. De komende maanden werken de opleidingsinstituten samen met de KAMG en andere partners in het veld het LOP uit tot een curriculum voor de vijf deskundigheidsgebieden.

Invoeringsdatum van het LOP

Omdat de bekostiging nog niet rond is zal het LOP naar verwachting op zijn vroegst op 1-1-2022 in werking kunnen treden. In de tussentijd vertalen we het LOP naar een curriculum voor de arts M+G in de 5 deskundigheidsgebieden/differentiaties.

Overgangsregelingen in het kader van het LOP

De invoering van het LOP brengt veranderingen met zich mee voor de profielen en de opleiders. De volgende overgangsregelingen zijn voorgelegd aan het CGS ter goedkeuring.

Profielartsen houden hun titel

De invoering van het LOP heeft gevolgen voor de profielartsen. Instroom in het profielregister is nog tot 5 jaar na de invoering van het LOP mogelijk. Voor profielartsen die al in het profielregister staan, verandert er voorlopig helemaal niks: hun registratie én titel van arts KNMG blijft tot 30 jaar ná de invoering van het LOP geldig. Ook de bijbehorende herregistratie-eisen blijven zo lang van kracht. Profielartsen kunnen ook ná de invoering van het LOP instromen in de   opleiding tot arts M+G via een speciale regeling.

Vertrouwensartsen en farmaceutisch geneeskundigen krijgen overgangsregeling op maat

Vertrouwensarts en farmaceutisch geneeskundigen kennen op dit moment geen profielopleiding. Wel zijn zij geregistreerd bij hun wetenschappelijke vereniging en hebben zij veel kennis en ervaring op andere wijze opgedaan. Voor hen komt er een overgangsregeling op maat waar nog aan gewerkt wordt door de KAMG, CGS en RGS.

Praktijkopleiders profielopleidingen functioneren tijdelijk als opleider M+G

Praktijkopleiders voor de profielopleidingen die nog geen arts M+G zijn, krijgen na de invoering van het LOP 5 jaar de tijd om geregistreerd te worden als arts M+G en zo praktijkopleider M+G te kunnen blijven. In de tussentijd functioneren ze als praktijkopleiders arts M+G. Vijf jaar na de invoering van het LOP kan een profielarts geen praktijkopleider arts M+G meer zijn.

KAMG register

De KAMG ontwikkelt een register voor de deskundigheidsgebieden waar artsen M+G ingeschreven kunnen worden. Het KAMG register vervangt voor artsen M+G de registratie in het profielregister. Profielartsen KNMG blijven ingeschreven in het register van het CGS.

De KAMG-registratie betreft een eenmalige registratie van het deskundigheidsgebied(-en)/differentiatie (-s) van de arts M+G. Er gelden geen herregistratie-eisen. Natuurlijk is het wel van belang dat een arts die in een bepaald deskundigheidsgebied of differentiatie werkt, bekwaam blijft. Tijdens EIF (Evaluatie Individueel Functioneren) komt dit aspect aan de orde.

Blogs en artikelen van en over arts M+G (2020)

Hieronder vind je een greep uit de blogs en artikelen van en over de arts M+G.

De waarde van gezondheid en de kans van digitaal door Karine van ’t Land | Hoeveel is gezondheid ons ècht waard? De coronacrisis laat het duidelijk zien: heel veel. We sluiten scholen en horecagelegenheden. We werken massaal thuis. We stoppen met handen geven en houden anderhalve meter afstand. De straten zijn leeg, het land komt tot stilstand. Allemaal om onze gezondheid en die van anderen te beschermen. We accepteren de economische schade en reserveren miljarden om die af te dekken. En dat is niet meer dan terecht. ICT&Health

GGD arts Noord-en Oost Gelderland: ‘De totale economische ontwrichting baart mij het meeste zorgen’ | Ashis Brahma(49) is arts infectieziekten bij de GGD Noord- en Oost Gelderland. Hij coördineert onder andere waar en welke mensen werken in de zorghotels voor corona-patiënten die overal in de regio verrijzen. Maar hoe houdt hij zichzelf staande? www.ad.nl

Public Health in corona tijden | Hoogstwaarschijnlijk circuleert het Sars-CoV-2 virus voorlopig in Nederland. De impact is groot. We zien dit terug in spreekkamers, de instellingen waar we werken, in onze omgeving en in de media. De genomen maatregelen zijn ongekend en velen snakken naar versoepeling. Tegelijkertijd heerst er angst. Het zijn onzekere tijden, die vragen om wijs beleid. Het denken vanuit public health principes kan ons helpen: wel doen voor de grote groep mensen en extra preventie en zorg organiseren voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. www.kamg.nl

De publieke zorg waar is die gebleven in het coronageweld? | Nu de eerste rekening kan worden opgemaakt van baten en lasten van corona en lockdown, weten we één ding zeker: de curatieve zorg voor mensen met corona-infectie heeft voorrang gekregen boven al het andere. www.medischcontact.nl

De ja-knikkers van Hugo | Minister Hugo de Jonge kan voor de corona-bron- en contactonderzoeken niet zonder de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten. Maar bezuinigingen en decentralisaties hebben de GGD’en uitgeput. ‘Onze medewerkers zijn geen klapstoelen.’ www.groene.nl

NIVB en AJN pleiten voor aanpassing testbeleid en weringsbeleid in de kinderopvang | De Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding (NVIB) en AJN Jeugdartsen Nederland vinden dat het huidige landelijke test- en weringsbeleid rondom COVID-19 in de kinderopvang zo snel mogelijk aangepast moet worden. www.ajnjeugdartsen.nl

Blogs door Lode Wigersma op www.medischcontact.nl

Na corona een betere toekomst? | De coronapandemie brengt ons veel ellende, maar we leren er ook van. De pandemie maakt ons duidelijk hoe we ons zorgstelsel op een humane en kosteneffectieve manier toekomstbestendig kunnen maken. www.skipr.nl

De ja-knikkers van hugo geannoteerd verhaal |Ashis Brahma liet achterin zijn Apeldoornse tuin een veranda bouwen, zodra hij wist dat de pandemie heel lang ging duren. Pas half april vond hij tijd om erop te zitten. Het was het weekend van de appathon, Nederland kon via een livestream volgen hoe ondernemers op het Ministerie van Volksgezondheid een app presenteerden waarmee burgers kunnen worden gevolgd en gewaarschuwd voor besmetting. www.platforminvestico.nl

Op álle terreinen is de impact van corona voelbaar | Arts maatschappij en gezondheid. Het klinkt heel breed en dat ís het ook, als je de verschillende terreinen ziet waarop deze artsen hun werk doen. Tegelijk zegt deze titel precies waar het om gaat: als arts de link leggen tussen maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid – en andersom. Laat dat in deze coronacrisis nu héél hard nodig zijn. www.nspoh.nl

Jeugdarts in coronatijd |Zoals voor zovelen is ook mijn dagelijks leven behoorlijk veranderd door de komst van het coronavirus. Zowel thuis als in mijn werk als jeugdarts. www.dvk-opinie.nl

‘Overleven begint bij gezonder leven en eten’ | Mensen met obesitas en diabetes hebben een grotere kans om op de ic terecht te komen. We moeten gezonder leven, stellen Jutka Halberstadt en Jaap Seidell. www.parool.nl

Podcast De Dag: Eindelijk gaan we testen, testen, testen | De versoepeling van de coronamaatregelen gaan alleen door als het kán. Een belangrijke voorwaarde is dat we veel meer gaan testen en contactonderzoeken uitvoeren. www.nporadio1.nl

GAV, NOVAG, NVVG en VAV adviseren: vermijd één-op-één spreekuurcontacten | In verband met de COVID-19 epidemie hebben alle beroepsverenigingen van verzekeringsartsen een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus. vavolksgezondheid.nl

Raamplan Artsopleiding 2020: arts van de toekomst bevordert en beschermt gezondheid | “Wat zijn de belangrijkste competenties die de arts anno 2025 moet hebben?” Het antwoord op deze vraag staat in het Raamplan Artsopleiding 2020. Met het nieuwe raamplan, een set eindtermen waaraan elke geneeskundestudent moet voldoen, maken de Nederlandse geneeskundeopleidingen het medisch onderwijs toekomstbestendig. Resultaat: artsen die getraind zijn om de uitdagingen van de zorgsector het hoofd te bieden. www.nfu.nl

Peiling bekendheid en imago Arts Maatschappij en Gezondheid | Na de opleiding tot basisarts hebben geneeskundestudenten de keuze uit vele specialismes. Eén van de specialisaties is Arts Maatschappij en Gezondheid (arts M&G). De instroom in de opleiding(en) tot arts M&G blijkt structureel en significant achter te blijven bij de benodigde capaciteit. De Koepel Arts Maatschappij en Gezondheid (KAMG) voerde daarom het programma ‘Versterking publieke gezondheid; de rol van de arts Maatschappij & Gezondheid als verbinder van preventie, zorg, welzijn en sociaal domein’ uit om (toekomstige) artsen te boeien en binden voor public health. In dit kader heeft de KAMG iresearch gevraagd een peiling uit te voeren naar de bekendheid en het imago van arts M&G. www.iresearch.nl

Anja Schreijer uit Hengevelde is het gezicht van de GGD in coronatijd: ‘Dit virus leert ons nederigheid’Thuis op de boerderij in Hengevelde was Anja Schreijer zich al bewust van het gevaar van infectieziekten. Nu, als een van de gezichten van de GGD, zit er ze er middenin. „Dit virus leert ons een les in nederigheid.” www.tubantia.nl

arts m+g

Arbeidsmarktcampagne arts M+G van start

De afgelopen maanden hebben SOGEON en KAMG samen met een groot aantal artsen Maatschappij + Gezondheid hard gewerkt aan een bijzondere wervingscampagne. Het doel van deze campagne is het vak van de arts M+G beter op de kaart zetten én meer kandidaten werven voor de opleiding tot arts M+G.

De campagne is live

Deze week start de campagne op social media en artsmg.nl: facebook, instagram, LinkedIn en twitter. Hoe meer respons deze berichten oproepen, hoe meer mensen de campagne zien. Daarom willen we jou vragen een steentje bij te dragen aan het succes van de campagne. We hebben een speciale campagne-toolkit ontwikkeld. Hierin vind je kant-en-klare campagnemiddelen, zoals een poster, flyer of social media-post, die je vrijelijk mag gebruiken. Download de toolkit via deze link:​ https://we.tl/t-RNEONubHsR

Hoe kun jij helpen?

In de toolkit vind je voorbeeldteksten over het vak van arts M+G, advertenties, posters, flyers, rolbanners, beelden voor social media, een animatie met uitleg over het vak en een powerpoint template. Alle bestanden zijn klaar om te printen, naar de drukker te sturen of om direct zelf mee aan de slag te gaan. Zo kunnen we op diverse plekken de schijnwerpers op het vak zetten.

Zou jij of jouw organisatie deze campagnemiddelen willen verspreiden om zo de campagne te versterken? Dat zou enorm helpen. Alvast hartelijk bedankt!