Digital Health & Technology

Digitale technologie dringt steeds verder door in ons dagelijks leven. Ook als het gaat om onze gezondheid en ons welbevinden. Gevraagd en ongevraagd. Wat vraagt dat van ons als artsen M+G?

Deze digitalisering biedt allereerst kansen voor het individu. Zo kan ze het dagelijks leven op vele fronten vergemakkelijken, waardoor bijvoorbeeld ouderen nu langer thuis kunnen blijven wonen met behulp van slimme apparatuur en monitoring of de inzet van sociale robots. Met behulp van telemedicine is zorg voor de patiënt nu op andere momenten en plaatsen toegankelijk. En krijgen mensen bijvoorbeeld door het gebruik van wearables meer zicht op (de positieve en negatieve effecten van) hun leefstijl en hun gezondheid.

Ook het zorgsysteem heeft baat bij deze digitalisering. Zorgaanbieders gebruiken digitale technologie inmiddels om inefficiënties en kosten te reduceren, de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg te vergroten en zorg meer gepersonaliseerd te maken. Door ontwikkeling en integratie van (nieuwe) datasystemen wordt verdergaande samenwerking in de zorgketen en met andere domeinen mogelijk, zoals bijvoorbeeld in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voorzien. Door bijvoorbeeld monitoring, surveillance en forecasting met behulp van nieuwe AI-technologie te integreren, kan landelijk en regionaal het gezondheidsbeleid een betere ‘bedding’ krijgen en daarmee richting geven aan de organisatie en financiering van de zorg. En wat te denken van de meerwaarde in de vierjaarlijkse politiek-bestuurlijke cyclus.

Daarnaast leveren digital health technologieën nieuwe mogelijkheden op om (real-time) continue data te genereren over individuen en populaties, als toevoeging op de huidige discontinue en episodische benaderingen in dataverzameling. Dat levert op haar beurt weer nieuwe data voor onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en personalized medication.

Tot slot maakt digitale technologie het mogelijk om, in toenemende mate locatie-ongebonden, meer individuen te bereiken en daarmee een grotere impact te hebben op gezondheidsuitkomsten. Als het gaat om gezondheidsvoorlichting, gezondheidsbevordering en preventie biedt dat nieuwe kansen.

Er zijn ook genoeg uitdagingen. Om er een paar te noemen: hoe kunnen we verschillende datasystemen aan elkaar koppelen, hoe gaan we om met (privacy-)gevoelige data, wat betekent deze technologie voor kwetsbare groepen zoals ongeletterden? Van wie zijn de data eigenlijk en wie mag daar wat mee? Wat is de positie van de patiënt/burger daarbij? En welke (professionele) regie is op deze ontwikkeling gewenst, nodig en mogelijk? Wat is daarbij de rol van de arts M+G?

Initiatiefnemers Niels Maijers en voorzitter van KAMG Karine van ‘t Land hebben daarom de expertgroep Digital Health Technology bij KAMG in het leven geroepen.

Lees meer over de Expertisegroep Digital Health Technology.

Spreekt dit thema je aan en wil je hieraan bijdragen of wil je meer informatie? Stuur dan een berichtje naar bureau@kamg.nl.