Samen Werken en Opleiden: noodzaak voor een sterke publieke gezondheidszorg (hybride)

Samen Werken aan de versterking van de publieke gezondheid is cruciaal om de zorg houdbaar te houden, d.w.z. toegankelijk, betaalbaar, met voldoende en duurzaam inzetbare zorgprofessionals, met een focus op preventie en kwetsbare groepen.

De noodzaak hiervan wordt breed onderkend. Tegelijkertijd staat de uitvoering bij veel beroepsgroepen onder grote druk, in het bijzonder in de eerste en nulde lijn. Er is krapte op de arbeidsmarkt en de instroom in de medische vervolgopleidingen, vooral bij de M+G-opleidingen, loopt sterk achter. Ook is er schaarste aan opleiders en aan stageplaatsen voor coassistenten. Het borgen van preventie en transmuraal samenwerken in de basis- en medische vervolgopleidingen komt maar langzaam van de grond. Hoe kunnen we dit tij keren?

In deze sessie gaat prof. dr. Menno Reijneveld in op de beschikbaarheid van sociaalgeneeskundige en eerstelijns specialisten en op mogelijke oplossingen voor het arbeidsmarktvraagstuk. Hij schetst verschillende scenario’s voor het opleiden en werken van academisch geschoolde werkers in de zorg. Prof. dr. Fedde Scheele zoomt in op één van de oplossingsrichtingen, namelijk het interprofessioneel opleiden. We exploreren en bediscussiëren of en hoe we interprofessioneel opleiden kunnen verbreden van de tweede lijn naar de eerste lijn, de publieke gezondheidszorg en het sociaal domein.

Rode draad in de sessie is de discussie over twee concrete acties die we willen opleveren om de oplossing van het arbeidsmarkt- en opleidingsvraagstuk dichterbij te brengen. Twee ‘krantenkoppen’ als het ware, waar we als artsen M+G onze schouders onder gaan zetten.

Jessie Hermans is arts M+G met brede ervaring in de publieke gezondheidszorg: als jeugdarts in achterstandswijken in Rotterdam, als afdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg bij de GG&GD Utrecht, als instituutsopleider M+G bij de NSPOH en de afgelopen zeven jaar als coördinerend docent bij de afdeling Gezondheidswetenschappen/Sociale geneeskunde van het UMC Groningen.
Hier was zij lid van het DB, werkte zij aan de inbedding van sociale geneeskunde en maatschappelijk handelen in het basiscurriculum geneeskunde en coördineerde zij coschappen Sociale geneeskunde.
Als staflid Innovatie en onderzoek van medisch onderwijs begeleidt zij wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder op het terrein van maatschappelijk handelen.

Preventie 0-100 jaar is mijn droom en dit steviger neerzetten in ons gezondheidssysteem is de reden waarom ik arts M+G ben geworden. 6 jaar geleden ben ik gestart in de JGZ bij GGD Zaanstreek-Waterland. Hier heb ik de opleiding tot jeugdarts en daarna tot arts M+G mogen doen. Tijdens de opleiding ben ik actief geweest als secretaris van de aios-vereniging LOSGIO en de Jonge arts M+G. Inmiddels ben ik 1.5 jaar afgestudeerd arts M+G/jeugdgezondheid en werk ik als stafarts bij GGD Zaanstreek-Waterland. Ook mag ik een half jaar als arts M+G aan het werk bij de KNMG. Het is mijn passie om te werken aan de positionering van de arts M+G, omdat ik denk dat we veel voor de volksgezondheid kunnen betekenen! Vanuit de inhoud zullen we moeten laten zien dat preventie en een populatiegerichte kijk op ons lijf geschreven is.

Prof. dr. Menno (S.A.) Reijneveld, sociaal-geneeskundige en epidemioloog, is hoofd van de Afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMC Groningen en kernhoogleraar Sociale Geneeskunde. Hij coördineert en geeft onderwijs aan studenten geneeskunde en epidemiologie, en onderzoek gericht op preventie en bevordering van participatie in extramurale settings. Daarbij ligt het accent op achterstandsgroepen en op samenwerking met partners in de praktijk van preventie en zorg.

Menno Reijneveld is voorzitter van het Interuniversitair Overleg Sociale Geneeskunde waarin alle sociaal-geneeskundige groep en binnen umc’s samenwerken, en van de Werkgroep Tekorten artsen sociale geneeskunde en eerste lijn van de Nederlandse Federatie van Umc’s (NFU). Verder is hij o.a. voorzitter van de Wetenschappelijk Adviescommissie van het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid, adviseur van TNO Kwaliteit van Leven, en lid van de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde. Hij adviseerde over het rapport Leren en werken in de zorg, dat in opdracht van de SBOH tot stand kwam. Meer informatie via www.rug.nl/staff/s.a.reijneveld/ .

Fedde Scheele is gynaecoloog en decaan van het leerhuis in het OLVG.
Hij is hoogleraar ‘Health Systems Innovation and Education’ aan de VU Amsterdam. Dat vertaalt zich in onderzoek naar maatschappelijk verantwoord opleiden bij de faculteit geneeskunde en onderzoek naar complexe veranderingen in de zorg bij de faculteit Wis- en Natuurkunde. Daarnaast is hij commissaris bij zorgverzekeraar Menzis. Al ruim 20 jaar is hij bezig met landelijke projecten ter verbetering van opleiding en zorg.
Hij is voorzitter van het project Interprofessioneel opleiden, een deelproject van Opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten. Hier gaat het om samenwerking tussen medisch specialisten onderling en interprofessionele samenwerking met zorgprofessionals in de eerstelijns-, anderhalvelijns- en tweedelijnszorg en de publieke zorg.

 Dr. Marielle Jambroes is hoofd afdeling Public Health UMC Utrecht. Zij is voorzitter van het College Geneeskundige Specialismen en lid van het concilium KAMG.

Pim den Boon

Pim is het gezicht van De Geneeskundestudent. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij vergaderingen van de KNMG, naar de media en naar politieke stakeholders. Verder zit hij de bestuursvergaderingen voor en draagt hij zorg voor het behalen van de doelen van De Geneeskundestudent. Pim is zesdejaars geneeskundestudent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De voorzittersfunctie is voor hem dé manier om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de randwoorden van de opleiding en daarmee de toekomstige gezondheidszorg.