KAMG congres 25 november 2016 ‘VAKMANSCHAP’

Op 25 november 2016 is het jaarlijkse KAMG congres met als thema ‘Vakmanschap’. Oftewel: de vaardigheid om hoogkwalitatief werk te leveren. Wat betekent dit voor jou? Welke vakinhoudelijke uitdagingen komt u tegen en wat betekenen die voor jouw vakmanschap? Wat is nodig aan meesterschap en leiderschap om de volksgezondheid en gelijke kansen op gezondheid te blijven dienen? Hoe bereiken we dat? Op het congres ga je met deze vragen aan de slag. Samen met collega’s formuleer je een adequaat antwoord waar je in de praktijk mee verder kunt.

Je krijgt

Naast plenaire presentaties kunt u deelnemen aan parallelsessies, rondetafelgesprekken, posterpresentaties of een pitch-sessie. Ook is er ruimte voor discussie en netwerken.

Aanmelden

Het programma wordt eind juni bekend gemaakt. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden.

Wil je bericht ontvangen zodra inschrijving mogelijk is? Laat dan je gegevens achter op het interesseformulier.

René Héman (voorzitter KAMG) waarnemend voorzitter KNMG

Per 1 maart 2016 is René Héman waarnemend voorzitter van de KNMG. In overleg met het federatiebestuur doet de huidige voorzitter Rutger Jan van der Gaag per die datum een stap opzij. In het voorjaar wordt meer bekend over de procedure die zal leiden tot een nieuwe voorzitter van de KNMG. Zo lang neemt Héman functie van voorzitter KNMG waar.

René Héman is als voorzitter van de KAMG al lid van het federatie- en dagelijks bestuur van de KNMG. Om de continuïteit te waarborgen heeft het federatiebestuur besloten om René Héman uit eigen bestuurlijke kring als tijdelijke opvolger te benoemen.

Het federatiebestuur en de directie van de KNMG respecteren het besluit van Van der Gaag en zijn hem daar erkentelijk voor.

Lees ook het bericht op www.knmg.nl

Jeugdartsen zien focus op preventie vervagen

Gemeenten maken na de transitie veel te weinig gebruik van de kennis en kunde van jeugdartsen die kinderen vanuit de jeugdgezondheidszorg al vanaf hun geboorte volgen. Dat blijkt uit een enquête die beroepsorganisatie AJN Jeugdartsen Nederland eind 2015 uitzette onder haar leden, om ervaringen te verzamelen rondom de transitie jeugdzorg.

De informatie – afkomstig uit 193 enquêtes met antwoorden vanuit 128 unieke gemeenten verspreid over het land – schetst een beeld van de zorg voor jeugd waarbij de focus op preventie minimaal is.

Door bezuinigingen is regelmatig contact met gezinnen en kinderen/jongeren niet altijd meer mogelijk.

Preventie slecht zichtbaar
Jeugdartsen ervaren dat er voor advies en ondersteuning die de jeugdarts/jeugdgezondheidszorg (JGZ) ook goed kan bieden te snel wordt doorverwezen naar het wijkteam. Of dat het wijkteam doorverwijst, terwijl de JGZ zorg kan bieden. De focus op preventie dreigt daarmee verloren te gaan. Ook nog eens omdat het JGZ-aanbod versoberd is, zo geven de respondenten aan. “Door bezuinigingen op de jeugdgezondheidszorg is regelmatig contact met gezinnen en kinderen/jongeren niet altijd meer mogelijk. Juist preventie behoeft aandacht, ook in het kader van de transformatie. Hier valt nog veel te winnen!”, vat AJN-voorzitter Mascha Kamphuis het kort samen.

Lees het hele bericht op www.ajnjeugdartsen.nl

 

Tweede editie KAMG Nieuws – thema Opleiding

Donderdag 18 februari 2016 verscheen de tweede KAMG nieuwsbrief. Hierin vindt u elk kwartaal relevante en actuele vakinformatie, nieuws en informatie over de activiteiten van KAMG, handig gebundeld in uw mailbox.

Heeft u de nieuwsbrief nog niet gekregen? Meld u dan aan.

Deze keer leest u over:

• Herregistratie-eisen bekend • KAMG-congres 2016
• Nieuw opleidingsplan • Terugblik congres 2015
• Advies instroom opleiding • Status KAMG website
• Academisering stimuleren • Actieve leden
• Uit de vereniging: LOSGIO • Vacature ledenraad LAD

Advies instroom opleiding

Er is meer afstemming en regie nodig ten aanzien van het opleiden van artsen voor de publieke zorg. Dit is een van de aanbevelingen uit het NIVEL-onderzoek in 2014 naar de achterblijvende instroom in de gefinancierde opleiding arts M&G en de vier profielopleidingen. Op verzoek van het ministerie van VWS stelde KAMG samen met GGD GHOR NL en ActiZ een advies op.

Daarin pleiten we voor een vrijwillige, maar niet vrijblijvende:

  1. ‘bovenregionale’ regie op de instroom in de profielopleidingen Jeugdgezondheidszorg en Infectieziektebestrijding. Het idee is om Nederland te verdelen in vijf tot zeven regio’s waarin werkgevers onder begeleiding van een kwartiermaker afspraken maken over het opleiden van artsen in het specialisme Maatschappij & Gezondheid.
  2. Landelijke regie op de instroom in de opleidingen Medische Milieukunde en Tuberculosebestrijding.

Het advies kwam tot stand na een serie van van intensieve en bevlogen gesprekken met individuele werkgevers in de publieke zorg. Daarbij vroegen we naar ambities, kansen, belemmeringen en mogelijke oplossingen om voor nu en de toekomst voldoende artsen in en voor Public Health Nederland op te leiden.

Concept
Het hoe en waarom van beide vormen van regie is uitgewerkt in het concept advies. Dit is aangeboden aan de minister. Op het moment dat de minister dit advies met haar reactie aanbiedt aan de Tweede Kamer, kunnen wij het publiceren.

Zie ‘VWS wil opleiding arts M&G versterken’ voor het advies

Academisering stimuleren

Het IOSG (interfacultair overleg hoogleraren sociale geneeskunde) en de KAMG willen in samenwerking met de opleidingsinstituten de academisering van de opleiding arts M&G stimuleren.

Sociale geneeskunde legt de verbinding tussen de samenleving en de geneeskunde. Om adequaat met ontwikkelingen om te kunnen gaan, is een sterk vakgebied met een stevig wetenschappelijk fundament nodig. De academische afdelingen sociale geneeskunde kunnen daartoe sterker worden betrokken bij de theoretische vervolgopleidingen sociale geneeskunde en er zou meer sociaal geneeskundig opgeleid kunnen worden in de academische afdelingen sociale geneeskunde. Zo ontstaat een wisselwerking die de wetenschappelijke invloed op en onderbouwing en borging van de sociaalgeneeskundige vervolgopleidingen vergroot en verstevigt. Door de samenwerking willen we de wetenschappelijke invloed op, en de borging van de sociaalgeneeskundige vervolgopleidingen optimaliseren. Daarmee willen we de belangstelling van (aankomend) sociaal geneeskundigen voor de wetenschap vergroten.

Voorstel
Om de academische afdelingen sterker te verbinden aan de theoretische vervolgopleidingen, heeft KAMG samen met het IOSG een eerste voorstel opgesteld. In grote lijnen bevat het voorstel een programma met de volgende onderdelen:

  • Integratie van academische componenten in de vervolgopleiding
  • Professionalisering van instituut- en praktijkopleiders op het gebied van academisering.
  • Onderzoek van onderwijs: evaluatie van de onderwijsprogramma’s en prestaties van aios en afgestudeerde sociaalgeneeskundigen.

Volgende maand bespreken we met het ministerie van VWS of zij ons hierin kunnen steunen.

Nieuw landelijk opleidingsplan

De toekomstig arts M&G in staat stellen een duurzame rol te spelen binnen het totale terrein van de publieke gezondheid. Dat is het doel van het nieuwe opleidingsplan. Het concept ligt nu bij werkgevers, opleidingsinstituten, wetenschappelijke verenigingen en het interfacultair overleg hoogleraren sociale geneeskunde voor feedback.

Het nieuwe opleidingsplan heeft een volgende fase bereikt. Begin december 2015 ontvingen werkgevers, opleidingsinstituten, wetenschappelijke verenigingen en het interfacultair overleg hoogleraren sociale geneeskunde het concept. Naar aanleiding van de feedback die we van hen ontvangen, gaat het KAMG-bestuur aan de slag om met de betrokken partijen van gedachten te wisselen over hoe, wanneer en onder welke voorwaarden we gezamenlijk het nieuwe opleidingsplan arts M&G kunnen verwezenlijken. De aanpak hiervoor wordt voor deze zomer opgesteld. Het concilium start ondertussen in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen met de vertaling en uitwerking van het generieke en deskundigheid specifieke onderwijs.

Wat is er anders? 

Breder opleiden

Het bestuur van de KAMG onderschrijft de ambitie en lijn van het ontwerpopleidingsplan als uitgangspunt en kader voor het opleiden van artsen M&G. Dit betekent dat de arts in opleiding tijdens de praktijkopleiding meer dan nu in de breedte wordt opgeleid en de competenties in een breder kader van het werkveld kan behalen.

Deskundigheidsgebieden

In het concept opleidingsplan worden de huidige profielen en nieuwe aandachtsgebieden binnen de publieke gezondheid gebundeld tot deskundigheidsgebieden. De arts M&G in opleiding volgt binnen alle deskundigheidsgebieden een groot gedeelte van het cursorisch onderwijs samen met andere aios. De praktijkopleiding en het specifieke onderwijs geven de vertaling voor het specifieke deskundigheidsgebied.

Hierdoor kan de arts M&G een duurzamere rol spelen binnen het totale terrein van de publieke gezondheid. Hij of zij is beter toegerust om te anticiperen op veranderingen binnen het werkveld en breder opgeleid waardoor ook andere werkgevers en rollen in de publieke gezondheidszorg in beeld komen.

Het Concilium van de KAMG werkt met veel enthousiasme, inspiratie en inzet aan een nieuw en vernieuwend landelijk geïntegreerd opleidingsplan voor het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid. De KAMG is vol vertrouwen dat de nieuwe arts M&G hiermee nog beter in staat is zich ten volle in te zetten voor public health en haar positie in de medische wereld en de maatschappij.

Achtergrond

Aanleiding om het opleidingsplan arts M&G te herzien is dat het Handboek Sociale Geneeskunde toe is aan een grondig herziening. De KAMG heeft in haar position paper “De bevolking gezond houden” beschreven welke uitdagingen en ontwikkelingen in de komende jaren op de arts M&G afkomen en welke verantwoordelijkheid zij/hij hierin moet nemen. Dit vroeg om een herbezinning en herijking van de competenties van de arts M&G. Medio 2015 kon u al lezen over het het nieuwe competentieprofiel voor de arts M&G. Dit profiel diende als vertrekpunt voor het ontwerp van het nieuwe opleidingsplan.

Ook maakte u al kennis met KOERS dat integraal onderdeel is geworden van het nieuwe landelijk opleidingsplan arts Maatschappij & Gezondheid. We verwachten dat het landelijk opleidingsplan, samen met KOERS het huidige handboek sociale geneeskunde zal vervangen.

 

DNA arts M&G

Invulling herregistratie-eisen basisartsen bekend

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In november 2015 werd bekend dat de invoering van de herregistratie voor basisartsen met een jaar werd uitgesteld, naar 1 januari 2018. Reden was dat de eisen voor herregistratie onvoldoende duidelijk waren en artsen zich niet goed kunnen voorbereiden op de komende herregistratie.

[zozo_blockquote footer_text=”” position=”left” animation_type=”none” animation_delay=”500″]Eisen herregistratie basisartsen nu duidelijk[/zozo_blockquote]

Nu is het beoordelingskader voor herregistratie van artsen in het BIG-register is gepubliceerd, waarmee de eisen voor herregistratie duidelijk worden. We hebben in de afgelopen jaren goed overleg gevoerd en zijn heel tevreden met het resultaat dat we samen met de KNMG hebben bereikt.

Lees het volledige nieuwsbericht van de KNMG

Ga naar het Beoordelingskader[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Dossier Herregistratie” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

Winnaar stimuleringsprijs en posterprijs

Winnaar stimuleringsprijs

Jaarlijks kent de Koepel van Artsen Maatschappij & Gezondheid (KAMG) de stimuleringsprijs toe aan het meest waardevolle rapport, onderzoek of advies dat door een arts M&G in het kader van zijn of haar opleiding bij de NSPOH is geproduceerd.

Op het KAMG Congres van 27 november 2015 won Calixte Veerman, deelnemer aan de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid van de NSPOH de Stimuleringsprijs M&G. Zij ontving deze prijs voor haar onderzoek naar de samenhang tussen gamen en schoolverzuim. Calixte Veerman is Arts M&G, profiel jeugdgezondheidszorg bij GGD Amsterdam.

Posterprijs

Winnaar posterprijs 2015: Judith Wolf

Judith Wolf van de Radboud Universiteit mocht de posterprijs in ontvangst nemen voor ‘Niemand tussen wal en schip: handvatten voor de uitvoering en inrichting van de maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties’

Status landelijk opleidingsplan

Een nieuw landelijk opleidingsplan is voor eerste bespreking aan het bestuur aangeboden. Daarna gaat het plan voor feedback naar verenigingen, werkgevers en opleidingsinstituten. Een eerste resultaat is het competentieprofiel voor de arts M&G.
Nieuw integraal opleidingsplan arts Maatschappij & Gezondheid

Parallel aan de ontwikkeling van KOERS heeft het Concilium van de KAMG zich toegelegd op de vernieuwing en actualisering van het landelijke opleidingsplan arts Maatschappij en Gezondheid. Directe aanleiding vormde de position paper “De bevolking gezond houden” die de KAMG begin 2013 heeft uitgebracht. Hierin beschrijft de KAMG de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de arts M&G in het licht van ontwikkelingen binnen de publieke gezondheidszorg. Een belangrijke accentverschuiving hierbij is dat daar waar voorheen de focus lag op de specifieke expertise van de verschillende profielartsen, nu de brede en integrale expertise van sociaalgeneeskundig specialist arts Maatschappij & Gezondheid centraal is komen te staan.

Logische consequentie is dan ook dat zorgvuldig wordt gekeken naar de actualiteit en houdbaarheid van de huidige opleiding voor de 2e fase arts M&G in relatie tot de verschillende 1e fase profielopleidingen. Na een eerste verkenning en analyse heeft het bestuur van de KAMG aan het Concilium gevraagd om en nieuw, integraal landelijk opleidingsplan voor het specialisme arts M&G te ontwikkelen.

Eerste tussenresultaat: nieuw competentieprofiel arts M&G

Het Concilium KAMG – bestaande uit opleiders en leden van de onderwijscommissies van de elf aangesloten wetenschappelijke verenigingen – is met onderwijskundige ondersteuning een intensief ontwikkeltraject gestart om voor het eind van 2015 te komen tot een ontwerp van het nieuwe opleidingsplan. Inmiddels een nieuw competentieprofiel voor de arts Maatschappij & Gezondheid tot stand gekomen.
Download het competentieprofiel

Vervolg 

Een ontwerp landelijk opleidingsplan is voor eerste bespreking aan het bestuur aangeboden. Daarna gaat het plan voor feedback naar verenigingen, werkgevers en opleidingsinstituten. Belangrijke aspecten bij de implementatie die daarop volgt zijn: het met belanghebbende overeenkomen van een haalbare ambitie tot actualisering en vernieuwing, het bepalen van de termijn(en) waarop het nieuwe opleidingsplan wordt ingevoerd en het uiteenzetten van de wijze waarop we de overgang van de huidige naar de nieuwe situatie bereiken. Kortom, naast het nieuwe opleidingsplan zal een implementatieplan wordt opgesteld met input en betrokkenheid van belanghebbende partijen.