Update LOP-ontwikkeltraject

Samen met anderen ontwikkelt KAMG een nieuw Landelijk Opleidingsplan (LOP) voor de opleiding tot (profiel)arts Maatschappij + Gezondheid en anticipeert daarmee op een optimale aansluiting op de (collectieve) zorgvraag van de toekomst. We worden hierbij begeleid door De Argumentenfabriek. In onze nieuwsbrief van juni hebben wij een eerste bericht over het LOP-ontwikkeltraject gedeeld.

Wie betrekken we?
Diverse partijen, waaronder specifieke deskundigen, zijn bij dit traject betrokken. Zo ontstaat er gedurende het ontwikkeltraject draagvlak en maken we gebruik van een breedte aan expertises. We werken met een kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van KAMG (Karine van ‘t Land, Carla Derijck), Concilium KAMG (Hein Raat), SBOH (Joas Duijster), DJAMG (Elise Beket), SOGEON (Milo Vedder, Jeannette de Boer), namens de projectgroep LOP 2020 (Marleen Johannes), een onafhankelijk onderwijskundige (Auk Dijkstra), en projectleider (Marieke Pouwels), die alle ontwikkelstappen doorloopt. We organiseren denksessies met belanghebbende partijen uit het veld.

Wat eraan voorafging
Na een aantal verkennende sessies, vatte de kerngroep op 14 juni de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het werkveld samen. Ook bracht de groep in kaart aan welke ‘knoppen’ je kunt draaien bij een nieuw LOP. Tijdens de sessie van 22 juni is dit door een diverse groep van belanghebbenden getoetst. Daarbij zijn de doelen geformuleerd waar het nieuwe LOP aan moet bijdragen. Denk aan de in- & uitstroom van de opleiding en aan de inzetbaarheid en positionering van de artsen ten opzichte van andere medisch specialisten. Op 4 en 10 juli is de kerngroep verdergegaan met de opbrengst van de belanghebbendensessie van 22 juni om tot een assenkruis te komen.

Wat staat er op het programma? Werksessies 18 juli en 31 augustus
Tijdens de denksessie van 18 juli gaan we met belanghebbenden aan de slag met het inkleuren van de verschillende scenario’s in het assenkruis. Zo bedenken we samen bij ieder scenario welke kenmerken en keuzerichtingen er zijn. In de tweede sessie op 31 augustus bouwen we hierop voort.