De Betrouwbare Arts – Elise Beket – KNMG Gedragscode

Als arts bewaak en bevorder je de vertrouwensrelatie met de patiënt. Je houdt geheim wat je tijdens je beroepsuitoefening te weten komt over de patiënt. DE BETROUWBARE ARTS – Elise Beket  

 Elke arts heeft de eed van Hippocrates afgelegd met daarin de woorden:
Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheimhouden en niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.’ 

Als aios M+G/jeugdgezondheid delen wij geen informatie met derden als de peuterspeelzaal of school, zonder dat ouders (of kind) hiervoor toestemming geven. De vertrouwensband met hen staat voorop en als er toch een uitzondering moet worden gemaakt, zoals bij een vermoeden kindermishandeling, volgen wij de richtlijn of meldcode, voor een zo zorgvuldig mogelijke afweging. Indien een AIOS M+G/vertrouwensgeneeskunde terugkoppelt over zijn/haar ingestelde onderzoek naar aanleiding van een melding, wordt een eindbrief verstuurd naar betrokkenen, maar uiteraard niet meer dan noodzakelijk en altijd zijn ouders hiervan op de hoogte. Ook als aios M+G/infectieziektebestrijding en aios M+G/tuberculosebestrijding staat de genoemde vertrouwensband voorop. Het bron- en contactonderzoek voeren wij zo anoniem mogelijk uit en wij zetten ons in het geval van SOA’s ervoor in dat bedpartners anoniem geïnformeerd worden. Zo is elke aios M+G op zijn eigen manier bezig met het bewaken en bevorderen van de vertrouwensrelatie van de patiënt en houden wij ons aan ons beroepsgeheim. 

 

Lees ook: De Luisterende Arts – Bas Boogmans of de Klimaatbewuste Arts – Laurens Hondema Severijn.