#dankaandezorg: een digitaal ♥️ onder de riem voor mensen in de zorg

Nederland voelt de consequenties van de COVID-19 pandemie. Mensen in de zorg dragen bij aan de oplossing ervan. Dat is een grote prestatie. Er is veel bewondering voor de manier waarop zij zich dag na dag en nacht na nacht inzetten. Steek daarom een digitaal hart onder de riem op www.dankaandezorg.nl

Kijk mee, doe mee.

#mijnhartvoordezorg in het straatbeeld steunt onze zorgprofessionals ♥️🥼

NEDERLAND HANGT WIT SHIRT MET HART VOOR HET RAAM

Amsterdam, 20 maart 2020 – Om alle mensen in de zorg te steunen, roepen de verenigingen van artsen, verloskundigen, tandartsen en fysiotherapeuten gezamenlijk Nederlanders op een wit shirt met een hart achter de ramen te hangen. Een symbolische witte zorgjas met een groot rood hart dat voor hen klopt en laat zien dat we aan hen denken. De oproep aan Nederland wordt gedaan in een bijzondere film die vanaf vandaag online te bekijken is. Inmiddels is op social media al een groot aantal shirts en persoonlijke steunbetuigingen met #mijnhartvoordezorg te vinden.

“We merken dat er in de samenleving veel behoefte is om mensen in de zorg een hart onder de riem te steken”, zegt René Héman, voorzitter van Artsenfederatie KNMG. “Zoals iedereen begrijpt, zijn zorgverleners druk met maar één ding en dat is zorg verlenen. Ze hebben geen of weinig tijd voor social media en ander nieuws. Het is daarom fantastisch als artsen, verpleegkundigen, apothekers, verloskundigen, fysiotherapeuten, tandartsen – iedereen die nu tijdens de coronapandemie de zorg draaiend houdt – onderweg naar werk of terug van een lange dag, al die steunbetuigingen voor de ramen zien hangen. Als beroepsorganisaties willen wij ons inzetten om deze boodschappen naar de zorgverleners toe te brengen.”

#mijnhartvoordezorg
Mensen kunnen het initiatief ‘Mijn hart voor de zorg’ eenvoudig vanuit huis zelf steunen, met middelen die ze al in huis hebben. Maak op een wit T-shirt een groot rood hart, eventueel met een persoonlijke boodschap voor de mensen in de zorg en hang die voor het raam en deel er ook een foto of filmpje van op sociale media met de hashtag #mijnhartvoordezorg. Om steun te betuigen kan iedereen daarnaast ook twee emoticons aan hun profiel op sociale media toevoegen, een rood hart en een witte jas (♥️🥼).

André Kuipers, Katja Schuurman en Dylan Haegens
De oproep van de beroepsorganisaties als Artsenfederatie KNMG, KNOV (verloskundigen), KNMT (tandartsen) en KNGF (fysiotherapeuten) wordt inmiddels steeds breder in Nederland gedragen. Naast bekende Nederlanders als astronaut André Kuipers, actrice Katja Schuurman en YouTuber Dylan Haegens scharen ook mediabedrijven en creatieve zzp’ers zich belangeloos achter de actie. Samen zorgen ze ervoor dat de boodschappen voor de zorgverleners de komende tijd overal, op straat, online, op de radio en op tv, te zien zullen zijn.

Meedoen?
Bekijk deze inspirerende video oproep over #mijnhartvoordezorg en doe mee.

Door versoepeling van de BIGregels kunnen nog meer artsen en verpleegkundigen helpen bij de bestrijding van het coronavirus

Voormalig verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, maar die nog voldoende vaardig zijn, mogen vanwege de coronacrisis bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Daarnaast wordt de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren opgeschort. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) besloten.

De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. De maatregelen zijn met onmiddellijke ingang van kracht en gelden tot nader order. Lees verder in het bericht van VWS.

De KNMG is blij dat er nu ook geregeld is dat artsen-niet-praktiserend met recente praktijkervaring zelfstandig kunnen handelen. Hierdoor wordt de druk op de zorg mogelijk verminderd. De regeling is een aanvulling op de regels die eerder door de KNMG werden opgesteld voor het handelen in opdracht.

Herregistratie specialisten en profielartsen

Dit is het advies van KNMG: ga soepeler om met Wet BIG om levens te redden

De KNMG is van mening dat in een crisissituatie, zoals nu ontstaan is in de corona-pandemie, met de regels van de Wet BIG tijdelijk wat soepeler kan worden omgegaan om levens te redden.

In Nederland zijn de regels rond bekwaamheid van artsen streng. De Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is heel duidelijk: je moet geregistreerd zijn in het register om jezelf arts te mogen noemen en bepaalde handelingen zelfstandig te mogen verrichten, en altijd voldoende bekwaam zijn. “En dat is goed”, aldus voorzitter KNMG René Héman, “want zo houden we het niveau van onze gezondheidzorg hoog.”

Nood breekt wet: als er straks echt te weinig zorgpersoneel is, dan ben je blij als je geholpen wordt door bijvoorbeeld een gepensioneerde arts, die misschien niet meer praktiserend is, maar wel heel veel ervaring heeft. Of door een bijna afgestudeerde geneeskundestudent, die ruime ervaring heeft opgedaan tijdens zijn stageperiode. “Deze versoepeling kan levens redden in een noodsituatie”, aldus Héman.

De personeelstekorten in de zorg door de noodzaak om het coronavirus te bestrijden, brengen volgens de KNMG met zich mee dat ‘artsen of geneeskundig-specialisten-niet-praktiserend’ die nog over voldoende recente kennis en vaardigheid beschikken onder bepaalde voorwaarden ingezet kunnen worden. Dit geldt ook voor coassistenten, die weliswaar nog geen arts zijn, maar wel al een groot deel van hun coschappen hebben doorlopen en dus ook de nodige praktijkervaring hebben.

Natuurlijk zijn de voorwaarden waaronder niet-geregistreerde artsen mogelijk gaan werken goed doorgesproken. Alleen als het echt noodzakelijk is wordt een niet meer of nog niet-geregistreerd persoon ingezet en dan wel degene die de meest recente praktijkervaring heeft. Ook moet de niet-geregistreerde persoon zoveel mogelijk worden ingezet voor niet-complexe zorg. Daarnaast mag de ervaring van de arts/geneeskundig specialist-niet-praktiserend niet ouder dan tien jaar zijn en moet zijn vaardigheid nog aanwezig zijn of met eenvoudige training en instructie weer voldoende kunnen worden. “En uiteraard is dit een tijdelijke situatie en moet er in de nabije omgeving een bevoegd en bekwaam arts/geneeskundig specialist aanwezig zijn die kan ingrijpen als dat nodig is”, volgens Héman.

Wanneer het personeelstekort zodanig groot is dat niet-geregistreerden moeten worden ingezet, moet een ziekenhuis of zorginstelling zelfstandig bepalen. “Iedere bestuurder kan hierin zijn eigen beslissingen nemen”, aldus Héman, “en ons advies aan de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) is om in die uitzonderlijke situatie tijdelijk wat soepeler om te gaan met de handhaving rond de regels rond de Wet BIG.”

Het coronavirus vraagt extra inzet van alle professionals die normaliter het congres bezoeken. Daarom is NCVGZ 2020 geannuleerd

Het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) 2020 van 8 april in Den Bosch wordt geannuleerd.

Het nieuwe coronavirus vraagt extra inzet van alle professionals die normaliter het congres bezoeken. De congresorganisatie vindt het belangrijk dat deze professionals zich volledig kunnen focussen op hun taak voor de publieke gezondheid. Over een eventuele latere datum wordt nog nagedacht.

Ook de tiende verkiezing van de Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid en de uitreiking van de Public Health Proefschriftprijs gaan niet door. Beide prijzen worden traditiegetrouw uitgereikt tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid. Na de zomer zullen deze prijzen alsnog worden uitgereikt.

Voor vragen kun u terecht bij info@decongresbalie.nl.

Een arts M+G kijkt met een brede blik

Een interview met Elise Susanne Beket over het beroep arts Maatschappij + Gezondheid.

Onze artsen werken hard aan het voorkomen van verdere uitbreiding. We steunen de KNMG maatregel rondom bijeenkomsten met artsen

Schematische weergave bestrijding infectieziekten | Zó werkt de publieke gezondheidszorg

De Argumentenfabriek heeft in aanvulling op het boek “Zó werkt de publieke gezondheidszorg” (in samenwerking met GGD GHOR, KAMG, RIVM, SBOH en het ministerie van VWS, 2018) twee kaarten gemaakt over de bestrijding van een A-infectieziekte vormgegeven in een schematische weergave. Overzichtelijk wordt weergegeven wat quarantaine en isolatie bij een A-infectieziekte (zoals COVID-2019) inhoudt en wie hierover beslist. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe de overheid een A-infectieziekte zoals COVID-19 (coronavirus) bestrijdt.

‘Behandel verslaving als een ziekte’

Veertien zorgpartijen, waaronder de federatie KNMG namens DG, FMS, KAMG, NVVG, LAD, LHV, NVAB, Verenso, tekenden op woensdag 5 februari de intentieverklaring ‘Behandel verslaving als een ziekte’. Hiermee beloven zij zich hard te maken voor een gezond en veilig werk- en leerklimaat voor zorgprofessionals, waarin verslaving als ziekte wordt behandeld en middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn. 

Behandel verslaving als een ziekte

Verslaving is een te behandelen ziekte die iedereen – dus ook zorgprofessionals – kan overkomen. Middelengebruik en verslaving zijn van invloed op iemands functioneren en gezondheid en gaan daarom niet samen met werk. Het is belangrijk mensen die hiermee te maken hebben zo goed en zo vroeg mogelijk te begeleiden en behandelen. Mensen met een verslaving durven zich vaak – uit angst of schaamte – niet over hun ziekte te uiten. Het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving waarin middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn, is belangrijk om het taboe te doorbreken. Naast ziekte en uitval, is er bij zorgprofessionals een risico voor de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Door zorgprofessionals vroegtijdig een helpende hand te bieden, worden de gezondheid van de zorgprofessional en de patiëntveiligheid geborgd.

Wij zetten het op de agenda

Er is een brede beweging in de zorg in gang gezet met als gezamenlijk doel dat verslaving als behandelbare ziekte wordt gezien én hiernaar wordt gehandeld. Door het  onderwerp bespreekbaar te maken en goed beleid te ontwikkelen. KNMG, GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland, Ineen, NFU, NVZ, Verslavingskunde Nederland, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LVVP, NAPA en NIP ondertekenen vandaag hiervoor een intentieverklaring. Het initiatief wordt mede ondersteund door IGJ en VWS. Hiermee zetten we problematisch middelengebruik en verslaving op de agenda en spannen we ons samen ervoor in dat:

  • problematisch middelengebruik en verslaving bij ons en bij onze leden op de agenda komt te staan;
  • stoornissen in het gebruik van middelen en gedragsverslavingen worden behandeld als ziektes;
  • zorgprofessionals met een stoornis in het gebruik van middelen of een gedragsverslaving na behandeling veilig kunnen terugkeren naar werk middels een monitoringprogramma;
  • beleid of een procedure gericht op middelengebruik en verslaving wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.

De ondertekening vond plaats tijdens de bijeenkomst ‘Problematisch middelengebruik en verslaving: waar staat het op de agenda?’ van de KNMG en ABS-artsen. Deelnemers krijgen handvatten om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met het bespreekbaar maken van middelengebruik en verslaving.

Sluit u ook aan

Natuurlijk zien wij graag dat zoveel mogelijk zorgpartijen zich op deze manier inzetten voor (hun) zorgprofessionals. Wil uw organisatie ook deze intentieverklaring tekenen? Of wilt u graag meer informatie over het werk van ABS-artsen? Neem contact op via: info@abs-artsen.nl

Boodschap aan VWS: meerwaarde LOP breed gedragen

Op 20 februari heeft Elise Buiting, namens KAMG, een brief verstuurd aan mevrouw Berg en de heer Gerritsen van VWS. Hierin pleit zij dat een breed opgeleid arts M+G onmisbaar is in de gezondheidszorg. KAMG heeft brede steun van de achterban en werkgevers. En wil nu in gesprek met beiden om verder te praten over integrale bekostiging van de opleiding tot arts M+G.

In juni 2019 vroeg KAMG aan VWS om het Landelijke Opleidings Plan (LOP) arts M+G integraal te bekostigen. In augustus 2019 reageerde VWS en vroeg om de mening van de werkgevers in de sector ten aanzien van het opleidingsplan en tevens naar de macro-budgettaire financiële gevolgen.

De afgelopen maanden heeft KAMG werkgevers in de sector gevraagd om hun mening over het LOP arts M+G op schrift te stellen. Vanuit alle sectoren van het brede werkveld van de arts M+G hebben wij schriftelijke steunbetuigingen ontvangen. Er is bij de werkgevers veel steun voor een breed opgeleide arts M+G en daarmee voor het LOP arts M+G. Werkgevers denken dat het LOP een positieve bijdrage zal leveren aan gewenste verandering in de gezondheidszorg. KAMG heeft onder ander steun gekregen van: A.S.R., CSL Behring, Defensie, DSW, Eurotransplant, Falk Farma, GGD GHOR NL, KNMG, LNVT, LOSGIO, Norgine, Novartis, Sanquin, Servier, VGZ, Zin en Zorg en Zekerheid.

Daarnaast heeft VWS gevraagd naar de macro-budgettaire financiële gevolgen van het LOP. Ten gevolge van het LOP zullen de investeringen in de opleiding tot arts M+G de komende jaren geleidelijk toenemen. Investeren in de opleiding tot arts M+G levert echter ook zeer veel op. De investering draagt bij aan de alom gewenste verschuiving in de gezondheidszorg van diagnostiek en behandeling naar voorzorg en preventie, en zal naar verwachting leiden tot een effectievere en daarmee efficiëntere gezondheidszorg. Een notitie met het overzicht van de voorziene baten en kosten is bijgevoegd in de brief.